ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

เปลี่ยนพื้นที่เปลี่ยวเป็นพื้นที่โปร่ง : 50090000-3347

สำนักงานเขตห้วยขวาง : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายปราโมทย์ ผดาศรี

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ด้วยผู้บริหารกรุงเทพมหานคร มีนโยบายแก้ปัญหาของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นนโยบายหลัก เพื่อช่วยปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่ให้ดียิ่งขึ้น และให้หน่วยงานต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า มุ่งเน้นประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมีนโยบายที่ต้องดำเนินการเร่งด่วนในด้านการดูแลสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัยไม่ให้มีจุดเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดภัยอันตรายกับประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณที่ว่าง รกร้าง ใกล้แหล่งชุมชนหรือเส้นทางสัญจรของประชาชน สำนักงานเขตห้วยขวาง ได้จัดทำโครงการเปลี่ยนพื้นที่เปลี่ยวเป็นพื้นที่โปร่ง เพื่อดำเนินการพัฒนาทำความสะอาดจัดเก็บขยะ ตัดแต่งต้นไม้สูง ให้ดูสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย

50090600/50090600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาพื้นที่ว่าง รกร้าง ใกล้แหล่งชุมชนและเส้นทางสัญจรให้เป็นพื้นที่โล่ง สะอาดและปลอดภัย 2. เพื่อให้ปริมาณมูลฝอยและเศษวัสดุเหลือใช้ริมทางหรือที่รกร้างว่างเปล่าลดน้อยลง ดูสะอาดตาเป็นระเบียบเรียบร้อยน่าอยู่น่ามองมากขึ้น 3. เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีความปลอดภัย 4. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนช่วยกันรักษาความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองและรักสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายของโครงการ

พัฒนา ประสาน เจ้าของ/ผู้ครอบครอง ผู้ดูแลพื้นที่รกร้างว่างเปล่า เพื่อทำความสะอาดจุดลักลอบทิ้งขยะมูลฝอยที่ว่างริมทาง จำนวน 12 แห่ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-23)

100.00

23/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-08-26)

85.00

26/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่รกร้างภายในซอยศูนย์วิจัย 8

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-07-24)

70.00

24/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการประสานเจ้าของที่ดินบริเวณถนนเพชรบุรี จำนวน 1 แปลง

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-25)

60.00

25/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจสอบพบเจ้าของที่ดินเปลี่ยนที่รกร้างว่างเปล่า ไปใช้ประโยชน์ในเดือน มิ.ย.63 จำนวน 3 แปลง คือ 1 ด้านหลังคาร์เนชั่น 2.ซอยศูนย์วิจัย 2 แปลง

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-05-24)

40.00

24/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจหาพื้นที่ที่จะดำเนินกาในแขวงสามเสนนอก ยังไม่พบว่ามีที่เปลี่ยว

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-04-23)

35.00

23/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...พัฒนาทำความสะอาดทางเดินริมคลองแสนแสบ

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-25)

30.00

25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานเจ้าของที่ดินซอยพัทลุง ปรับปรุงภูมิทัศน์

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-25)

25.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ใต้ทางด่วนพระราม 9 เพื่อจัดทำสวนสาธารณะ

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-27)

20.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการประสานเจ้าของที่ดินบริเวณซอยลาดพร้าว 44 เพื่อปรับปรุงให้เป็นที่โล่ง ลดอาชญากรรม

** ปัญหาของโครงการ :-เพิ่มเติมตามการปรับแผนปฏิบัติราชการประจำปีของสำนักงานเขต-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-19)

15.00

19/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการขออนุมัติโครงการ ประสานเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน ซึ่งดำเนินการได้จำนวน 1 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:สำรวจพื้นที่ว่าง
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการพัฒนาพื้นที่ทำความสะอาดจุดลักลอบทิ้งขยะมูลฝอยที่ว่างริมทาง
:60%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50090000-3347

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50090000-3347

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5009-0895

ตัวชี้วัด : 3.จุดเสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม(ฝ่ายเทศกิจ)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
43.00

100 / 100
3
65.00

100 / 100
4
100.00

100 / 50

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **