ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการควบคุมโรคไข้เลือดออกเขตพระโขนง : 50100000-3475

สำนักงานเขตพระโขนง : (2563)

70.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 70.00

นายสุรศักดิ์ วงศ์ศรีแก้ว โทร.6518

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100.0000

หลักการและเหตุผล

ไข้เลือดออกเป็นโรคประจำท้องถิ่นของกรุงเทพมหานครที่เป็นปัญหาด้านสาธารณสุขที่สำคัญ ซึ่งจะระบาดมากในช่วงฤดูฝน การระบาดของโรคไข้เลือดออกมักขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศและความพร้อมในการเตรียมการรับสถานการณ์ของโรค ซึ่งในปัจจุบันไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าแนวโน้มการระบาดของโรค จะเกิดขึ้นในปีใด กรุงเทพมหานคร ถือเป็นนโยบายสำคัญอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดที่จะต้องลดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก เพื่อไม่ให้เป็นปัญหาสาธารณสุขของกรุงเทพมหานครอีกต่อไป และมุ่งเน้นความพร้อมในการป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดของโรค โดยกำหนดกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการเชิงรุกอย่างบูรณาการ รวมทั้งการปฏิบัติงานระดับพื้นที่ เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก การพัฒนาระบบ GIS เพื่อประโยชน์สูงสุดในการควบคุมโรค และดำเนินการเร่งรัดระงับเหตุรำคาญจากความชุกชุมของยุงในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุง ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล จึงได้จัดทำโครงการควบคุมโรคไข้เลือดออก เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงอันตรายของโรค ร่วมมือในการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ และมีส่วนร่วมในการป้องกันควบคุมโรค ซึ่งจะส่งผลต่อการลดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกต่อไป

50100400/50100400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ลดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตพระโขนง 2. เพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลายและตัวแก่ยุงลายซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก และลดปัญหาเหตุรำคาญจากความชุกชุมของยุง 3. เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้เลือดออก ให้ประชาชนในพื้นที่เขตพระโขนงมีความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก และตระหนักในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก รวมทั้งกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 4. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรณรงค์ สำรวจ และกำจัด ลูกน้ำยุงลายในบ้านเรือนตนเอง

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการครบ 4 กิจกรรม ในชุมชนพื้นที่เขตพระโขนงครบทุกชุมชน ร้อยละ 100

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๖.๒ โรคติดต่อที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้ระบาดไปในวงกว้าง%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๒.๔ พัฒนาระบบกลไกการเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้เลือดออก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-07-31)

70.00

31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการฉีดพ่นแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายตามชุมชน จำนวน 41 ชุมชนจาก 44 ชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ฝนตกไม่สามารถฉีดพ่นยุงได้

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-06-29)

65.00

29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ออกปฎิบัติงานตามแผนแล้ว จำนวน 19 ชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ชะลอออกปฎิบัติงานตามแผนเนื่องจากผลกระทบโควิท 19 เริ่มดำเนินการอีกครั้งเมื่อ 1 มิถุนายน 2563

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-05-26)

55.00

26/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ชะลอการฉีดพ่นยุง

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากมีโรคระบาดโควิด 19 จึงไม่สามารถออกปฏิบัติงานได้

** อุปสรรคของโครงการ :......

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-04-30)

55.00

30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ชะลอการฉีดพ่นยุงเนื่องจากมีโรคระบาดโควิค 19

** ปัญหาของโครงการ :มีโรคระบาดโควิค 19 ทำให้ออกปฏิบัติงานไม่ได้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-25)

50.00

25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ชะลอการพ่นยุง

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากเกิดโรคระบาดโควิด จึงชะลอการดพ่นยุง

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-02-29)

45.00

29/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฉีดพ่นยุงผุ้ป่วย 6 ราย ติดตามแผน 3 ที่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-01-31)

35.00

2020-1-31 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ลดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-26)

10.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 2.การรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 3.การพ่นสารเคมีกำจัดยุงบ้านผู้ป่วยภายใน 24 ชั่วโมง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-25)

10.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.สำรวจยุงลายและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์่ยุงลาย 2.การรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 3.การพ่นสารเคมีกำจัดยุงบ้านผู้ป่วยภายใน 24 ชั่วโมง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-10-30)

20.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำแผนปฏิบัติงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนปฏิบัติงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินกิจกรรมตามแผนฯ
:80%
เริ่มต้น :2019-10-17
สิ้นสุด :2019-10-17
ขั้นตอน 3
:จัดกิจกรรม สัปดาห์ยุงลาย
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50100000-3475

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50100000-3475

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5010-0928

ตัวชี้วัด : 09. ร้อยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก ครบ 4 กิจกรรม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 40.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **