ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว : 50100000-3458

สำนักงานเขตพระโขนง : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายอดิศักดิ์ อามาตยเสนา โทร.6541

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมโดยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งของกรุงเทพมหานคร กำหนดให้สำนักสิ่งแวดล้อมและสำนักงานเขต เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพมหานคร ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ด้านที่ 2 มหานครสีเชียว สะดวกสบาย มิติที่ 2.2 พื้นที่สวนสาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่ เป้าประสงค์ที่ 2.2.1 กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจเพียงพอ ดังนั้น ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะจึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว มีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนหย่อม S&P (ซอยริมทางด่วนสุขุมวิท 62) เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สร้างทัศนียภาพที่สวยงาม ร่มรื่น สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นหนึ่งในมาตรการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อลดมลพิษทางอากาศให้กับเขตพระโขนง และกรุงเทพมหานคร

50100600/50100600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ี เพื่อบำรุงรักษา ปรับปรุง ปรับสภาพภูมิทัศน์และเพิ่มพื้นที่สีเขียว บริเวณสวยหย่อม S&P (ซอยริมทางด่วนสุขุมวิท 62) ให้มีทัศนียภาพที่สวยงาม ร่มรื่น สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้น ประชาชนในพื้นที่เกิดความพึงพอใจ อีกทั้งเป็นหนึ่งมาตรการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อลดมลพิษทางอากาศให้กับเขตพระโขนง และกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

ปรับปรุงภูมิทัศนืบริเวณสวนหย่อม S&P ขนาดพื้นที่ 625 ตารางเมตร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่
๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ%
๒.๒.๑.๒ อนุรักษ์ ฟื้นฟูและรักษาพื้นที่สีเขียวเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีของกรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-23)

100.00

23/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-08-26)

85.00

26/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ติดตามทวงถามและรอหนังสือรับรองการใช้พื้นที่จากการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและรอนัดตรวจสอบสถานที่จากสำนักผังเมืองและการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ได้จัดทำหนังสือยกเลิกโครงการ เนื่องจากเกิดสถานการณ์โรดระบาดของโรคโควิด -19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-07-28)

75.00

28/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ติดตามทวงถามและรอหนังสือรับรองการใช้พื้นที่จากการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและรอนัดตรวจสอบสถานที่จากสำนักผังเมืองและการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-29)

70.00

29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ติดตามทวงถามและรอหนังสือรับรองการใช้พื้นที่จากการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและรอนัดตรวจสอบสถานที่จากสำนักผังเมืองและการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-05-27)

65.00

27/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ติดตามทวงถามและรอหนังสือรับรองการใช้พื้นที่จากการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและรอนัดตรวจสอบสถานที่จากสำนักผังเมืองและการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-25)

60.00

25/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ติดตามทวงถามและรอหนังสือรับรองการใช้พื้นที่จากการทางพิเศษแห่งประเทศไทยฯ เพื่อรอนัดตรวจสถานที่ฯ

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-03-30)

55.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ติดตามทวงถามและรอหนังสือรับรองการใช้พื้นที่จากการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและรอนัดตรวจสอบสถานที่จากสำนักผังเมืองและการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-28)

50.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..อยู่ระหว่างรอหนังสือรับรองการใช้พื้นที่จากการทางพิเศษและรดนัดตรวจสอบสถานที่จากสำนักผังเมืองและการทางพิเศษฯ

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-29)

40.00

29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างรอหนังสือรับรองการขอใช้พื้นที่จากการทางพิเศษและรอนัดตรวจสอบสถานที่จากสำนักผังเมืองและการทางพิเศษฯ

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-26)

30.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างรอหนังสือรับรองการขอใช้พื้นที่จากการทางพิเศษและรอนัดตรวจสอบสถานที่จากสำนักผังเมืองและการทางพิเศษฯ

** ปัญหาของโครงการ : -ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ : -ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-25)

20.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติเงินประจำงวดและรอหนังสือรับรองการขอใช้พื้นที่จากการทางพิเศษ

** ปัญหาของโครงการ : -ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ : -ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-29)

10.00

29/10/2562 : ได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่และจัดทำโครงการเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหวา่งดำเนินการขอเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรายละเอียดวัสดุตามโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สำรวจพื้นที่และจัดทำโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดซื้อจัดจ้าง
:30%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการงานตามแผน
:50%
เริ่มต้น :2020-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50100000-3458

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50100000-3458

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5010-0934

ตัวชี้วัด : 13. พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
55.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **