ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการกิจกรรมเด็กไทยไร้พุง : 50100000-3457

สำนักงานเขตพระโขนง : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางบรรเล็ง หอมคำพัด โทร 6526

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

จากข้อมูลพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่าเด็กไทยสัดส่วนไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อโครงสร้างร่างกายทำให้เด็กตัวเล็ก ผอมเตี้ย สมองไม่พัฒนาอย่างเต็มที่ ทำให้สติปัญญาด้อย เรียนรู้ช้า ภูมิต้านทานโรคต่ำ ติดเชื้อได้ง่าย หากพบในเด็กแรกเกิดถึง 5 ปี และมีการเจ็บป่วยร่วมด้วยเป็นระยะเวลานาน อาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ ซึ่งสาเหตุสำคัญส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมทางอาหารและโภชนาการที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม รวมทั้งขาดการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง ทางโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่เขตพระโขนง จำนวน 4 โรงเรียน จึงได้จัดทำโครงการเด็กไทยไร้พุงขึ้น เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาภาวะน้ำหนักเกินมาตรฐาน และโรคอ้วน ตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร

50100700/50100700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ในการดูแลสุขภาพของตนเอง 2. เพื่อให้นักเรียนมีลักษณะนิสัยและพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ถูกต้อง 3. เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพดี มีน้ำหนักตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณะสุข 4. เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนที่มีภาวะน้ำหนักเกินมาตรฐาน และโรคอ้วน

เป้าหมายของโครงการ

1. นักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกินน้ำหนักลดลง 2. นักเรียนไม่มีปัญหาภาวะน้ำหนักเกินมาตรฐาน และไม่เป็นโรคอ้วน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-24)

100.00

24/09/2563 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-08-31)

50.00

31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดเตรียมอาหารและการออกกำลัง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-07-27)

35.00

27/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดเตรียมอาหารและการออกกำลัง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-06-19)

30.00

19/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมการเรียนการสอนสำหรับการเปิดภาคการศึกษา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-05-28)

30.00

28/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมการเรียนการสอนสำหรับการเปิดภาคการศึกษา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-04-24)

30.00

24/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....เตรียมการเรียนการสอนสำหรับการเปิดภาคการศึกษา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-04-08)

30.00

8/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมการเรียนการสอนสำหรับการเปิดภาคการศึกษา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-14)

30.00

14/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดการด้านโภชนาการและให้ความรู้แก่เด็ก

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-18)

25.00

18/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-02-10)

20.00

10/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดการด้านโภชนาการและให้ความรู้แก่เด็ก

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-01-22)

15.00

22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดเตรียมอาหารและการออกกำลัง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-27)

10.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2019-11-30)

7.00

30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-31)

5.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 1
:เสนอโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:อนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:อนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:เตรียมการดำเนินงาน
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดเตรียมการดำเนินงาน
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินโครงการ
:55%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินโครงการ
:55%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:สรุปผลการดำเนินงาน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:สรุปผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50100000-3457

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50100000-3457

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5010-0937

ตัวชี้วัด : 16. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 6.8800

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
6.88

100 / 100
4
6.88

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **