ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน : 50100000-3449

สำนักงานเขตพระโขนง : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวมณี ปุญญะประสิทธิ์ โทร. 6534

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

การพัฒนาชุมชน เป็นนโยบายที่คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาชุมชนกรุงเทพมหานคร ได้นำหลักธรรมาภิบาลใช้เป็นแนวทางในการบริหารราชการ โดยมุ่มเน้นให้ประชาชนทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเมือ โดยเฉพาะการดำเนินงานด้านการพัฒนาชุมชนของกรุงเทพมหานครในปัจจุบัน จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากคณะกรรมการชุมชนและประชาชนเป็นพลังขับเคลื่อนในการสร้างสรรค์งานพัฒนาชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนและตามความต้องการของประชาชน โดยกรุงเทพมหานครได้ให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพัฒนาชุมชน อันเป็นปัจจัยหนึ่งในการสนับสนุนให้ชุมชนได้ดำเนินงานด้านพัฒนาชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ ตลอดจนการจัดิจกรรมพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อแก้ไขปัญหาตามความต้องการของประชาชนให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ

50101000/50101000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมการชุมชนได้ดำเนินกิจกรรมด้านการพัฒนาชุมชนพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาตามความต้องการของประชาชนในชุมชนอย่างต่อเนื่อง 2. เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพัฒนาชุมชนของคณะกรรมการชุมชนเป็นประจำทุกเดือน

เป้าหมายของโครงการ

ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุมชน จำนวน 44 ชุมชน ในการพัฒนาชุมชน โดยให้ชุมชนสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการพัฒนาชุมชนได้ตาม่จำนวนบ้านของละชุมชน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City
มิติที่ ๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล
เป้าหมายที่ ๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง%
เป้าประสงค์ที่ ๕.๒.๑.๑ รับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่าน “สภาประชาชนกรุงเทพมหานคร”

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-10-27)

100.00

27/10/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-09-01)

95.00

1/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกค่าใช้จ่ายสนับสนุนชุมชนฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-30)

90.00

30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-06-25)

85.00

25/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-05-29)

80.00

29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-04-06)

75.00

6/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนชุมชน เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-03-30)

65.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเตรียมข้อมูลการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-02-25)

55.00

25/2/2563 : เบิกเงินสนับสนุนเชุมชนเดือนมกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-01-27)

45.00

27/1/2563 : เบิกเงินสนับสนุนชุมชนเดือนธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2019-12-24)

35.00

24/12/2562 : เบิกเงินสนับสนุนชุมชน เดือนพฤศจิกายน 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-11-27)

25.00

27/11/2562 : เบิกเงินสนับสนุน เดือนตุลาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-10-29)

15.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:อนุมัติโครงการและงบประมาณ
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดประชุมผู้นำชุมชนชี้แจงแนวทางหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินฯ
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ชุมชนดำเนินงานพัฒนาชุมชนและส่งแบบรายงานการใช้จ่ายเงินฯ
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:การเบิกจ่ายเงิน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ติดตามประเมินผลและรายงาน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:รายงานผลการดำเนินงาน
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50100000-3449

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50100000-3449

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5010-0942

ตัวชี้วัด : 20. ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **