ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียน : 50100000-3465

สำนักงานเขตพระโขนง

15.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 15.00

นางสาวสิริรัตน์ สุทธิประภา โทร. 6526

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

ด้วยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร มีความห่วงใยในสวัสดิภาพของนักเรียน ข้าราชการครู และบุคลากรในโรงเรียน ซึ่งความปลอดภัยเป็นสิทธิพื้นฐานของมนุษย์ นักเรียนทุกคน มีสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองและดูแล เพื่อให้เด็กนักเรียนมีการพัฒนาทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และสังคมไปพร้อม ๆ กันเพื่อให้เด็กเติบโตเป็นเยาวชนที่ดีของชาติในอนาคต เพื่อเป็นการระวังและป้องกันอุบัติภัยและภัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ หรือมนุษย์กระทำขึ้น โครงการจ้างเหมายามเพื่อดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่นักเรียนและข้าราชการครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นนโยบายหลักของกรุงเทพมหานคร และเพื่อให้ประชาชนของกรุงเทพมหานคร มีความเป็นอยู่ที่ดีและปลอดภัย โดยในปีงบประมาณ 2559 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มีนโยบายให้มีการดำเนินโครงการจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สิน และรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครทุกโรงเรียน

50100700/50100700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อดูแลทรัพย์สินให้แก่โรงเรียน 2. เพื่อป้องกันและรักษาความปลอดภัยให้ข้าราชการครู บุคลากร และนักเรียนในโรงเรียน 3. สร้างมั่นใจให้แก่ ข้าราชการครู บุคลากร และนักเรียนในโรงเรียน 4. โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยสูง

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อป้องกันและรักษาความปลอดภัยให้ข้าราชการครู บุคลากร และนักเรียนในโรงเรียน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ไม่ระบุ หรือ ไม่สนับสนุนแผนฯ ฉบับนี้... ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-01-22)

15.00

22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อนุมัติดครงการและดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-27)

10.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2019-11-30)

7.00

30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-31)

5.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติเงินประจำ
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินให้แก่โรงเรียนในสังกัด จำนวน 4 โรงเรียน
:50%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 4
:อนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายงบประมาณ
:20%
เริ่มต้น :2020-02-01
สิ้นสุด :2020-02-01
ขั้นตอน 5
:รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-02-01
สิ้นสุด :2020-02-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50100000-3465

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50100000-3465

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5010-0945

ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 25.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

95 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **