ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ : 50100000-3473

สำนักงานเขตพระโขนง

60.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 60.00

นางสาวประเทือง บรรณรักษ์ณา

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร เป็นองค์กรที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องจัดการบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างทั่วถึง ซึ่งในปัจจุบันมีประชาชนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากในการจัดบริการสาธารณะนี้จำเป็นต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมาก ดังนั้นกรุงเทพมหานครจึงต้องจัดหารายได้เพื่อรองรับรายจ่ายที่จะเกิดขึ้นในการจัดบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนที่จะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น และเพื่อพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองน่าอยู่ สำนักงานเขตพระโขนง จึงได้กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ อันได้แก่การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีรายได้เพิ่มขึ้นตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2563

50100500/50100500

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับกรุงเทพมหานคร ตามนโยบายผู้บริหารและประมาณการที่ได้กำหนดไว้ 2. เพื่อให้การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มีประสิทธิภาพ ทันเวลา ครบถ้วน ทั่วถึง และเป็นธรรมแก่ประชาชน

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ร้อยละ 100

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-01-28)

60.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดส่งแบบบัญชีรายการที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด ให้แก่ผู้เสียภาษีจำนวนทั้งหมด 26,133 ราย คิดเป็นร้อยละ100%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-12-23)

60.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดส่งแบบบัญชีรายการที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด ให้แก่ผู้เสียภาษีจำนวนทั้งหมด 26,133 ราย คิดเป็นร้อยละ95.36%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-11-29)

40.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำบัญชีรายการที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด จำนวนทั้งหมด26,133 ราย คิดเป็นร้อยละ95.36%

** ปัญหาของโครงการ :ไมีมี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-10-30)

20.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด จำนวนทั้งหมด30,0380 รายการ เจ้าหน้าที่ออกสำรวจที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด แล้วจำนวน12,152 ราย คิดเป็นร้อยละ40

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เจ้าหน้าที่ออกสำรวจที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ประชาสัมพันธ์เชิงรุก โดยการให้คำแนะนำผู้มีหน้าที่เสียภาษี เกี่ยวกับวิธีการเสียภาษี พร้อมแจกเอกสารประเภท แผ่นพับ และแผ่นปลิวต่าง ๆ
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายทะเบียน ฝ่ายโยธา เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับมาบูรณาการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50100000-3473

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50100000-3473

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5010-0943

ตัวชี้วัด : 21.1 ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 95.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
95.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **