ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมนำขยะอินทรีย์กลับมาใช้ประโยชน์ (ปุ๋ยหมัก) : 50100000-3474

สำนักงานเขตพระโขนง : (2563)

80.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 80.00

นางสาวนรินภรณ์ หวังพลายเจริญสุข โทร. 6523

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตพระโขนง มีอาคารบ้านเรือน ที่พักอาศัยและสถานที่ประกอบการจำนวนมากจากการสำรวจพบว่า บริเวณอาคารบ้านเรือน ที่พักอาศัย สถานประกอบการของประชาชน มีการปลูกต้นไม้เมื่อถึงเวลาต้องตัดแต่ง ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงพันธุ์ไม้ ประชาชนเจ้าของอาคารจะทำการตัดแต่งทำให้มีปริมาณกิ่งไม้ ใบไม้ จากการตัดแต่งหรือเปลี่ยนแปลงพันธุ์ไม้เป็นจำนวนมากปะปนมากับมูลฝอยประจำวันประกอบกับฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะมีการตัดแต่งต้นไม้ตามแนวสายไฟฟ้า ตามแผนประจำปีทุกเดือนและการตัดแต่งต้นไม้จากการร้องทุกข์ การร้องเรียน การขอความอนุเคราะห์จากศาสนสถานหรือหน่วยงานต่างๆจำนวนมาก ซึ่งหากนำเศษกิ่งไม้ ใบไม้ ไปทิ้งรวมกับขยะและสิ่งปฏิกูลอื่น จะทำให้มีปริมาณมูลฝอยเพิ่มขึ้น ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะได้เล็งเห็นถึงปัญหาการเพิ่มขึ้นของขยะมูลฝอยแต่เนื่องจากมูลฝอยประเภทกิ่งไม้ ใบไม้ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ หรือส่งโรงงานหมักปุ๋ยเพื่อทำเป็นปุ๋ยหมักได้และยังเป็นการส่งเสริมการลดปริมาณมูลฝอยได้ในปี 2562 จึงได้จัดทำโครงการคัดแยกกิ่งไม้ ใบไม้ ไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่หรือส่งโรงงานหมักปุ๋ย ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากปี 2561 การดำเนินการได้ผลตอบรับเป็นที่น่าพอใจและมีเสียงตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดี

50100600/50100600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อคัดแยกกิ่งไม้ ใบไม้ ที่ได้จากการตัดแต่งไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่หรือส่งโรงหมักปุ๋ย เพื่อให้สอดคล้องกับการรณรงค์ลดปริมาณขยะ

เป้าหมายของโครงการ

1. เพื่อให้ต้นไม้พื้นที่เขตพระโขนง ทั้งที่ปลูกในที่สาธารณะ ต้นไม้จากอาคารบ้านเรือนได้รับการตัดแต่งให้มีความสวนงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย 2. เพื่อลดปริมาณมูลฝอยประเภทกิ่งไม้ ใบไม้ โดยการนำกลับมาใช้ประโยชน์หรือส่งโรงหมักปุ๋ยให้ได้ร้อยละ 100 ของการดำเนินการตามกิจกรรม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-29)

80.00

29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดรถเข้าจัดเก็บขยะใบไม้จากพนักงานกวาดตามวันเวลาที่กำหนด โดยนำขยะใบไม้แห้งที่จัดเก็บได้มาวั่งและใส่รวมในภาชนะเพื่อทำปุ๋ยหมักแตามแผนที่กำหนดเป็นประจำทุกเดือน ซึ่งในเดือนมิถุนายน 2563 จัดเก็บใบไม้กิ่งไม้ได้ 91.40 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-05-27)

75.00

27/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดรถเข้าจัดเก็บขยะใบไม่จากพนักงานกวาดตามวันเวลาที่กำหนด โดยนำขยะใบไม้แห้งที่จัดเก็บได้มาชั่งและใส่รวมในภาชนะเพื่อทำปุ๋ยหมักตามแผนที่กำหนดเป็นประจำทุกเดือน ซึ่งในเดือนพฤษภาคม 2563 จัดเก็บใบไม้กิ่งไม้ได้ 90.35 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-25)

70.00

25/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดรถเข้าจัดเก็บขยะใบไม้จากพนักงานกวาดตามวัน เวลา ที่กำหนด โดยนำขยะใบไม้แห้งที่จัดเก็บได้มาชั่งและใส่รวมในภาชนะ เพื่อทำปุ๋ยหมักตามแผนที่กำหนดเป็นประจำทุกเดือน ซึ่งในเดือนเมษายน อยู่ระหว่างรวบรวมปริมาณที่จัดเก็บได้

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-03-30)

65.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดรถเข้าจัดเก็บขยะใบไม้จากพนักงานกวาดตามวัน เวลา ที่กำหนด โดยนำขยะใบไม้แห่้งที่จัดเก็บได้มาชั่งและใส่รวมในภาชนะ เพื่อดำเนินการทำปุ๋ยหมักใบไม้แห้งตามแผนที่กำหนดเป็นปรจะำทุกเดือน ซึ่งในเดือนมีนาคม 2563 จัดเก็บใบไม้กิ่งไม้ได้ 90.7 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-02-28)

60.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดรถเข้าจัดเก็บขยะใบไม้จากพนักงานกวาดตามวัน เวลา ที่กำหนด โดยนำขยะใบไม้แห้งที่จัดเก็บได้มาชั่งและใส่รวมในภาชนะ เพื่อดำเนินการทำปุ๋ยหมักใบไม้แห้งตามแผนที่กำหนดเป็นประจำทุกเดือน

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-01-29)

55.00

29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดรถเข้าจัดเก็บขยะใบไม้จากพนักงานกวาดตามวัน เวลา ที่กำหนด โดยนำขยะใบไม้แห้งที่จัดเก็บได้มาชั่งและใส่รวมในภาชนะ เพื่อดำเนินการทำปุ๋ยหมักใบไม้แห้งตามแผนที่กำหนดเป็นประจำทุกเดือน

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2019-12-26)

45.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดรถเข้าจัดเก็ขยะใบไม้จากพนักงานกวาดตามวันเวลาที่กำหนด โดยนำขยะใบไม้แห้งที่จัดเก็บได้นำมาชั่งและใส่รวมในภาชนะ เพื่อดำเนินการทำปุ่๋ยหมักใบไม้แห้งตามแผนที่กำหนดเป็นประจำทุกเดือน

** ปัญหาของโครงการ : -ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ : -ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2019-11-25)

35.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดินรณรงค์ ประชาสัมพันธ์แจกประกาศ เอกสาร ขอความร่วมมือและพนักงานกวาดดำเนินการเก็บขยะใบไม้จากการกวาด ในพื้นที่และจากการพัฒนานำส่งเพื่อทำปุ๋ยหมักตามแผนที่กำหนดเป็นประจำทุกเดือน

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ : -ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-10-29)

25.00

29/10/2562 : ประชุมเพื่อชี้แจงให้พนักงานกวาดทราบถึงแนวทางการปฏิบัติในการรวบรวมขยะใบไม้จากพนักงานกวาด เพื่อนำมาทำปุ๋ยหมักเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ แจกประกาศขอความร่วมมือประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ประชุมเพื่อชี้แจงให้พนักงานกวาดทราบถึงแนวทางการปฏิบัติให้รวบรวมขยะใบไม้จากพนักงานกวาดในพื้นที่กวาดประจำ และขยะจากการพัฒนา โดยกำหนดรวมส่งเพื่อดำเนินการทำปุ๋ยสัปดาห์ละ 3 วัน คือ วันอังคาร วันพฤหัสบดี และวันเสาร์
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์แจกประกาศ เอกสาร แผ่นพับขอความร่วมมือประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดรถเข้าจัดเก็บขยะใบไม้จากพนักงานกวาดตามวัน เวลาที่กำหนด โดยนำขยะใบไม้แห้งที่จัดเก็บได้นำมาชั่งและใส่รวมในภาชนะ เพื่อดำเนินการทำปุ๋ยหมักใบไม้แห้ง
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ติดตามและประเมินผลรายงาน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50100000-3474

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50100000-3474

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5010-0920

ตัวชี้วัด : 2.1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 20.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 45.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
45.00

100 / 100
2
45.00

100 / 100
3
13.79

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **