ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน : 50100000-3444

สำนักงานเขตพระโขนง : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายสมัน โหมดแหละหมัน โทร. 6538

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักทะเบียนท้องถิ่นเขตพระโขนง มีหน้าที่ในการกำหนดเลขรหัสประจำบ้าน และกำหนดเลขหมายประจำบ้าน ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 มาตรา 34 และระเบียบสำนักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ.2535 ข้อ 32 ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ปี และแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้านมหานครกะทัดรัด กลยุทธ์พัฒนากฎหมายและมาตรการทางผังเมือง เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการบังคับใช้ โดยกรุงเทพมหานครกำหนดให้ทุกหน่วยงานลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ประจำปีงบประมาณ 2563 ให้ครบร้อยละ 100 ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตพระโขนง จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อรองรับภารกิจดังกล่าว

50100200/50100200

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้สามารถตรวจสอบและรู้ตำแหน่งที่ตั้งอาคารที่ได้ออกเลขรหัสประจำบ้านในพื้นที่เขตพระโขนง 2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบ ค้นหาบ้านเลขที่ต่างๆ ในพื้นที่เขต 3. เพื่อบูรณาการแผนพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการกับการพัฒนาเมือง ตามผังเมืองรวม และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับภาคมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

ลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ปีงบประมาณ 2563 ได้ครบร้อยละ 100 ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร (Bangkok GIS) บนระบบเครือข่าย สำนักผังเมือง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
มิติที่ ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม
เป้าหมายที่ ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ %
เป้าประสงค์ที่ ๔.๑.๑.๑ ส่งเสริมการขยายตัวในการใช้ประโยชน์ที่ดินเต็มประสิทธิภาพตามผังเมือง

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-21)

100.00

21/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-09-20)

95.00

20/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กันยายน 2563 เตรียมเอกสารและคำร้องขอเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 6 คำร้อง แล้วนำข้อมูลตามแบบใบคำร้องขอเลขรหัสประจำบ้าน ไปลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในแผนที่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร (Bangkok GIS) สามารถลงจุดฯได้ร้อยละ 100

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-08-26)

80.00

26/8/2563 : เดือนสิงหาคม 2563 เตรียมเอกสารและคำร้องขอเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 8 คำร้องแล้วนำข้อมูลตามใบคำร้องขอเลขรหัสประจำบ้านไปลงจุดแสดงตำแหน่ง ของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในแผนที่ระบบสารวนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร(Bangkok GIS) สามารถลงจุดฯได้ร้อยละ 100

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-07-24)

75.00

24/7/2563 : เดือนกรกฎาคม 2563 เตรียมเอกสารและคำร้องขอเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 4 คำร้องแล้วนำข้อมูลตามใบคำร้องขอเลขรหัสประจำบ้านไปลงจุดแสดงตำแหน่ง ของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในแผนที่ระบบสารวนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร(Bangkok GIS) สามารถลงจุดฯได้ร้อยละ 100

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-25)

70.00

25/6/2563 : เดือนมิถุนายน 2563 เตรียมเอกสารและคำร้องขอเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 11 คำร้องแล้วนำข้อมูลตามใบคำร้องขอเลขรหัสประจำบ้านไปลงจุดแสดงตำแหน่ง ของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในแผนที่ระบบสารวนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร(Bangkok GIS) สามารถลงจุดฯได้ร้อยละ 100

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 64.00 (2020-05-25)

64.00

25/5/2563 : เดือนพฤษภาคม 2563 เตรียมเอกสารและคำร้องขอเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 9 คำร้อง แล้วนำข้อมูลตามใบคำร้องขอเลขหัสประจำบ้านไปลงจุดแสดงตำแหน่ง ของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในแผนที่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร(Bangkok GIS) สามารถลงจุดฯ ได้ร้อยละ 100

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-04-24)

55.00

24/4/2563 : เดือนเมษายน 2563 เตรียมเอกสารและคำร้องขอเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 10 คำร้อง แล้วนำข้อมูลตามแบบใบคำร้องขอเลขรหัสประจำบ้าน ไปลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในแผนที่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร (Bangkok GIS) สามารถลงจุดฯได้ร้อยละ 100

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-28)

50.00

28/3/2563 : เดือนมีนาคม 2563 เตรียมเอกสารและคำร้องขอเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 6 คำร้อง แล้วนำข้อมูลตามแบบใบคำร้องขอเลขรหัสประจำบ้าน ไปลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในแผนที่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร (Bangkok GIS) สามารถลงจุดฯได้ร้อยละ 100

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-26)

40.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมเอกสารและคำร้องขอเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 5 คำร้อง แล้วนำข้อมูลตามแบบใบคำร้องขอเลขรหัสประจำบ้าน ไปลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในแผนที่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร (Bangkok GIS) สามารถลงจุดฯได้ร้อยละ 100

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-01-27)

35.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนมกราคม 2563 เตรียมเอกสารและคำร้องขอเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 14 คำร้อง แล้วนำข้อมูลตามแบบใบคำร้องขอเลขรหัสประจำบ้าน ไปลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในแผนที่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร (Bangkok GIS) สามารถลงจุดฯได้ร้อยละ 100

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-25)

30.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนตุลาคม 2562 จัดทำโครงการการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ประชุมแต่งตั้งคณะทำงานฯ เตรียมเอกสารและคำร้องขอเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 11 คำร้อง แล้วนำข้อมูลตามแบบใบคำร้องขอเลขรหัสประจำบ้าน ไปลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในแผนที่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร (Bangkok GIS) สามารถลงจุดฯได้ร้อยละ 100 เดือนพฤศจิกายน 2562 เตรียมเอกสารและคำร้องขอเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 10 คำร้อง แล้วนำข้อมูลตามแบบใบคำร้องขอเลขรหัสประจำบ้าน ไปลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในแผนที่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร (Bangkok GIS) สามารถลงจุดฯได้ร้อยละ 100 เดือนธันวาคม 2562 เตรียมเอกสารและคำร้องขอเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 6 คำร้อง แล้วนำข้อมูลตามแบบใบคำร้องขอเลขรหัสประจำบ้าน ไปลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในแผนที่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร (Bangkok GIS) สามารถลงจุดฯได้ร้อยละ 100

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-26)

10.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-28)

10.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการลงจุแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดเตรียมข้อมูล
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินกิจกรรม
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:รายงานกิจกรรม
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50100000-3444

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50100000-3444

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5010-0955

ตัวชี้วัด : 19.2 ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **