ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการประชุมครู : 50090000-7077

สำนักงานเขตห้วยขวาง : (2564)

10

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10

ฝ่ายการศึกษา

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100

หลักการและเหตุผล

1. หลักการและเหตุผล กรุงเทพมหานครมีอำนาจหน้าที่ในการจัดการศึกษา ตามมาตรา 89 (21) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 มีนโยบายพัฒนาการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและกรุงเทพมหานครมุ่งส่งเสริมพัฒนาให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ สนับสนุนสวัสดิการ รวมทั้งสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดประชุมครูเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยถ่ายทอดแนวนโยบายด้านการศึกษาให้ข้าราชการครูได้รับทราบและเปิดโอกาสให้ข้าราชการครูได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ซึ่งกันและกัน รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่าง ข้าราชการครู บุคลากรในโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียนและผู้บริหารสำนักงานเขต และยังเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการปฏิบัติราชการและงานในหน้าที่รับผิดชอบของข้าราชการครูโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตห้วยขวางให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจัดโครงการประชุมครูขึ้น โดยมุ่งส่งเสริมและพัฒนาให้ข้าราชการครูในโรงเรียนสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพและตามแนวทางนโยบายด้านการศึกษาของกรุงเทพมหานคร

50090700/50090700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

9.1 ข้าราชการครูรับทราบนโยบายและแนวทางการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร 9.2 ข้าราชการครู ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขต และบุคลากรด้านการศึกษาของสำนักงานเขต ทำให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างกัน ลดความขัดแย้งและข้อร้องเรียนในหน่วยงาน

เป้าหมายของโครงการ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-09-04)

10.00

ระหว่างดำเนินการขอยกเลิกการดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีม

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-08-06)

10.00

06/08/2564 : ระหว่างดำเนินการขอยกเลิกการดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-07-02)

10.00

02/07/2564 : อยู่ระหว่างกำหนดช่วงเวลาดำเนินกการ เลื่อนจากเดิมเดือน พ.ค. 64 ไม่มีกำหนดเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-06-05)

10.00

05/06/2564 : อยู่ระหว่างกำหนดช่วงเวลาดำเนินกการ เลื่อนจากเดิมเดือน พ.ค. 64 ไม่มีกำหนดเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-05-04)

10.00

04/05/2564 : อยู่ระหว่างกำหนดช่วงเวลาดำเนินกการ เลื่อนจากเดิมเดือน พ.ค. 64 ไม่มีกำหนดเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-04-06)

10.00

06/04/2564 : ได้รับอนุมัติโครงการ กำหนดดำเนินการประมาณ เดือน พ.ค. 664

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-03-07)

10.00

ได้รับอนุมัติโครงการ กำหนดดำเนินการประมาณ เดือน พ.ค. 664

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีม

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2021-02-06)

0.00

ได้รับอนุมัติโครงการ กำหนดดำเนินการประมาณ เดือน พ.ค. 664

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-01-25)

10.00

25/01/2564 : ได้รับอนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-12-19)

10.00

19/12/2563 : ได้รับอนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-14)

10.00

14/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-27)

10.00

27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50090000-7077

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50090000-7077

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **