ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านงานทะเบียน : 50090000-3348

สำนักงานเขตห้วยขวาง : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวแดง แซ่ตั้ง / 022779100-3 ต่อ 7461

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100.0000

หลักการและเหตุผล

เพื่อเป็นการวัดระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และเป็นการรวบรวมความต้องการของประชาชน และนำสิ่งเหล่านั้นมาปรับปรุง พัฒนา เพื่อประโยชน์และความพึงพอใจในการเข้ารับบริการของผู้มาขอรับบริการให้ได้มากที่สุด

50090200/50090200

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อวัดระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการด้านงานทะเบียนของเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตห้วยขวาง 2.2 เพื่อทราบปัญหาที่เกิดขึ้นในการให้บริการด้านงานทะเบียน

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อทราบปัญหาและความต้องการอย่างแท้จริงของประชาชน สำหรับนำมาใช้เป็นข้อมูลเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนด้านงานทะเบียนทั่วไป โดยวิธีการแจกแบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน จำนวน 150 ราย/เดือน ระยะเวลา 12 เดือน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-16)

100.00

2020-9-16 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :เพิ่มเติมตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของสำนักงานเขต

** อุปสรรคของโครงการ :เพิ่มเติมตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของสำนักงานเขต

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-06)

95.00

6/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แจกแบบสอบถามความพึงพอใจเดือน กรกฎาคม 2563 ได้รับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 95.33

** ปัญหาของโครงการ :เพิ่มเติมตามการปรับแผนปฏิบัติราชการประจำปีของสำนักงานเขต

** อุปสรรคของโครงการ :เพิ่มเติมตามการปรับแผนปฏิบัติราชการประจำปีของสำนักงานเขต

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-25)

90.00

25/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แจกแบบสอบถามความพึงพอใจเดือนมิถุนายน 2563 ได้รับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 97.33

** ปัญหาของโครงการ :เพิ่มเติมตามการปรับแผนปฏิบัติราชการประจำปีของสำนักงานเขต

** อุปสรรคของโครงการ :เพิ่มเติมตามการปรับแผนปฏิบัติราชการประจำปีของสำนักงานเขต

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-06-20)

85.00

20/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แจกแบบสอบถามความพึงพอใจเดือน พฤษภาคม 2563 จำนวน 150 ราย ได้รับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 96

** ปัญหาของโครงการ :เพิ่มเติมตามการปรับแผนปฏิบัติราชการประจำปีของสำนักงานเขต

** อุปสรรคของโครงการ :เพิ่มเติมตามการปรับแผนปฏิบัติราชการประจำปีของสำนักงานเขต

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-05-18)

80.00

18/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แจกแบบสอบถามจำนวน 150 ราย ได้รับความพึงพอใจ 144 ราย คิดเป็นร้อยละ 96

** ปัญหาของโครงการ :เพิ่มเติมตามการปรับแผนปฏิบัติราชการประจำปีของสำนักงานเขต

** อุปสรรคของโครงการ :เพิ่มเติมตามการปรับแผนปฏิบัติราชการประจำปีของสำนักงานเขต

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-09)

70.00

9/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แจกแบบสอบความสำรวจความพึงพอใจ จำนวน 150 ฉับบ คิดเป็น 96.67

** ปัญหาของโครงการ :เพิ่มเติมตามการปรับแผนปฏิบัติราชการประจำปีของสำนักงานเขต

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-05)

60.00

5/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทอดแบบสอบถามความพึงพอใจเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ได้รับความพึงพอใจร้อยละ 96

** ปัญหาของโครงการ :เพิ่มเติมตามการปรับแผนปฏิบัติราชการประจำปีของสำนักงานเขต

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-17)

50.00

17/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แจกแบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน โดยการแจกแบบสอบถามเดือนละ 150 ฉบับ เดือน ม.ค. 63 ได้รับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 98.67

** ปัญหาของโครงการ :เพิ่มเติมตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-20)

40.00

20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แจกแบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน โดยการแจกแบบสอบถามเดือนละ 150 ฉบับ ได้รับผลความพึงพอใจ ดังนี้ 1. ตุลาคม 2562 ได้รับความพึงพอใจร้อยละ 96.67 2. พฤศจิการยน 2562 ได้รับความพึงพอใจร้อยละ 98 3. ธันวาคม 2562 ได้รับความพึงพอใจร้อยละ 98

** ปัญหาของโครงการ :เพิ่มเติมตามการปรับแผนปฏิบัติราชการประจำปีของสำนักงานเขต

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-20)

30.00

20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...นำเสนออนุมัติกิจกรรมและแจกแบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน โดยการแจกแบบสอบถามเดือนละ 150 ฉบับ ได้รับผลความพึงพอใจ ดังนี้ 1. ตุลาคม 2562 ได้รับความพึงพอใจร้อยละ 96.67 2. พฤศจิการยน 2562 ได้รับความพึงพอใจร้อยละ 98

** ปัญหาของโครงการ :เพิ่มเติมตามการปรับแผนปฏิบัติราชการประจำปีของสำนักงานเขต

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีอุปสรรค

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอขออนุมัติกิจกรรม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามกิจกรรม
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:สรุปผลการดำเนินกิจกรรม
:95%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01
ขั้นตอน 4
:นำเสนอผู้บริหาร
:100%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50090000-3348

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50090000-3348

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5009-0928

ตัวชี้วัด : (งานประจำทุกฝ่าย)ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติราชการงานประจำพื้นฐาน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **