ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม : 50090000-3337

สำนักงานเขตห้วยขวาง

35.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 35.00

นายจีระพงษ์ ลาภผล (7484)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

การทำให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองน่าอยู่ และประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเป็นภารกิจที่เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน จะเป็นต้องอาศัยการทำงานแบบบูรณาการ เพื่อให้สามารถนำมาตรการต่างๆ ลงสู่พื้นที่ที่มีปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้บทบาทอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครโดยสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาสะ และมีความปลอดภัย ลดโอกาสปัจจัยเสี่ยงและความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

50090900/50090900

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและปราบปรามผู้ที่คิดจะก่อเหตุในบริเวณที่เป็นจุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม 2.เพื่ออำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยว

เป้าหมายของโครงการ

ตรวจจุดเสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม 2 ครั้ง/วัน/จุด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-01-11)

35.00

11/1/2563 : จัดเจ้าหน้าที่ตรวจพื้นเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมประจำทุกวัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-16)

25.00

16/12/2562 : จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-11)

15.00

11/11/2562 : จัดเจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกวัน เช่น ตู้เขียว สะพานลอยคนข้าม ตึกร้าง บ้านร้าง ที่รกร้าง จุดเสี่ยงภัยกล้องcctv เป็นต้น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-26)

10.00

26/10/2562 : เสนออนุมัติกิจกรรมและจุดเจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอแผนงานกิจกรรม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดเจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม
:20%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:จัดเจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม
:30%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 4
:จัดเจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม
:40%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 5
:จัดเจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม
:50%
เริ่มต้น :2020-02-01
สิ้นสุด :2020-02-01
ขั้นตอน 6
:จัดเจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม
:60%
เริ่มต้น :2020-03-01
สิ้นสุด :2020-03-01
ขั้นตอน 7
:จัดเจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม
:75%
เริ่มต้น :2020-04-01
สิ้นสุด :2020-04-01
ขั้นตอน 8
:จัดเจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม
:80%
เริ่มต้น :2020-05-01
สิ้นสุด :2020-05-01
ขั้นตอน 9
:จัดเจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม
:82%
เริ่มต้น :2020-06-01
สิ้นสุด :2020-06-01
ขั้นตอน 10
:จัดเจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม
:90%
เริ่มต้น :2020-07-01
สิ้นสุด :2020-07-01
ขั้นตอน 11
:จัดเจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม
:95%
เริ่มต้น :2020-08-01
สิ้นสุด :2020-08-01
ขั้นตอน 12
:สรุปผลการดำเนินกิจกรรม
:100%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50090000-3337

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50090000-3337

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5009-0895

ตัวชี้วัด : จุดเสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 25.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **