ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ : 50100000-3473

สำนักงานเขตพระโขนง : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวณฐลักษณ์ ยุ่นสมาน โทร. 6520

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร เป็นองค์กรที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องจัดการบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างทั่วถึง ซึ่งในปัจจุบันมีประชาชนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากในการจัดบริการสาธารณะนี้จำเป็นต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมาก ดังนั้นกรุงเทพมหานครจึงต้องจัดหารายได้เพื่อรองรับรายจ่ายที่จะเกิดขึ้นในการจัดบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนที่จะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น และเพื่อพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองน่าอยู่ สำนักงานเขตพระโขนง จึงได้กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ อันได้แก่การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีรายได้เพิ่มขึ้นตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2563

50100500/50100500

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับกรุงเทพมหานคร ตามนโยบายผู้บริหารและประมาณการที่ได้กำหนดไว้ 2. เพื่อให้การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มีประสิทธิภาพ ทันเวลา ครบถ้วน ทั่วถึง และเป็นธรรมแก่ประชาชน

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ร้อยละ 100

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-14)

100.00

14/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 99.00 (2020-07-29)

99.00

2020-7-29 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขั้นตอนประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์และแจ้งการประเมินให้แก่ผู้เสียภาษีจำนวนทั้งหมด 12,395 ราย เจ้าหน้าที่ดำเนินการแล้ว 12,395 ราย คิดเป็นร้อยละ 99.00

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 84.00 (2020-06-24)

84.00

24/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์และแจ้งการประเมินให้แก่ผู้เสียภาษีจำนวนทั้งหมด 12,395 ราย เจ้าหน้าที่ดำเนินการแล้ว 7,588 ราย คิดเป็นร้อยละ 61.22

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-27)

60.00

27/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำและจัดส่งแบบบัญชีรายการที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด ให้แก่ผู้เสียภาษีจำนวนทั้งหมด 12,395 ราย เจ้าหน้าที่ดำเนินการแล้ว 12,395 ราย คิดเป็นร้อยละ 100

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 49.00 (2020-04-24)

49.00

24/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำและจัดส่งแบบบัญชีรายการที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด ให้แก่ผู้เสียภาษีจำนวนทั้งหมด 12,395 ราย เจ้าหน้าที่ดำเนินการแล้ว 10,160 ราย คิดเป็นร้อยละ 81.97

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 37.00 (2020-03-25)

37.00

25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำและจัดส่งแบบบัญชีรายการที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด ให้แก่ผู้เสียภาษีจำนวนทั้งหมด 12,395 ราย เจ้าหน้าที่ดำเนินการแล้ว 7,588 ราย คิดเป็นร้อยละ 61.22

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-02-26)

20.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด จำนวนทั้งหมด12,395 รายการ เจ้าหน้าที่ออกสำรวจที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด แล้วจำนวน 12,395 ราย คิดเป็นร้อยละ 100

** ปัญหาของโครงการ :มีการประกาศขยายระยะเวลาการชำระภาษี ภายในเดือน สิงหาคม 2563

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 18.00 (2020-01-28)

18.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดสำรวจที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด จำนวนทั้งหมด12,395 รายการ เจ้าหน้าที่ออกสำรวจที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด แล้วจำนวน 10,908 ราย คิดเป็นร้อยละ 88.00

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-23)

15.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด จำนวนทั้งหมด12,395รายการ เจ้าหน้าที่ออกสำรวจที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด แล้วจำนวน9,296 ราย คิดเป็นร้อยละ 75.00

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2019-11-29)

12.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด จำนวนทั้งหมด 12,395 รายการ เจ้าหน้าที่ออกสำรวจที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด แล้วจำนวน7,446 ราย คิดเป็นร้อยละ 60.07

** ปัญหาของโครงการ :ไมีมี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-30)

5.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด จำนวนทั้งหมด12,395 รายการ เจ้าหน้าที่ออกสำรวจที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด แล้วจำนวน3,462 ราย คิดเป็นร้อยละ27.93

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เจ้าหน้าที่ออกสำรวจที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ประชาสัมพันธ์เชิงรุก โดยการให้คำแนะนำผู้มีหน้าที่เสียภาษี เกี่ยวกับวิธีการเสียภาษี พร้อมแจกเอกสารประเภท แผ่นพับ และแผ่นปลิวต่าง ๆ
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายทะเบียน ฝ่ายโยธา เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับมาบูรณาการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50100000-3473

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50100000-3473

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5010-0943

ตัวชี้วัด : 21.1 ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
95.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
98.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **