ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตราย : 50090000-3346

สำนักงานเขตห้วยขวาง : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางวิภา โถหินัง โทร 7463 - 5

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

เป็นการประสานการไฟฟ้าฯ ในพื้นที่เพื่อให้การติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่เป็นไปตามแผนที่วางไว้

50090300/50090300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อลดพื้นที่เสี่ยงภัยในเวลากลางคืน ถนน ตรอก ซอย มีแสงสว่างทั่วถึง 2. เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

เป้าหมายของโครงการ

การติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ถนน ตรอก ซอย และพื้นที่ที่เสี่ยงภัยที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชนให้ได้รับการติดตั้งอย่างน้อย 7 แห่ง จำนวน 42 ดวง และซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะอย่างน้อย 400 ดวง รวม 442 ดวง และเป็นไปตามการร้องเรียนของประชาชน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-16)

100.00

16/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-08-18)

70.00

18/8/2563 : การซ่อมแซม : การไฟฟ้าฯ ดำเนินการซ่อมแซมแล้ว 834 ดวง การติดตั้ง : การไฟฟ้าฯ ดำเนินการติดตั้งแล้ว 36 ดวง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-07-29)

60.00

29/7/2563 : การซ่อมแซม : การไฟฟ้าฯ ดำเนินการซ่อมแซมแล้ว 679 ดวง การติดตั้ง : การไฟฟ้าฯ ดำเนินการติดตั้งแล้ว 36 ดวง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-06-26)

55.00

26/6/2563 : การซ่อมแซม : การไฟฟ้าฯ ดำเนินการซ่อมแซมแล้ว 679 ดวง การติดตั้ง : การไฟฟ้าฯ ดำเนินการติดตั้งแล้ว 36 ดวง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-05-19)

50.00

19/5/2563 : อยู่ระหว่างรอให้การไฟฟ้าดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-04-23)

45.00

23/4/2563 : การไฟฟ้าฯ ได้ดำเนินการซ่อมแซมแล้ว 390 ดวง อยู่ระหว่างการไฟฟ้าดำเนินการ การติดตั้ง : การไฟฟ้าฯดำเนินการแล้วเสร็จ 31 ดวง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-27)

40.00

27/3/2563 : ได้แจ้งการไฟฟ้าฯ ให้ดำเนินการติดตั้งใหม่แล้ว 7 แห่ง 42 ดวง และแจ้งให้ซ่อมแซม จำนวน 400 ดวง อยู่ระหว่างรอให้การไฟฟ้าดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-02-19)

35.00

19/2/2563 : จัดทำแผนเรียบร้อยแล้ว คือ ติดตั้งอย่างน้อย 7 แห่ง 42 ดวง และซ่อมแซมอย่างน้อย 400 ดวง รวมเป็น 442 ดวง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-28)

30.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างสำรวจเพื่อจัดทำแผน

** ปัญหาของโครงการ :เพิ่มเติมตามการปรับแผนปฏิบัติราชการประจำปีของสำนักงานเขต

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-18)

20.00

18/12/2562 : การติดตั้งไฟฟ้าฯ - การไฟฟ้าแจ้งประมาณราคา แล้วจำนวน 1 จุด 4 ดวง อยู่ระหว่างขอเห็นชอบดำเนินการติดตั้ง การซ่อมแซมไฟฟ้าฯ - การไฟฟ้าแจ้งประมาณราคาแล้ว 141 จุด เบิกจ่ายแล้ว 128 จุด อยู่ระหว่างดำเนินการตามข้อตกลง 13 จุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอกิจกรรมเพื่อขออนุมัติ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการกิจกรรมตามแผน
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:สรุปและรายงานผู้บริหารรับทราบ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50090000-3346

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50090000-3346

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5009-0895

ตัวชี้วัด : 3.จุดเสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม(ฝ่ายเทศกิจ)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
43.00

100 / 100
3
65.00

100 / 100
4
100.00

100 / 50

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **