ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

พัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต : 50090000-7085

สำนักงานเขตห้วยขวาง : (2564)

10

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10

ฝ่ายการศึกษา

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556 – 2575) ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561 – 2565) ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และให้มีการพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและอนุบาล ศูนย์วิชาการเขตได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาการศึกษา ตั้งแต่ฉบับที่ 3 จนถึงปัจจุบัน และให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ โดยมุ่งหวังที่จะให้เป็นองค์กรในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน ลักษณะการบริหารงานเป็นรูปคณะกรรมการที่ระดมทรัพยากรบุคคลมาจากข้าราชการครูผู้มีความรู้เฉพาะด้าน ส่วนเนื้อหาสาระที่จะพัฒนามาจากผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา นโยบายการศึกษา และการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาต่างๆ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่ศูนย์วิชาการเขตต้องจัดให้มีการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการข้าราชการครูขึ้น เพื่อพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานการจัดการศึกษาเรื่องมาตรฐานการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตลอดจนเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ตอบสนองและเป็นไปในทิศทางเดียวกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

50090700/50090700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

9.1 สถานศึกษาและข้าราชการครูในสังกัดร่วมกันกำหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 9.2 ข้าราชการครูมีความสามารถจัดการเรียนการสอนและจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 9.3 สถานศึกษาในสังกัดพัฒนาการจัดการศึกษาร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายของโครงการ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-09-04)

10.00

ระหว่างดำเนินการขอยกเลิกการดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-08-06)

10.00

06/08/2564 : ระหว่างดำเนินการขอยกเลิกการดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-07-02)

10.00

02/07/2564 : อยู่ระหว่างกำหนดช่วงเวลาดำเนินกการ เลื่อนจากเดิมเดือน พ.ค. 64 ไม่มีกำหนดเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-06-05)

10.00

05/06/2564 : อยู่ระหว่างกำหนดช่วงเวลาดำเนินกการ เลื่อนจากเดิมเดือน พ.ค. 64 ไม่มีกำหนดเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-05-04)

10.00

04/05/2564 : อยู่ระหว่างกำหนดช่วงเวลาดำเนินกการ เลื่อนจากเดิมเดือน พ.ค. 64 ไม่มีกำหนดเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-04-06)

10.00

06/04/2564 : ได้รับอนุมัติโครงการ กำหนดดำเนินการประมาณ เดือน พ.ค. 664

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-03-07)

10.00

ได้รับอนุมัติโครงการ กำหนดดำเนินการประมาณ เดือน พ.ค. 664

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-02-06)

10.00

ได้รับอนุมัติโครงการ กำหนดดำเนินการประมาณ เดือน พ.ค. 664

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-01-25)

10.00

25/01/2564 : ได้รับอนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-12-19)

10.00

19/12/2563 : ได้รับอนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-14)

10.00

14/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มมี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-27)

10.00

27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขั้นที่ 1 จัดทำโครงการ ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขั้นที่ 2 จัดทำแผนปฏิบัติงาน เตรียมการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ขั้นที่ 3 จัดทำคำสั่งคณะกรรมการ/ผู้เข้าร่วมโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ขั้นที่ 4 จัดทำเอกสาร ประสานวิทยากร สถานที่จัดประชุมฯ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ขั้นที่ 5 ดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผน
:30%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ขั้นที่ 6 ติดตามและประเมินผล
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ขั้นที่ 7 สรุปและจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50090000-7085

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50090000-7085

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **