ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน : 50100000-3454

สำนักงานเขตพระโขนง : (2563)

10

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10

นายนพดล พืชสิงห์ โทร. 6534

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้เด็ก เยาวชน ได้รับการปลูกผังคุณธรรมทางศานาให้งอกงามในจิดใจ ฝึกฝนอบรมเด็กและเยาวชนให้เป็นสาวกที่ดีของพระศาสดา รู้จักใช้เวลาว่าให้เกิดประโยชน์ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เป็นลูกที่ดีของพ่อ แม่ เป็นศิษย์ที่ดีของครู อาจารย์ เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติ อันจะก่อให้เกิดการพัฒนากรุงเทพฯ เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

50101000/50101000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 2. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในช่วงปิดภาคการศึกษา 3. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมทางศาสนาแก่เด็กและเยาวชน 4. เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนให้สามารถปรับพฤติกรรมไปในทางที่พึงประสงค์และอยู่ในศิลธรรมอันดีงาม 5. เพื่อเป็ฯการเผยแพร่ธรรมะสู่ประชาชน

เป้าหมายของโครงการ

จัดพิธีบรรพชาให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่เขตพระโขนง อายุตั้งแต่ 9 -15 ปี จำนวน 90 คน ณ วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม
๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ%
๓.๔.๑.๔ รณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจด้านพหุวัฒนธรรมแก่ประชาชนในพื้นที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-03-30)

10.00

30/3/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...กระทรวงสาธารณสุขได้มีประกาศ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) เป็นโรคติดต่ออันตราย ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมพิจารณาแล้วเห็นว่า การดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว มีลักษณะเป็นการรวมกลุ่มเพื่ออยู่ร่วมกันของเยาวชน และประชาชนเป็นจำนวนมาก ซึ่งถือว่าเป็นความเสี่ยงอย่างมากต่อการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของโรค ดังนั้น เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันไม่ให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค และเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม และประโยชน์สาธารณะ จึงเห็นควรดำเนินการยกเลิกโครงการดังกล่าว

** ปัญหาของโครงการ :กระทรวงสาธารณสุขได้มีประกาศ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) เป็นโรคติดต่ออันตราย ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมพิจารณาแล้วเห็นว่า การดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว มีลักษณะเป็นการรวมกลุ่มเพื่ออยู่ร่วมกันของเยาวชน และประชาชนเป็นจำนวนมาก ซึ่งถือว่าเป็นความเสี่ยงอย่างมากต่อการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของโรค ดังนั้น เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันไม่ให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค และเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม และประโยชน์สาธารณะ จึงเห็นควรดำเนินการยกเลิกโครงการดังกล่าว

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-27)

25.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดจัดกิจกรรมวันที 1 - 9 เมษายน 2563 และอยู่ระหว่างการจัดซื้ออุปกรณ์จัดกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-24)

10.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดจัดกิจกรรมวันที 1 - 9 เมษายน 2563 และอยู่ระหว่างการจัดซื้ออุปกรณ์จัดกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-27)

5.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดจัดกิจกรรมวันที 1 - 9 เมษายน 2563 และอยู่ระหว่างการจัดซื้ออุปกรณ์จัดกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2019-10-29)

0.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเตรียมความพร้อมเพื่อขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:อนุมัติโครงการและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
:5%
เริ่มต้น :2019-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำแผนการปฏิบัติงาน
:5%
เริ่มต้น :2020-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:แต่งตั้งคณะทำงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ประสานหน่วยงาน /องค์กร/ภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง
:15%
เริ่มต้น :2020-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ประชาสัมพันธ์และรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ
:15%
เริ่มต้น :2020-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ซักซ้อมคำกล่าวบรรพชา
:15%
เริ่มต้น :2020-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:จัดทำตารางฝึกอบรมและเส้นทางบิณฑบาต
:15%
เริ่มต้น :2020-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:จัดกิจกรรมบรรพชาและดำเนินงนตามแผนการปฏิบัติงาน
:15%
เริ่มต้น :2020-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-04-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:สำรวจความพึงพอใจและปริมาณผลการดำเนินงาน
:5%
เริ่มต้น :2020-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-04-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50100000-3454

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50100000-3454

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5010-0939

ตัวชี้วัด : 18. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 90

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 90

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
90.00

100 / 100
2
90.00

100 / 100
3
90.00

100 / 100
4
90.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **