ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร : 50100000-3446

สำนักงานเขตพระโขนง : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายสุรเดช สนกรุด โทร.6534

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ยุทธศาสตร์ด้านเยาวชนกรุงเทพมหานครมีที่มาจากแนวนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่เปิดโอกาสให้ภาคเยาวชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดแผนและทิศทางการพัฒนาเยาวชน โดยเยาวชน และเพื่อเยาวชน โดยได้จัดโครงการมหกรรม Teen Town (เวทีสาธารณะเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของคนกรุงเทพมหานคร)เป็นการเปิดเวทีให้เยาวชนทั้งสมาชิกสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภาเยาวชนเขต เครือข่ายเยาวชนกรุงเทพมหานคร ฯลฯ ได้แสดงความคิดเห็นด้านการพัฒนาเยาวชนกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้รับมอบยุทธศาสตร์จากผู้แทนเยาวชนเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2552 ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 และระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549 กำหนดให้สภาเยาวชนกรุงเทพมหานครมีอำนาจหน้าที่ในการเสนอแผนงานประจำปีเสนอต่อกรุงเทพมหานคร และกรุงเทพมหานครต้องให้การส่งเสริม สนับสนุนและจัดกิจกรรมเพื่อเยาวชนในอันที่จะช่วยให้สภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร และสภาเยาวชนเขตมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายเยาวชนในการทำกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาชุมชนและสังคม สำนักงานเขตพระโขนง โดยฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการส่งเสริมและพัฒนาเด็ก เยาวชนและประชาชน ได้ให้ความสำคัญกับการรวมกลุ่มของเยาวชน เป็นเวทีแลกเปลี่ยนแนวคิดของเยาวชนในพื้นที่เขตพระโขนงให้กับสังคม เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านเยาวชนอย่างจริงจัง จึงได้กำหนดจัดโครงการสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร

50101000/50101000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร และสภาเยาวชนเขตพระโขนง รวมไปถึงการรวมกลุ่มของเยาวชนให้มีการแสดงออกในแนวทางที่เหมาะสม และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านเยาวชนของกรุงเทพมหานคร 2. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 3. เพื่อเป็นการสนับสนุนเครือข่ายสภาเยาวชนกรุงเทพมหานครให้ครอบคลุมพื้นที่เขตทั้ง 50 เขตและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านเยาวชนกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

1. จ้างอาสาสมัครปฏิบัติงานสภาเยาวชนเขต จำนวน 1 คน ปฏิบัติงาน 12 เดือน ๆ ละ 20 วัน 2. จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาไทย สำหรับสมาชิกสภาเยาวชนและเครือข่ายเยาวชน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City
๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล
๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง%
๕.๒.๑.๑ รับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่าน “สภาประชาชนกรุงเทพมหานคร”

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-01)

100.00

2020-9-1 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-30)

90.00

30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คืนงบประมาณเนื่องจากงดการจัดกิจกรรมจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-06-25)

85.00

25/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คืนงบประมาณเนื่องจากงดการจัดกิจกรรมจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-05-29)

85.00

29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คืนงบประมาณเนื่องจากงดการจัดกิจกรรมจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-04-06)

80.00

6/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ยกเลิกการประชุมสภาเด็ก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-03-30)

75.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมการประชุมชนคณะกรรมการสภาเด็กฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-02-25)

70.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-01-27)

65.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาไทย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-12-24)

50.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดซื้ออุปกรณ์จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-27)

15.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศรับสมัครอาสาสมัครและจัดทำแผนการดำเนินการโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-29)

10.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อนุมัติโครงการและดำเนินการจัดประชุมกรรมคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเขตพระโขนง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:อนุมัติโครงการและงบประมาณ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำคำสั่งจ้างและแต่งตั้งอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวชน
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวชน
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดการประชุมคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเขตพระโขนง
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน
:30%
เริ่มต้น :2019-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:สรุปผลรายงานผู้บังคับบัญชา
:10%
เริ่มต้น :2020-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50100000-3446

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50100000-3446

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5010-0942

ตัวชี้วัด : 20. ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **