ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู : 50100000-3463

สำนักงานเขตพระโขนง : (2563)

10.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10.00

นางบรรเล็ง หอมคำพัด โทร. 6526

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ด้านการสอนให้ก้าวหน้าและทันสมัย ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) พ.ศ.2545 ได้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการพัฒนาครูไว้หลายมาตรา แสดงให้เห็นว่าการพัฒนาคุณภาพของครูมีความจำเป็นอย่างยิ่ง และการประชุมสัมมนาเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาครู ซึ่งกรุงเทพมหานครได้อนุมัติงบประมาณประจำปี ให้ทุกสำนักงานเขตจัดประชุมสัมมนาครูต่อเนื่องกันมาทุกปี ในสังกัดสำนักงานเขตพระโขนง มีจำนวน 4 โรงเรียน จึงได้จัดให้มีการประชุมครูขึ้นเพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษาของผู้บริหาร ทั้งในระดับกรุงเทพมหานครและระดับสำนักงานเขต เพื่อจะได้ทราบแนวทางการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

50100700/50100700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ข้าราชการและบุคลากรทางด้านการศึกษาได้ตระหนักในความสำคัญของการจัดการศึกษาและมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา 2. ข้าราชการและบุคลากรทางด้านการศึกษาได้รับความรู้ มีทักษะและประสบการณ์ เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง หลักปฎิบัติราชการ ตามนโยบายของผู้บริหารทุกระดับของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

ข้าราชการและบุคลากรทางด้านการศึกษาได้รับความรู้ มีทักษะและประสบการณ์ มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองได้ถูกต้อง ส่งผลต่อการเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-09-24)

50.00

24/9/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากขออนุมัติยกเลิกตามหนังสือที่ กท 4907/1035 ลงวันที่ 25 สิงหา คม 2563

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากขออนุมัติยกเลิกตามหนังสือที่ กท 4907/1035 ลงวันที่ 25 สิงหา คม 2563

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากขออนุมัติยกเลิกตามหนังสือที่ กท 4907/1035 ลงวันที่ 25 สิงหา คม 2563

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-08-31)

50.00

31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-07-27)

35.00

27/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-06-19)

30.00

19/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-05-28)

30.00

28/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....ดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-04-24)

30.00

24/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-04-08)

30.00

8/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-03-14)

20.00

14/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานวิทยากร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-02-19)

20.00

19/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-02-10)

20.00

10/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานวิทยากร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-01-22)

15.00

22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-27)

10.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2019-11-30)

7.00

30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-31)

5.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ ขอนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:สำรวจหัวข้อ วันเวลา สถานที่ ดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 3
:กำหนดวันเวลาสถานที่ แลเนื้อหาในการประชุม
:10%
เริ่มต้น :2020-02-01
สิ้นสุด :2020-02-01
ขั้นตอน 4
:แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินโครงการและจัดทำคำสั่งผู็เข้าร่วมประชุม
:10%
เริ่มต้น :2020-03-01
สิ้นสุด :2020-03-01
ขั้นตอน 5
:จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ และเอกสารการประชุม
:10%
เริ่มต้น :2020-04-01
สิ้นสุด :2020-04-01
ขั้นตอน 6
:ดำเนินโครงการ
:40%
เริ่มต้น :2020-05-01
สิ้นสุด :2020-05-01
ขั้นตอน 7
:รายงานผลการดำเนินโครงการให้ผู้บริหารเขตทาบ
:10%
เริ่มต้น :2019-06-01
สิ้นสุด :2019-06-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50100000-3463

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50100000-3463

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5010-0937

ตัวชี้วัด : 16. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 6.8800

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
6.88

100 / 100
4
6.88

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **