ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ : 50100000-3460

สำนักงานเขตพระโขนง : (2563)

90.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 90.00

นายอดิศักดิ์ อามาตย์เสนา

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศ และเป็นศูนย์กลางความเจริญทางด้านเศรษฐกิจของประเทศไทย จึงทำให้มีประชากรเข้ามาเพื่อประกอบอาชีพ พักอาศัย ศึกษา และการท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ทำให้ปริมาณมูลฝอยเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านการจัดการมูลฝอย โดยเฉพาะมูลฝอยที่เกิดจากแหล่งชุมชนซึ่งมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี จากประเภทของมูลฝอยทั้งหมดโดยการศึกษาองค์ประกอบมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร พบว่ามูลฝอยอินทรีย์มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 50 ซึ่งหากทำให้ประชาชนสามารถลดและคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์ ณ แหล่งกำเนิด โดยการนำมาใช้ประโยชน์ อาทิ การทำปุ๋ย น้ำหมักชีวภาพ การทำปุ๋ยหมัก การทำน้ำยาอเนกประสงค์ หรือการนำไปเป็นอาหารเลี้ยงสัตว์เป็นการช่วยลดปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานครน้อยลง สำนักงานเขตพระโขนง ฐานะเป็นหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการจัดการมูลฝอย โดยการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดตามหลัก 3R โดยเฉพาะมูลฝอยอินทรีย์สามารถนำมาใช้ประโยชน์โดยการทำเป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพ การทำปุ๋ยหมัก การทำน้ำยาเอนกประสงค์ หรือนำไปเลี้ยงสัตย์

50100600/50100600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้มีการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์ และสามารถนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น 2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการลดและจัดการมูลฝอย 3. เพื่อส่งเสริมการลดและคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดด้วยหลัก 3R ตามนโยบายรัฐบาลและของกรุงเทำมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

ชุมชนและสถานประกอบการในพื้นที่เขตพระโขนง จำนวน 30 แห่ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-28)

90.00

28/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ติดตามผลการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้กับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-06-29)

85.00

29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ติดตามผลการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้กับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-05-27)

80.00

27/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ติดตามผลการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้กับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-04-25)

75.00

25/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ติดตามผลการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้กับกล่่มเป้าหมายที่ได้รับการอบรม

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-03-30)

70.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ติดตามผลการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้กับกลุ่มเป้าหมายที่ให้รับการอบรม

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-02-28)

55.00

2020-2-28 : จัดการฝึกอบรมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปขยะอินทรีย์เพื่อนำไปใช้ประโยชน์เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-01-29)

45.00

29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน : จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และวัตถุดิบตามโครงการเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างจัดส่งหนังสือเรียนเชิญกลุ่มเป้าหมายในการเช้าฝึกอบรมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปขยะอินทรีย์เพื่อนำไปใช้ประโยชน์

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2019-12-26)

35.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างรวบรวมกลุ่มเป้าหมายเพื่อเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปขยะอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินการโครงการ

** ปัญหาของโครงการ : -ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ : -ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-11-25)

25.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานงานหน่วยงานและกลุ่มเป้าหมายเพื่อเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปขยะอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ และอยู่ระหว่างจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินการโครงการ

** ปัญหาของโครงการ : -ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ : -ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-29)

10.00

29/10/2562 : เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดซื้อวัสดุอุปกรร์ และวัตถุดิบเพื่อใช้ในการดำเนินโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:ประสานงานหน่วยงานและกลุ่มเป้าหมายเพื่อเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปขยะอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์
:20%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 4
:จัดทำแผนการเข้าดำเนินการสาธิต เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ตามแผน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ลงพื้นที่ให้ความรู้ สาธิต เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ตามแผน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:ติดตามและประเมินผล
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:สรุปและรายงานแจ้งผลการดำเนินการโครงการให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 8
:สิ้นสุดการดำเนินโครงการประจำปี พ.ศ. 2563
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50100000-3460

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50100000-3460

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5010-0920

ตัวชี้วัด : 2.1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 20.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 45.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
45.00

100 / 100
2
45.00

100 / 100
3
13.79

100 / 100
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **