ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการร่วมใจภักษ์ รักษ์วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก(รักษารอบ Best Service ) : 50090000-3342

สำนักงานเขตห้วยขวาง : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายพิเชฐ อึ่งป่อง โทร 7474

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

จากแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9 ในเรื่องของการแก้ปัญหาสภาพแวดล้อมบริเวณชุมชนบึงพระราม 9 ด้วยทรงให้ทดลองแก้ไขปัญหาน้ำเสียด้วยวิธีเติมอากาศ (กังหันน้ำชัยพัฒนา) เมื่อการดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย ตามโครงการบึงพระราม ๙ ดำเนินการไปได้ระดับหนึ่ง จึงได้พระราชทานพระราชดำริเพิ่มเติม เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๓๑ ให้มีการดำเนินการปรับปรุงสภาพพื้นที่ และชุมชนในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงกับโครงการบึงพระราม ๙ ดังกล่าว พร้อมกันนั้นก็ให้มีการจัดตั้งวัดขึ้น ซึ่งได้พระราชทานนามวัดแห่งนี้ว่า “วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก” โดยทรงเน้นว่าให้มีวัดเพื่อให้มีพระไว้สอนชาวบ้านในบริเวณนั้น ไม่จำเป็นต้องเป็นวัดใหญ่โต เน้นให้สามารถเอื้อประโยชน์ต่อชุมชนได้เป็นสำคัญ ในลักษณะวัดขนาดเล็กที่เรียบง่าย ประหยัด และเกิดประโยชน์สูงสุด (ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง) เป็นศูนย์รวมแห่งจิตใจ และศรัทธา เป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ ทั้งทางศาสนา สังคม และจริยธรรม แก่เยาวชน และประชาชนในชุมชน อีกทั้งมีพระราชประสงค์ให้เป็นตัวอย่างของการสร้างวัดสำหรับชุมชน และทรงต้องการให้บริเวณชุมชนบึงพระราม 9 เป็นแบบอย่างในการประสานความร่วมมือตามหลักการ "บวร" คือ บ้าน (ชุมชน) - วัด - โรงเรียน รวมถึงหน่วยราชการต่างๆ ในการพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญยิ่งขึ้น สถานการณ์และแนวโน้มปัญหาในปัจจุบันพบว่า สภาพภูมิทัศน์ของย่าน บ้าน วัด ชุมชุน บริเวณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก (บวร) ที่เป็นศูนย์กลาง ได้เสื่อมโทรม ถนนสัญจรชำรุด ขาดการบูรณาการบริหารจัดการร่วมกันทุกภาคส่วนเหมือนเช่นในอดีต สำนักงานเขตห้วยขวางได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว ดังนั้นจึงได้จัดทำโครงการห้วยขวางร่วมใจภักษ์ อนุรักษ์ย่านวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก ขึ้น เพื่อสานต่อโครงการพระราชดำริต่อไป

50090600/50090600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ประชาชนในชุมชนบริเวณย่านวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก มีความตระหนักถึงปัญหา ความสำคัญ เกี่ยวกับการจัดการสภาพภูมิทัศน์ที่เสื่อมโทรม ถนนสัญจรชำรุด ขาดการบูรณาการ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสภาพภูมิทัศน์ที่ดีเพิ่มขึ้น 2. เพื่อเพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน จากการสร้างเครือข่าย ความร่วมมือในการแก้ไขและจัดการสภาพภูมิทัศน์เสื่อมโทรม 3. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณย่านวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก ให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

1. ร้อยละของประชาชน (ชุมชน) มีความพึงพอใจต่อการปรับสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น เป้าหมายร้อยละ 80 2. มีการจัดตั้งเครือข่ายรักษ์วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก เป้าหมายอย่างน้อย 1 เครือข่าย 3. จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมการปรับภูมิทัศน์และทำความสะอาด เป้าหมายเดือนละ 1 ครั้ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
มิติที่ ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม
เป้าหมายที่ ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า%
เป้าประสงค์ที่ ๒.๑.๑.๑ ตลาดหรือแผงค้าขายที่กีดขวางทางเท้า กีดขวางการจราจรและบดบังทัศนียภาพ ได้รับการจัดระเบียบได้ครบทุกกลุ่มเขต

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-23)

100.00

23/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-08-26)

85.00

26/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการล้างวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก 1 ครั้ง และล้างถนนประดิษฐ์มนูธรรม จำนวน 4 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-07-24)

70.00

24/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการล้างจำนวน 9 ครั้ง ประกอบด้วยล้างวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก 2 ครั้ง ชุมชนบึงพระราม 9 จำนวน 1 ครั้ง ล้างถนนประดิษฐ์มนูธรรม จำนวน 6 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-25)

60.00

25/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการล้างในย่านวัดพระราม 9ฯ จำนวน 6 ครั้ง ประกอบด้วย ล้างวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก 1 ครั้ง ร.ร.พระราม 9 กาญจนาภิเษก 1 ครั้ง และล้างถนนประดิษฐ์มนูธรรม จำนวน 4 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-05-24)

40.00

24/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำความสะอาดล้างถนนประดิษบ์มนูธรรม 5 ครั้ง ชุมชนบึงพระราม 9 จำนวน 2 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-04-23)

35.00

23/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการล้างซอยพระราม 9 ซอย 19 (วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก) จำนวน 1 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-25)

30.00

25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการล้างในย่านวัดพระราม 9ฯ จำนวน 6 ครั้ง ประกอบด้วย ล้างวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก 1 ครั้ง ร.ร.พระราม 9 กาญจนาภิเษก 1 ครั้ง และล้างถนนประดิษฐ์มนูธรรม จำนวน 4 ครั้ง เข้าพัฒนาทำความสะอาดเก็บขยะชิ้นใหญ่บึงพระราม จำนวน 2 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-25)

25.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ล้างทำความสะอาดประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 5 ครั้ง ได้แก่ ล้างวัดรพราม 9 กาญจนาภิเษก 1 ครั้ง และถนนประดิษฐ์มนูธรรม จำนวน 4 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-27)

20.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ล้างทำความสะอาดประจำเดือนมกราคม 2563 จำนวน 4 ครั้ง ได้แก่ ถนนประดิษฐ์มนูธรรม จำนวน 4 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :-เพิ่มเติมตามการปรับแผนปฏิบัติราชการประจำปีของสำนักงานเขต-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-21)

15.00

21/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนธันวาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๓ ครั้ง คือ ชุมชนบึงพระราม ๙ และชุมชนบึงพระราม ๙ พัฒนา จำนวน ๒ ครั้ง และซอยวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก จำนวน ๑ ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-25)

10.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการล้างทำความสะอาดประจำเดือนตุลาคม 2562 จำนวน 6 ครั้ง ได้แก่ 1.วัดพระราม 9 ฯ 2.โรงเรียนพระราม 9 และ 3.ถนนประดิษฐ์มนูธรรม จำนวน 4 ครั้ง ล้างทำความสะอาดประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 5 ครั้ง ได้แก่ ถนนประดิษฐ์มนูธรรม จำนวน 5 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-31)

5.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเตรียมข้อมูลเพื่อทำแผนกิจกรรมของโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดเตรียมข้อมูลในการจัดทำแผนกิจกรรม
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ประสานแจ้งแผนกิจกรรมให้ฝ่ายต่าง ๆ
:5%
เริ่มต้น :2019-11-16
สิ้นสุด :2019-11-16
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการพัฒนาพื้นที่ย่านวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก
:80%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการปฏิบัติในระบบ Daily Plan ทุกเดือน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:รายงานสรุปผลการดำเนินการให้ผู้บริหารทราบ
:5%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50090000-3342

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50090000-3342

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5009-0908

ตัวชี้วัด : (มิติที่3)ตัวชี้วัดที่ 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการดีที่สุด(Best Service รักษารอบ)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 7.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 7.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00

100 / 100
2
4.00

100 / 100
3
6.00

100 / 100
4
7.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **