ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย : 50100000-3450

สำนักงานเขตพระโขนง : (2563)

10.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10.00

นางสาวจรัสพร สีด้วง โทร.6534

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทและเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตของคนในสังคมไทย ซึ่งส่งผลให้วิถีชีวิตของคนในสังคม โดยเฉพาะทางด้านวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย ได้ถูกเปลี่ยนแปลงหรือหลงลืมไป เนื่องจากคนรุ่นหลังขาดการตระหนักถึงความสำคัญและขาดความเข้าใจในวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามอย่างถูกต้อง สำนักงานเขตพระโขนงได้ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามที่อยู่คู่สังคมไทยมายาวนาน จึงได้จัดโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในวันสำคัญและอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย เพื่อกระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามอย่างถูกต้องตามวิถีไทยให้ดำรงอยู่ต่อไปยังรุ่นลูกหลานโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน

50101000/50101000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อส่งเสริมให้คนในท้องถิ่นเกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม 2 เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการสืบสานวัฒนธรรมที่ดีงามให้ดำรงอยู่ต่อไป 3 เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความรู้รัก สามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

เป้าหมายของโครงการ

กำหนดจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย ประกอบด้วยกิจกรรม จำนวน 5 กิจกรรม ได้แก่ 1 กิจกรรมสืวันพ่อแห่งชาติ 2 กิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ 3 กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา 4 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 5 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม
เป้าหมายที่ ๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ %
เป้าประสงค์ที่ ๓.๔.๑.๔ รณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจด้านพหุวัฒนธรรมแก่ประชาชนในพื้นที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-07-30)

10.00

30/7/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์โรคติดเชื้อโควิต-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-25)

75.00

25/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เลือนกำหนดการจัดกิจกรรมออกไปโดยไม่มีกำหนดเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-29)

60.00

29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เลือนกำหนดการจัดกิจกรรมออกไปโดยไม่มีกำหนดเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-04-06)

55.00

6/4/2563 : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมพิจารณาแล้วเห็นควรยกเลิกการจัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ และกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชาการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว ซึ่งมีลักษณะเป็นการรวมกลุ่มเพื่ออยู่ร่วมกันของประชาชนเป็นจำนวนมาก ซึ่งถือว่าเป็นความเสี่ยงอย่างมากต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-30)

50.00

30/3/2563 : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมพิจารณาแล้วเห็นควรยกเลิกการจัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ และกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชาการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว ซึ่งมีลักษณะเป็นการรวมกลุ่มเพื่ออยู่ร่วมกันของประชาชนเป็นจำนวนมาก ซึ่งถือว่าเป็นความเสี่ยงอย่างมากต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-02-25)

45.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดจัดกิจกรรม รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ในวันที่ 10 เมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-27)

40.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเตรียมความพร้อมกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ กำหนดจัดกิจกรรม วันที่ 10 เมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2019-12-24)

35.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ และ เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดกิจดรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-27)

10.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเตรียมความพร้อมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-29)

5.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำแผนโครงการให้สอดคล้องกับความต้องการและความสนใจของประชาชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนงานโครงการให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:อนุมัติโครงการและค่าใช้จ่าย
:5%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:ประชาสัมพันธ์โครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 4
:จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
:15%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 5
:จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ
:15%
เริ่มต้น :2020-04-01
สิ้นสุด :2020-04-01
ขั้นตอน 6
:จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา
:15%
เริ่มต้น :2020-05-01
สิ้นสุด :2020-05-01
ขั้นตอน 7
:จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ในรัชกาลที่ 10
:15%
เริ่มต้น :2020-07-01
สิ้นสุด :2020-07-01
ขั้นตอน 8
:จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
:15%
เริ่มต้น :2020-08-01
สิ้นสุด :2020-08-01
ขั้นตอน 9
:สรุปและรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50100000-3450

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50100000-3450

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5010-0939

ตัวชี้วัด : 18. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 90.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 90.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
90.00

100 / 100
2
90.00

100 / 100
3
90.00

100 / 100
4
90.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **