ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการนำขยะเศษอาหาร ผัก ผลไม้ไปเลี้ยงสัตว์ : 50100000-3471

สำนักงานเขตพระโขนง : (2563)

80.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 80.00

นางสาวนรินภรณ์ หวังพลายเจริญสุข โทร. 6523

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงและเป็นศูนย์กลางของประเทศไทย เป็นเมืองน่าเที่ยวระดับชั้นนำของโลกมีการลงทุนด้านเศรษฐกิจและด้านอื่นอีกมากมายหลายด้าน ทำให้มีนักท่องเที่ยว มีการจ้างแรงงาน ทั้งในและต่างประเทศเข้ามาทำให้จำนวนประชากรมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ก่อให้เกิดปัญหาและผลกระทบในหลายๆด้าน โดยเฉพาะปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากปัญหาต่างๆ รวมถึงปัญหาจากขยะมูลฝอยซึ่งเป็นปัญหาที่มีความสำคัญอย่างยิ่งที่ต้องการความร่วมมือร่วมใจของประชาชนและทุกภาคส่วนในการร่วมกันแก้ปัญหาให้กับชุมชน สังคม และโลก กรุงเทพมหานครยังมิได้นำหลักการที่ว่าผู้ก่อมลพิษหรือผู้ทำลายสิ่งแวดล้อมเป็นผู้จ่ายมาใช้อย่างเป็นธรรม ทำให้ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการจัดการมูลฝอยที่เกิดขึ้น จึงมีการกำหนดเป้าหมายและนโยบายที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในการจัดการมูลฝอย โดยเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดตามหลักการ 3Rs มาส่งเสริมผลักดันให้ประชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วนเต็มใจ ที่จะให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุน และร่วมรับผิดชอบต่อปัญหามูลฝอยที่เกิดขึ้น เพื่อให้เป็นการจัดการมูลฝอยอย่างยั่งยืนครบวงจร เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และภาวะโลกร้อน สำนักงานเขตพระโขนงได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวจึงได้จัดทำโครงการนำขยะเศษอาหาร ผัก ผลไม้ไปเลี้ยงสัตว์ เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วน สถานประกอบการ สถานศึกษา ร้านค้าผัก ผลไม้ในตลาดสด และรถเข็นขายผัก ผลไม้ มีส่วนร่วมในการลด และคัดแยกมูลฝอยที่เป็นขยะเศษอาหาร ผักผลไม้ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการเลี้ยงสัตว์ต่อไป

50100600/50100600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรและประชาชนในพื้นที่เขตพระโขนงมีส่วนร่วมในการลดและคัดแยกมูลฝอยประเภทเศษอาหาร ผักผลไม้ และนำมาใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสม 2. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรและประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด 3. เพื่อประหยัดงบประมาณของกรุงเทพมหานครในการจัดการมูลฝอย 4. เพื่อลดปริมาณมูลฝอยประเภทเศษอาหาร ผัก ผลไม้ ที่เขตต้องจัดเก็บกำจัด

เป้าหมายของโครงการ

ประชาชนทุกภาคส่วน สถานประกอบการ สถานการศึกษา ร้านค้าผัก ผลไม้ ในตลาดสด ตลาดนัด และรถเข็นขายผัก ผลไม้ในพื้นที่เขตพระโขนง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-28)

80.00

28/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่จัดเก็บขยะเศษอาหาร ผัก ผลไม้ ตามวันเวลาที่กำหนด เพื่อรอการจัดเก็บและเกษตรกรมารับไปเลี้ยงสัตว์เป็นประจำทุกเดือน ซึ่งในเดือนกรกฎาคม 2563 จัดเก็บเศษผลไม้ได้ 45.330 ตัน และเศษอาหารได้ 11.440 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-29)

75.00

29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่จัดเก็บขยะเศษอาหาร ผัก ผลไม้ ตามวันเวลาที่กำหนด เพื่อรอการจัดเก็บและเกษตรกรมารับไปเลี้ยงสัตว์เป็นประจำทุกเดือน ซึ่งในเดือนมิถุนายน 2563 จัดเก็บเศษผลไม้ได้ 45.332 ตัน และ เศษอาหารได้ 11.435 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-27)

70.00

27/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่จัดเก็บขยะเศษอาหาร ผัก ผลไม้ ตามวันเวลาที่กำหนด เพื่อรอการจัดเก็บและเกษตรกรมารับไปเลี้ยงสัตว์เป็นประจำทุกเดือน ซึ่งในเดือนพฤษภาคม 2563 จัดเก็บเศษผักผลไม้ ได้ 44.632 ตัน และ เศษอาหาร ได้ 11.355 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-04-30)

65.00

30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่จัดเก็บขยะเศษอาหาร ผัก ผลไม้ ตามวันเวลา ที่กำหนด เพื่อรอการจัดเก็บและเกษตรกรมารับไปเลี้ยงสัตว์ เป็นประจำทุกเดือน ซึ่งในเดื่อนมีนาคม 2563 จัดเก็บเศษผักผลไม้ได้ 44,319 ตัน และเศษอาหารได้ 11,841 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-30)

60.00

27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดเก็บขยะเศษอาหาร ผัก ผลไม้ ตามวัน เวลา ที่กำหนด เพื่อรอการจัดเก็บและเกษตรกรมารับไปเลี้ยงสัตว์เป็นประจำทุกเดือน ซึ่งในเดือนมีนาคม 2563 จัดเก็บเศษผักผลไม้ได้ 44,319 ตัน และเศษอาหารได้ 11,841 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-02-28)

55.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดเก็บขยะเศษอาหาร ผัก ผลไม้ ตามวัน เวลา ที่กำหนด เพื่อรอการจัดเก็บและเกษตรกรมารับไปเลี้ยงสัตว์เป็นประจำทุกเดือน

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-01-29)

50.00

29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดเก็บขยะเศษอาหาร ผัก ผลไม้ ตามวัน เวลา ที่กำหนด เพื่อรอการจัดเก็บและเกษตรกรมารับไปเลี้ยงสัตว์เป็นประจำทุกเดือน

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-12-26)

40.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดเก็บขยะเศษอาหาร ผัก ผลไม้ ตามวัน เวลา ที่กำหนด เพื่อรอการจัดเก็บและเกษตรกรมารับไปเลี้ยงสัตว์เป็นประจำทุกเดือน

** ปัญหาของโครงการ : -ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ : -ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-11-25)

30.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดเก็บขยะเศษอาหาร ผัก ผลไม้ ตามวัน เวลา ที่กำหนด เพื่อรอการจัดเก็บและเกษตรกรมารับไปเลี้ยงสัตว์เป็นประจำทุกเดือน

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ : -ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-10-29)

20.00

29/10/2562 : ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ดำเนินการและเจ้าหน้าที่ประจำรถเก็บขนมูลฝอยให้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งรณรงค์ประชาสัมพันะ์แจกแผ่นพับ ขอความร่วมมือประชาชน สถานประกอบการ ร้านค้าผัก ผลไม้เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ดำเนินการและเจ้าหน้าที่ประจำรถเก็บขนมูลฝอยให้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ประสานรณรงค์ประชาสัมพันธ์ แจกแผ่นพับ ประกาศ ขอความร่วมมือประชาชน สถานประกอบการ สถานศึกษา ร้านค้าผัก ผลไม้ ในตลาดสด ตลาดนัด และผู้ค้ารถเข็น ผัก ผลไม้
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:เขตจัดรถเก็บตามวันและเวลาที่กำหนด เพื่อนำไปเลี้ยงสัตว์
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ติดตามและประเมินผล
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50100000-3471

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50100000-3471

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5010-0920

ตัวชี้วัด : 2.1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 20.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 45.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
45.00

100 / 100
2
45.00

100 / 100
3
13.79

100 / 100
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **