ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร : 50100000-3447

สำนักงานเขตพระโขนง : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวทัศนีย์ ปานรอด โทร. 6534

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางความเจริญของประเทศไทย มีประชากรอาศัยจำนวนมาก ทั้งที่เป็นคนกรุงเทพมหานครโดยกำเนิด หรือผู้ย้ายถิ่นฐานมาจากภาคต่างๆ ของประเทศ รวมทั้งชาวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยว หรือประกอบอาชีพในประเทศไทย ทำให้กรุงเทพมหานครมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมส่งผลให้การเปิดรับอารยธรรมต่าง ๆ ขาดการปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพสังคม และวิถีชีวิตของตน ขาดจุดยึดเหนี่ยวทางค่านิยมและเอกลักษณ์ของตนเอง ตลอดจนความภาคภูมิในภูมิปัญญาตามวิถีไทย ทั้งนี้สาเหตุสำคัญประการหนึ่งน่าจะเกิดจากการที่สังคมยังขาดแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องสังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิตของท้องถิ่น และภูมิกำเนิดของตนเอง ทำให้กระบวนการเรียนรู้ทางสังคมของความเชื่อมโยงจากฐานรากของสังคม ประชาชนเรียนรู้จากกระแสและความสนใจส่วนบุคคล ขาดกระบวนการกลั่นกรอง เพื่อปรับใช้ให้เหมาะสมสอดคล้องกับวิถีชีวิตดั้งเดิม ทำให้พัฒนาการทางสังคมขาดความต่อเนื่องในเชิงเอกลักษณ์ของตนเอง ในการนี้ สำนักงานเขตพระโขนง จึงได้ดำเนินงานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง ที่ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมและเรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของผู้คนในท้องถิ่น เขตพระโขนง เผยแพร่แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นนโยบายของกรุงเทพมหานครในการที่จะพัฒนาให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งคุณภาพชีวิตที่ดี และมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม และเพื่อให้การดำเนินงานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครขึ้น

50101000/50101000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญาของผู้คนในท้องถิ่น ตลอดจนการดำเนนงานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง 2. เพื่อสร้างความตระหนักแก่ผู้เข้าร่วมโครงการในอันที่จะร่วมกันรักษามรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้อยู่ตลอดไป 3. เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนให้เข้ามามีบทบาทในการวางแผนพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณค่าน่าเข้ามาศึกษาเรียนรู้แก่ประชาชนทุกกลุ่มทุกวัยต่อไป

เป้าหมายของโครงการ

1.เพื่อให้พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นมีความพร้อมในการรองรับการเข้าเยี่ยมชมของนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป 2. ผู้ปฏบัติงานด้านพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตพระโขนงมีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานส่งผลให้เกิดการบริการจัดการที่มีประสิทธิภาพ 3. เด้ก เยาวชน ประชาชนทั่วไปในพื้นที่เขตพระโขนง รวมถึงบุคคลทั่วไปให้ความสนใจพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-09-01)

95.00

1/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-30)

90.00

30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนตามแผนปฏิบัติราชการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-06-25)

85.00

25/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งดการให้บริการเนืองจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-05-29)

80.00

29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งดการให้บริการเนืองจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-04-06)

75.00

6/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปิดให้บริหารเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-03-30)

65.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครและค่าสาธารณูปโภค

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-02-25)

55.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกค่าสาธารณูปโภค ค่าตอบแทนอาสาสมัคร และ ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-01-27)

45.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกค่าสาธารณูปโภค ค่าตอบแทน และค่าจ้างทำความสะอาด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2019-12-24)

35.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกค่าสาธารณูปโภค ค่าตอบแทนอาสาสมัคร และค่าจ้างทำความสะอาด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-11-27)

25.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกค่าสาธารณูปโภค

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-10-29)

15.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำแผนงานและรายละเอียดโครงการเรียบร้อยแล้ว และแบิกค่าสาธารณูปโภค

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนงานและรายละเอียดโครงการ
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:เสนอแผนงาน/โครงการเพื่อขออนุมัติ
:15%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรม
:20%
เริ่มต้น :2019-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินกิจกรรมตามแผน
:30%
เริ่มต้น :2020-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ติดตามและประเมินผล
:20%
เริ่มต้น :2020-08-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-08-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:รายงานผลการดำเนินงาน
:0%
เริ่มต้น :2020-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50100000-3447

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50100000-3447

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5010-0945

ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **