ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด : 50090000-7081

สำนักงานเขตห้วยขวาง : (2564)

10

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10

ฝ่ายการศึกษา

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100

หลักการและเหตุผล

ระบบการฝึกอบรมลูกเสือและยุวกาชาด ใช้ระบบหมู่เป็นฐานการบริหารจัดการและการปกครอง โดยสมาชิกภายในหมู่ อาจมีจำนวน 3-8 คน และมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบเหมือนขบวนการบริหารหน่วยงานทั่วไป เพียงแต่การปฏิบัติงานเต็มไปด้วยลักษณะอาสาสมัคร ดังนั้นจึงไม่มีการแก่งแย่งเพื่อจะดำรงตำแหน่ง แต่อาศัยระบบประชาธิปไตยในการแสวงหาผู้เหมาะสมเป็นหัวหน้า ซึ่งลูกเสือเรียกนายหมู่ และยุวกาชาดเรียกหัวหน้าหน่วย ดังนั้น เพื่อให้นายหมู่ลูกเสือและหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด ผู้มาจากการเลือกตั้งพัฒนาความรู้ ความสามารถสูงขึ้นในการเป็นผู้นำ จึงจำเป็นต้องจัดการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือและหัวหน้าหน่วยยุวกาชาดขึ้น และคาดหวังว่าเมื่อลูกเสือยุวกาชาดเหล่านี้โตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ จะเป็นผู้นำที่ดีของชุมชน ครอบครัว และกลับมาช่วยเหลือการฝึกอบรมลูกเสือและยุวกาชาดในโรงเรียนต่อไป

50090700/50090700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

9.1 โรงเรียนมีผู้นำนายหมู่ลูกเสือและหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด ที่ขยายผลไปยังผู้นำคนอื่นๆ ได้ 9.2 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและยุวกาชาดในสังกัดสำนักงานเขตห้วยขวาง มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และการปฏิบัติงานร่วมกัน

เป้าหมายของโครงการ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-09-04)

10.00

ระหว่างดำเนินการขอยกเลิกการดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-08-06)

10.00

06/08/2564 : ระหว่างดำเนินการขอยกเลิกการดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-07-02)

10.00

02/07/2564 : อยู่ระหว่างกำหนดช่วงเวลาดำเนินกการ เลื่อนจากเดิมเดือน มี.ค. 64 ไม่มีกำหนดเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-06-26)

10.00

26/06/2564 : ชะลอโครงการเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-05-04)

10.00

04/05/2564 : อยู่ระหว่างกำหนดช่วงเวลาดำเนินกการ เลื่อนจากเดิมเดือน มี.ค. 64 ไม่มีกำหนดเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-04-06)

10.00

06/04/2564 : ได้รับอนุมัติโครงการ อยู่ระหว่างกำหนดช่วงเวลาดำเนินกการ เลื่อนจากเดิมเดือน มี.ค. 64 ไม่มีกำหนดเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-03-07)

10.00

ได้รับอนุมัติโครงการ อยู่ระหว่างกำหนดช่วงเวลาดำเนินกการ เลื่อนจากเดิมเดือน มี.ค. 64 ไม่มีกำหนดเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-02-06)

10.00

ได้รับอนุมัติโครงการ อยู่ระหว่างกำหนดช่วงเวลาดำเนินกการ เลื่อนจากเดิมเดือน มี.ค. 64 ไม่มีกำหนดเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-01-25)

10.00

25/01/2564 : ได้รับอนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-12-19)

10.00

19/12/2563 : ได้รับอนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-14)

10.00

14/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-27)

10.00

27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50090000-7081

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50090000-7081

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **