ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

งานจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ในพื้นที่เขตห้วยขวาง : 50090000-3343

สำนักงานเขตห้วยขวาง

40.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 40.00

คุณโอภาส ลิลา โทร. 7463 - 5

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

ด้วยพื้นที่เขตห้วยขวาง มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มต่ำ มีพื้นที่ประมาณ 15.01 ตารางกิโลเมตร ด้านทิศเหนือติดกับคลองน้ำแก้ว ทิศตะวันออกติดกับคลองลาดพร้าว ทิศตะวันตกติดถนนรัชดาภิเษก และทิศใต้ติดคลองแสนแสบ ซึ่งโดยปกติฤดูฝนหรือฤดูมรสุมจะเริ่มต้นประมาณเดือนพฤษภาคมของทุกปีเป็นต้นไป โดยลักษณะดังกล่าวจะทำให้เกิดมรสุมเคลื่อนตัวเข้าสู่กรุงเทพมหานคร ประกอบกับมีโครงการพัฒนาที่ดินก่อสร้างอาคารคอนโดมิเนียมและอาคารพักอาศัยเป็นจำนวนมาก และมีประชากรอยู่อาศัยหนาแน่นการระบายน้ำส่วนใหญ่เป็นการระบายน้ำโดยระบบท่อระบายน้ำลงสู่คลองสาธารณะ และลดระดับน้ำในคลองโดยการสูบน้ำของสำนักการระบายน้ำ หากฝนตกหนักมีปริมาตรเกินกว่า 50 มม. ขึ้นไปจะเกิดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นผิวจราจรและจุดอ่อนน้ำท่วม เพื่อให้เกิดความพร้อมอย่างมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่เขตห้วยขวาง ตลอดจนนำนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเขตห้วยขวาง ประจำปี 2559 เพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าวทั้งในเชิงการเตรียมการป้องกันและแก้ไข ตลอดจนฟื้นฟูในอันที่จะบรรเทาปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

50090300/50090300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกัน การเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในทุกระดับสำหรับพื้นที่เขตห้วยขวางให้เป็นไปอย่างมีระบบที่มีประสิทธิภาพในอันที่จะลดความสูญเสียทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชน 2. เพื่อกำหนดแนวทางของการปฏิบัติทั้งในเชิงรุกและรับอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการประสานการปฏิบัติของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน 3. เพื่อกำหนดแนวทางการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการระดมกำลังบุคลากรและทรัพยากรเข้าแก้ไขปัญหาและบรรเทาทุกข์ 4. เพื่อสนองนโยบายของคณะผู้บริหารราชการกรุงเทพมหานครที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และบรรเทาทุกข์ของประชาชนในกรณีเกี่ยวข้องกับน้ำท่วม

เป้าหมายของโครงการ

ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ 158 ซอย รวมความยาว 141,129 เมตร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
มิติที่ ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม
เป้าหมายที่ ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า%
เป้าประสงค์ที่ ๒.๑.๑.๑ ตลาดหรือแผงค้าขายที่กีดขวางทางเท้า กีดขวางการจราจรและบดบังทัศนียภาพ ได้รับการจัดระเบียบได้ครบทุกกลุ่มเขต

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-12-12)

40.00

12/12/2562 : อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ในวันที่ 18 ธ.ค. 62

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-11-21)

30.00

21/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประกาศประกวดราคาในระบบ e-GP โดยกำหนดเสนอราคาในวันที่ 21 พ.ย. 62

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-08)

20.00

8/11/2562 : ดำเนินการประกาศประกวดราคา ตั้งแต่ 6 - 20 พ.ย. 62 กำหนดเสนอราคา 21 พ.ย. 62

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 3
:ขอเห็นชอบจ้าง
:5%
เริ่มต้น :2019-10-14
สิ้นสุด :2019-10-14
ขั้นตอน 3
:ขอเห็นชอบจ้าง
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:เผยแพร่ประกาศประกวดราคา
:5%
เริ่มต้น :2019-11-26
สิ้นสุด :2019-11-26
ขั้นตอน 4
:ขออนุมัติจ้าง
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:เผยแพร่ประกาศ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:ดำเนินการตามสัญญา
:50%
เริ่มต้น :2019-12-23
สิ้นสุด :2019-12-23
ขั้นตอน 7
:ดำเนินการตามสัญญา
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50090000-3343

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50090000-3343

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5009-0903

ตัวชี้วัด : 10.ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาความสะอาดคลอง(ฝ่ายโยธา)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 20.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **