ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการบูรณาการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอยในจุดผ่อนผัน(ไม่ใช้งบประมาณ) : 50090000-3345

สำนักงานเขตห้วยขวาง : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายจีระพงษ์ ลาภผล (7484)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

การจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอย โดยมีมาตรการควบคุมดูแลไม่ให้มีผู้ค้าหาบเร่แผงลอยบนทางเท้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสะอาด ตลอดจนปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกันทั่วกรุงเทพมหานคร

50090900/50090900

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร 2.เพื่อควบคุม ดูแลไม่ให้มีผู้ค้าฝ่าฝืนทำการค้าบนทางเท้าพื้นที่สาธารณะ 3.เพื่อให้พื้นที่เขตห้วยขวางมีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย

เป้าหมายของโครงการ

1.มีจุดจัดปรับกวดขันผู้ฝ่าฝืนทำการค้าบนทางเท้า 1 จุด 2.พื้นที่เขตมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่มีผู้ค้าฝ่าฝืนทำการค้าบนทางเท้าสาธารณะ เป้าหมาย : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามมาตรการและกวดขันการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย (เป้าหมายร้อยละ 100)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
มิติที่ ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม
เป้าหมายที่ ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า%
เป้าประสงค์ที่ ๒.๑.๑.๑ ตลาดหรือแผงค้าขายที่กีดขวางทางเท้า กีดขวางการจราจรและบดบังทัศนียภาพ ได้รับการจัดระเบียบได้ครบทุกกลุ่มเขต

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-05)

100.00

5/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-08-17)

80.00

17/8/2563 : กวดขันไม่ให้มีผู้ค้าจำหน่ายสินค้าบริเวณจุดผ่อนผัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-07-08)

65.00

8/7/2563 : กวดขันไม่ให้มีผู้ค้าจำหน่ายสินค้าในจุดผ่อนผัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-11)

60.00

11/6/2563 : กวดขันไม่ให้ผู้ค้าจำหน่ายสินค้าในจุดห้ามขาย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-05-14)

55.00

14/5/2563 : กวดขันไม่ให้ผู้ค้าจำหน่ายสินค้าบริเวณจุดห้ามขาย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-10)

50.00

10/4/2563 : กวดขันไม่ให้มีผู้ค้าทำการค้าบริเวณจุดผ่อนผัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 43.00 (2020-03-05)

43.00

5/3/2563 : กวดขันไม่ให้ผู้ค้าทำการค้าในจุดผ่อนผัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-11)

40.00

11/2/2563 : จัดเจ้าหน้าที่กวดขันไม่ให้ทำการค้าในจุดที่กำหนดเป็นจุดผ่อนผัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 33.00 (2020-01-11)

33.00

11/1/2563 : กวดขันไม่ให้มีผู้ค้าทำการค้าขายบริเวณจุดผ่อนผันอย่างเคร่งครัด

** ปัญหาของโครงการ :เพิ่มเติมตามการปรับแผนปฏิบัติราชการประจำปีของสนข.

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-16)

25.00

16/12/2562 : 1.เสนอโครงการ 2.จัดเจ้าหน้าที่กวดขันผู้ค้าบริเวณจุดผ่อนผัน

** ปัญหาของโครงการ :เพิ่มเติมตามการปรับแผนปฏิบัติราชการประจำปีของสนข.

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอแผนงานกิจกรรม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดเจ้าหน้าที่กวดขันไม่ให้มีผู้ค้าบริเวณจุดผ่อนผัน
:80%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50090000-3345

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50090000-3345

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5009-0926

ตัวชี้วัด : (ยุทธศาสตร์/ตชว.เสริม)ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมากต่อการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย (ฝ่ายเทศกิจ)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
50.00

100 / 100
4
100.00

100 / 50

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **