ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมติดตามผลการเข้าเรียนตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับของเด็กที่ได้รับแจ้งให้เข้าเรียน : 50100000-3466

สำนักงานเขตพระโขนง : (2563)

30.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 30.00

นางบรรเล็ง หอมคำพัด โทร. 6526

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 : 100.0000

หลักการและเหตุผล

เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2559 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 28/2559 เรื่องให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย

50100700/50100700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้เด็กทุคคนมีความเสมอภาคในด้านสิทธิและโอกาสที่จะได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

เป้าหมายของโครงการ

เด็กที่เกิดในปี พ.ศ.2554 ในพื้นที่เขตพระโขนง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ไม่ระบุ หรือ ไม่สนับสนุนแผนฯ ฉบับนี้... ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-14)

30.00

14/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รับแจ้งเด็กเข้าเรียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-19)

25.00

19/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-01-22)

15.00

22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รับแจ้งเด็กเข้าเกณฑ์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-27)

10.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2019-11-30)

7.00

30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รับแจ้งเด็กเข้าเรียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-31)

5.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอทราบจำนวนนักเรียนที่เกิดในปี 2555

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขอทราบจำนวนเด็กในพื้นที่เขตพระโขนงในปี 2555
:10%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :31/10/2019
ขั้นตอน 2
:จัดทำหนังสือส่งให้ผู้ปกครองแจ้งการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา
:20%
เริ่มต้น :01/11/2019
สิ้นสุด :30/11/2019
ขั้นตอน 3
:รับแจ้งเด็กเข้าเรียน
:30%
เริ่มต้น :01/12/2019
สิ้นสุด :31/05/2020
ขั้นตอน 4
:ส่งหนังสือขอทราบจำนวนนักเรียนที่เกิดในปี 2555 ที่เข้าเรียนในโรงเรียนในพื้นที่
:20%
เริ่มต้น :01/06/2020
สิ้นสุด :30/06/2020
ขั้นตอน 5
:รวบรวมรายงานการเข้าเรียนของโรงเรียนมรพื้นที่
:20%
เริ่มต้น :01/07/2020
สิ้นสุด :30/09/2020

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50100000-3466

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50100000-3466

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5010-0945

ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 25.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **