ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย : 50100000-3476

สำนักงานเขตพระโขนง : (2563)

80.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 80.00

นางสาวณัฐณิชา เลิศลักปรีชา โทร.6518

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

สภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบันการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในเขตกรุงเทพมหานครยังไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร เป็นผลจากการขาดการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ ทำให้ประชาชนต้องสัมผัสสภาวะมลพิษทั้งจากเสียงดัง กลิ่นเหม็น ฝุ่นละออง ควันพิษ มูลฝอยและน้ำเสีย ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน กรุงเทพมหานครมีความพยายามแก้ไขปัญหาการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องเพราะเกี่ยวข้องและกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชน มีหน่วยงานรองรับ คือสำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม สำนักอนามัย และฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 50 สำนักงานเขต เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกฎหมายว่าการสาธารณสุขและกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน กฎหมายว่าด้วยโรงงาน และตามมาตรา 3 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554 กำหนดให้หน่วยงานราชการต่างๆต้องมีมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานในหน่วยงานของตนไม่ต่ำกว่ามาตรฐานตามพระราชบัญญัตินี้เป็นต้น ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตพระโขนง จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2561 ขึ้น เพื่อดำเนินงานด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบกิจการและอาคารสาธารณะในพื้นที่

50100400/50100400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมอาชีวอนามัยของสถานประกอบ กิจการอาคารที่พักอาศัยและสถานที่ ทำงานให้มีสภาวะสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยที่ดี 2. เพื่อปรับปรุง พัฒนามาตรฐานความสะอาดและสิ่งแวดล้อมของสถานประกอบ กิจการและอาคารสาธารณะ 3. เพื่อพัฒนาความรู้ของบุคลากรให้มีความพร้อมต่อการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากความ เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปัญหาด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 4. เพื่อตรวจสอบ เฝ้าระวังการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและสุขลักษณะรวมถึงด้านอาชีวอนามัยของสถานประกอบกิจการและอาคารสาธารณะ

เป้าหมายของโครงการ

สำนักงานเขตพระโขนง โดยฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลออกปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินเร่งด่วน หรือกรณีจำเป็นต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชน ในเรื่องการควบคุมป้องกันและเฝ้าระวังโรค การส่งเสริมสุขภาพและปัญหาเหตุเดือนร้อนลำคาญ ซึ่งยังคงต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เช่น การเผยแพร่ความรู้ ส่งเสริมบทบาทและ การมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคแก่ประชาชน การส่งเสริมสุขภาพและส่งเสริมความรู้ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๕.๑ ควบคุม กำกับ ดูแล ให้สถานประกอบการอาหาร เตรียม ประกอบปรุง และจำหน่ายอาหารถูกสุขลักษณะ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-29)

80.00

29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 16 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-05-26)

75.00

26/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรออกปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 16 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-30)

70.00

30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.....ออกปฏิบัติแผนการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ และตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมฯ

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากมีโรคโควิด 19 บางร้านต้องปิดกิจการ จึงไม่สามารถประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ได้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-03-25)

65.00

25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปฎิบัติงานนอกเวลาราชการตรวจสถานประกอบการอาหาร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-02-29)

60.00

29/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปฏิบัตินอกเวลาราชการ ตรวจสถานประการอาหาร สุ่มเก็บตัวอย่างอาหารเคมีปนเปื้อน จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการดำเนินการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 56.00 (2020-01-31)

56.00

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปฏิบัตินอกเวลาราชการ ตรวจสถานประการอาหาร สุ่มเก็บตัวอย่างอาหารเคมีปนเปื้อน จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายงานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-26)

10.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.จัดทำแผน/ปฎิบัติงาน 2.ตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารเพื่อมอบป้ายมาตรฐานฯ ในโรงเรียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-25)

10.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปฏิบัติงานตามแผนค่าตอบแทนบุคลากรทางด้านการแพทย์ฯ และตรวจแนะนำการป้องกันด้านอัคคีภัยในสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-10-30)

20.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำแผนปฏิบัติงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินกิจกรรมตามแผนฯ
:80%
เริ่มต้น :2020-03-01
สิ้นสุด :2020-03-01
ขั้นตอน 3
:รายงานผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-03-01
สิ้นสุด :2020-03-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50100000-3476

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50100000-3476

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5010-0945

ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 60.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
60.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **