ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บมูลฝอยอันตราย : 50100000-3472

สำนักงานเขตพระโขนง : (2563)

70.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 70.00

นางชิดใจ เข็มกลัด โทร. 6523

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

ด้วยปัจจุบันพบว่าปัญหามูลฝอยเป็นสาเหตุหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งดิน น้ำ อากาศ อีกทั้งยังเป็นสาเหตุทำให้เกิดภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน สำนักงานเขตพระโขนงจึงมีการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว และมีส่วนร่วมในการลดและคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดออกเป็น 4 ประเภทก่อนน้ำทิ้ง ประกอบด้วย มูลฝอยเศษอาหาร มูลฝอยทั่วไป มูลฝอยรีไซเคิล และมูลฝอยอันตราย โดยเฉพาะมูลฝอยอันตราย ได้แก่ หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ ภาชนะบรรจุน้ำยาทำความสะอาดต่างๆ กระป๋องสี กระป๋องยาฆ่าแมลง ยาหมดอายุ ภาชนะบรรจุสารเคมีต่างๆ ฯลฯ หากมีการทิ้งรวมกับมูลฝอยทั่วไปและนำกลับไปกำจัดไม่ถูกตามหลักวิชาการ จะทำให้สารพิษรั่วไหลปนเปื้อนลงสู่สิ่งแวดล้อม หรือหากได้รับสารพิษโดยตรง และสะสมในร่างกายจะเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บตามมา สำนักงานเขตพระโขนงเล็งเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บมูลฝอยอันตราย เพื่อลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

50100600/50100600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่่อให้ประชาชนเกิดจิตสำนึก และมีส่วนร่วมในการลดและคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดก่อนนำทิ้ง 2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนคัดแยกมูลฝอยอันตรายที่แหล่งกำเนิด 3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 4. เพื่อสนองนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานครและแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี 2563

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2562 ในชุมชน และสถานที่นำร่อง จำนวน 20 แห่งและขยายผลในชุมชน หมู่บ้าน และสถานที่ที่กำหนดจัดกิจกรรมตามโครงการนัดเวลาทิ้ง เวลาจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และของเหลือใช้ เพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์ทุกวันอาทิตย์ และมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติด้านเก็บขนมูลฝอยให้จัดรถสนับสนุนดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยอันตรายที่ประชาชนคัดแยกออกจากมูลฝอยประเภทอื่นและเก็บรวบรวมไว้ที่บ้านเรือนของตนเพื่อรอรถของฝ่ายฯ มาจัดเก็บตามวัน เวลาที่กำหนด โดยกำหนดทุกวันที่ 1 ของเดือน จัดเก็บบริเวณถนนสุขุมวิทฝั่งเลขคี่ พร้อมซอยแยก และทุกวันที่ 15 ของเดือนบริเวณถนนสุขุมวิทฝั่งเลขคู่ พร้อมซอยแยก ทั้งนี้ ให้นำมูลฝอยอันตรายที่จัดเก็บได้จากการจัดกิจกรรมและจากการจัดเก็บจากบ้านเรือนของประชาชนมารวบรวมไว้ในที่กำหนดของฝ่ายรักษาฯ เพื่อนำส่งไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ณ สถานีขนถ่ายมูลฝอยอ่อนนุช เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ และได้เป้าหมายที่ผู้บริหารกรุงเทพมหานครกำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-29)

70.00

29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่เข้าจัดเก็บขยะอันตราย ตามเวลาที่กำหนด ซึ่งในเดือนมิถุนายน 2563 จัดเก็บได้ 980 กิโลกรัม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-05-27)

65.00

27/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่เข้าจัดเก็บขยะอันตราย ตามเวลาที่กำหนด ซึ่งในเดือนพฤษภาคม 2563 จัดเก็บได้ 920 กิโลกรัม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-25)

60.00

25/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่เข้าจัดเก็บขยะอันตราย ตามเวลาที่กำหนด ซึ่งในเดือนเมษายน อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลรายงาน

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-03-30)

55.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่เข้าจัดเก็บขยะอันตรายตามวัน เวลา ที่กำหนด ซึ่งในเดือนมีนาคม 2563 จัดเก็บได้ 950 กิโลกรัม

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-28)

50.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานขอความร่วมมือให้ทุกชุมชนกำหนดจุดรวบรวมตั้งวางถังขยะอันตราย และประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนคัดแยกขยะ

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-01-29)

45.00

29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานขอความร่วมมือให้ทุกชุมชนกำหนดจุดรวบรวมตั้งวางถังขยะอันตราย และประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนคัดแยกมูลฝอย

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2019-12-26)

35.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานขอความร่วมมือกลุ่มเป้าหมายให้คัดแยกมูลฝอยอันตรายออกจากขยะประเภทอื่น

** ปัญหาของโครงการ : -ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ : -ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-11-25)

25.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แต่งตั้งคณะทำงานโครงการและประชุมคณะทำงานเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ : -ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ : -ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-29)

10.00

29/10/2562 : เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ พร้อมทั้งจัดทำแผนการดำเนินจัดเก็บและทิั้งมูลฝอยอันตรายเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ
:8%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำแผนการดำเนินการจัดเก็บและทิ้งมูลฝอย
:8%
เริ่มต้น :2019-10-15
สิ้นสุด :2019-10-15
ขั้นตอน 3
:แต่งตั้งคณะทำงานโครงการและประชุมคณะทำงานเพื่อกำหนดแนวทางดำเนินโครงการ
:8%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 4
:ประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการให้ความรู้ ทำความเข้าใจ แนะนำเกี่ยวกับวิธีการ
:8%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 5
:ประสานความร่วมมือกลุ่มเป้าหมายให้คัดแยกมูลฝอยอันตรายออกจากขยะประเภทอื่น
:8%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:ประสานความร่วมมือให้ทุกชุมชนกำหนดจุดรวบรวมตั้งวางถังขยะอันตรายและประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนคัดแยกขยะมูลฝอยอันตรายออกจากมูลฝอยประเภทอื่น รวบรวมมูลฝอยไว้ตามจุดที่กำหนด โดยสำนักงานเขตจัดเจ้าหน้าที่เข้าจัดเก็บตามแผนฯ เพื่อนำไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ
:8%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50100000-3472

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50100000-3472

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5010-0921

ตัวชี้วัด : 2.2 ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 15.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 35.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
35.00

100 / 100
2
35.00

100 / 100
3
8.97

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **