ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน : 50100000-3462

สำนักงานเขตพระโขนง : (2563)

75.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 75.00

นางรชต แก้ววิจิตร์

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครกำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563 ด้านที่ 1 มหานครปลอดภัย มิติที่ 1.2 ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด เป้าหมายที่ 1.2.1 ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อันเนื่องมาจากที่ประชาชนจากจังหวัดต่างๆ ได้อพยพเข้ามาเพื่อประกอบอาชีพ ทำให้เกิดความหนาแน่นของประชาชนเป็นเหตุให้สังคมมีความเสื่อมโทรมทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ทำให้ประชาชนต้องประสบปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เกิดปัญหาการจี้ ปล้น การล่วงละเมิดทางเพศ อันเป็นปัญหาอาชญากรรมในเมือง ในการนี้ ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตพระโขนง จึงได้จัดทำโครงการการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ในการพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองน่าอยู่ ประกอบกับนโยบายของกรุงเทพมหานครที่มุ่งทำงานดูแลประชาชนทั้งชีวิตภายใต้นโยบายบริหารงานด้านเศรษฐกิจ ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม การศึกษา สุขภาพ และด้านจราจร ทั้งยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกรุงเทพมหานครอีกด้วย

50100900/50100900

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นใจ และรู้สึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 2 เพื่อเป็นการป้องปรามเหตุอาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้นต่อประชาชน 3 เพื่อเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดและอาชญากรรมในชุมชน

เป้าหมายของโครงการ

1 สนับสนุนหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการเฝ้าระวังและตรวจตราจุดเสี่ยงภัย เพื่อป้องปรามไม่ให้เกิดเหตุอาชญากรรม หรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ในการดำเนินชีวิตของประชาชน 2 ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) และไฟฟ้าส่องสว่างที่ติดตั้ง บริเวณจุดเสี่ยงภัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตของประชาชน 3 ปรับปรุงดูแลสภาพแวดล้อมในจุดเสี่ยงภัยเพื่อลดความล่อแหลมต่อการเกิดเหตุความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-26)

75.00

26/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ฝ่ายเทศกิจมีหน้าที่ตรวจตรา 1 จุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมมีการตรวจตรา 2 ครั้ง/วัน/จุด 2 จุดเสี่ยงภัยที่ติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV) มีการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้อง 1 ครั้ง/วัน/จุด หากพบว่าชำรุดให้จัดทำหนังสือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3 ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรตามโครงการอาสาพาน้องข้ามถนน จำนวน 2 ครั้ง/วัน/จุด 4 ปฏิบัติกวดขันไม่ให้มีการจอดรถหรือขับขี่รถยนต์รถจักรยานยนต์ บนทางเท้าไม่มีคดีอุบัติเหตุบน ทางเท้า ฝ่ายรักษาฯ ดูแลต้นไม้บริเวณพื้นที่เสี่ยงมิให้มีสภาพแวดล้อมรกร้าง ฝ่ายโยธา ดูแลไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณพื้นทีเสี่ยงภัย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 66.00 (2020-05-25)

66.00

25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... การเฝ้าระวังและตรวจตราจุดเสี่ยงภัย 1 จุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมมีการตรวจตรา 2 ครั้ง/วัน/จุด 2 จุดเสี่ยงภัยที่ติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV) มีการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้อง 1 ครั้ง/วัน/จุด หากพบว่าชำรุดให้จัดทำหนังสือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3 ปฏิบัติกวดขันไม่ให้มีการจอดรถหรือขับขี่รถยนต์รถจักรยานยนต์ บนทางเท้าไม่มีคดีอุบัติเหตุบน ทางเท้า 4 ตรวจตราสภาพแวดล้อมบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยหากมีต้นไม้รกทึบประสานแจ้งฝ่ายรักษาฯ ให้ดำเนินการตัด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 58.00 (2020-04-27)

58.00

27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ฝ่ายเทศกิจ ตรวจตราความปลอดภัยในพื้นที่เสี่ยงอย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน/จุด ตรวจตรากล้องวงจรปิด CCTV อย่างน้อย 1 ครั้ง/วัน/จุด กวดขันมิให้มีรถจักรยานยนต์ขับขี่บนทางเท้า พร้อมทำหนังสือถึงสน.ในพื้นที่ขอทราบผลคดีอุบัติเหตุบนทางเท้า ฝ่ายรักษาฯ ตัดแต่งต้นไม้ริมทางและบริเวณจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่มิให้รกทึบ ฝ่ายโยธา ประสานการไฟฟ้าหากไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณจุดเสี่ยงภัยขัดข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-25)

50.00

25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ฝ่ายเทศกิจ เฝ้าระวังจุดเสี่ยงภัยตรวจตราอย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน/จุด ออกตรวจประสิทธิภาพกล้องวงจรปิด อย่างน้อย 1 ครั้ง/วัน/จุด ฝ่ายรักษาฯ ตรวจตราตัดแต่งต้นไม้มิให้รกทึบ ฝ่ายโยธา ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 46.00 (2020-02-24)

46.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่งานกิจการพิเศษออกกวดขันจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่เขตอย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน/จุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 33.33 (2020-01-27)

33.33

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตรากวดขันจุดเสี่ยงในพื้นที่เขตพระโขนง ดำเนินการตรวจตรากล้อง cctv อาสาจราจรพาน้องข้ามถนน ตรวจตู้เขียว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-23)

25.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตรากวดขันจุดเสี่ยงในพื้นที่เขตพระโขนง ดำเนินการตรวจตรากล้อง cctv อาสาจราจรพาน้องข้ามถนน ตรวจตู้เขียว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.66 (2019-11-25)

16.66

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานแบบบูรณาการที่สำนักกำหนด พร้อมทำหนังสือถึง สน.บางนา สน.พระโขนง สอบถามข้อมูลการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่สำนักงานเขต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-29)

10.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำคำสั่งมอบหมายงาน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำคำสั่งมอบหมายงาน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำคำสั่งมอบหมายงาน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการปฏิบัติงาน
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการปฏิบัติงาน
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการปฏิบัติงาน
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:การติดตามประเมินผล
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:การติดตามประเมินผล
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:การติดตามประเมินผล
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50100000-3462

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50100000-3462

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5010-0922

ตัวชี้วัด : 03. พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **