ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการดำเนินการบังคับภาษี : 50100000-3477

สำนักงานเขตพระโขนง : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวณฐลักษณ์ ยุ่นสมาน โทร. 6520

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

เพื่อดำเนินการเร่งรัดจัดเก็บลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้ครบถ้วน

50100500/50100500

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้สามารถจัดเก็บลูกหนี้ภาษีค้างชำระได้ครบถ้วน

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการบังคับภาษีลูกหนี้ค้างชำระ ร้อยละ 100

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-14)

100.00

14/9/2563 : เริ่มดำเนินเดือนพฤศจิกายน2563 เนื่องจากการขยายเวลาเตือนบังคับภาษี จากในเดือนกันยายน 2563 เป็นพฤศจิกายน2563 จึงทำให้ในปีงบประมาณ 2563 ไม่มีลูกหนี้ในการบังคับภาษี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2020-08-28)

0.00

ยังไม่มีการรายงานความก้าวหน้าโครงการ เริ่มดำเนินเดือนพฤศจิกายน2563 เนื่องจากการขยายเวลาเตือนบังคับภาษี จากในเดือนกันยายน 2563 เป็นพฤศจิกายน2563

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2020-07-29)

0.00

ยังไม่มีการรายงานความก้าวหน้าโครงการ เริ่มดำเนินเดือนกันยายน 2563 เนื่องจากการขยายเวลาเตือนบังคับภาษี ในเดือนกันยายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2020-06-24)

0.00

ยังไม่มีการรายงานความก้าวหน้าโครงการ เริ่มดำเนินเดือนกันยายน 2563 เนื่องจากการขยายเวลาเตือนบังคับภาษี ในเดือนกันยายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2020-05-27)

0.00

ยังไม่มีการรายงานความก้าวหน้าโครงการ เริ่มดำเนินเดือนกันยายน 2563 เนื่องจากการขยายเวลาเตือนบังคับภาษี ในเดือนกันยายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2020-04-24)

0.00

ยังไม่มีการรายงานความก้าวหน้าโครงการ เริ่มดำเนินเดือนพฤษภาคม 2563 เนื่องจากกฎหมายกำหนดให้ออกหนังสือเตือนบังคับภาษี ในเดือนพฤษภาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2020-03-25)

0.00

2020-3-25 : ยังไม่มีการรายงานความก้าวหน้าโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2020-02-26)

0.00

ยังไม่มีการรายงานความก้าวหน้าโครงการ เริ่มดำเนินเดือนพฤษภาคม 2563 เนื่องจากกฎหมายกำหนดให้ออกหนังสือเตือนบังคับภาษี ในเดือนพฤษภาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2020-01-28)

0.00

28/1/2563 : ยังไม่มีการรายงานความก้าวหน้าโครงการ เริ่มดำเนินเดือนพฤษภาคม 2563 เนื่องจากกฎหมายกำหนดให้ออกหนังสือเตือนบังคับภาษี ในเดือนพฤษภาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2019-12-23)

0.00

เริ่มดำเนินเดือนพฤษภาคม 2563 เนื่องจากกฎหมายกำหนดให้ออกหนังสือเตือนบังคับภาษี ในเดือนพฤษภาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2019-11-29)

0.00

เริ่มดำเนินเดือนพฤษภาคม 2563 เนื่องจากกฎหมายกำหนดให้ออกหนังสือเตือนบังคับภาษี ในเดือนพฤษภาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2019-10-30)

0.00

2019-10-30 : ยังไม่มีการรายงานความก้าวหน้าโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำบัญชีลูกหนี้ค้างชำระภาษี
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ส่งหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีที่มีภาษีค้างชำระ
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:แจ้งรายการภาษีค้างชำระให้สำนักงานที่ดิน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50100000-3477

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50100000-3477

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5010-0944

ตัวชี้วัด : 21.2 ร้อยละของการบังคับภาษี

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
0.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **