ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย : 50100000-3478

สำนักงานเขตพระโขนง : (2563)

95.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 95.00

นางเทียมศรี อิ่มเอมประเสริฐ โทร. 6518

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีนโยบายจัดทำโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย ภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย เพื่อให้การดำเนินงานด้านอาหารปลอดภัยในกรุงเทพมหานคร มีความยั่งยืน และเกิดประโยชน์ต่อชาวกรุงเทพมหานครสูงสุด พร้อมทั้งกำหนดกรอบและทิศทางในการดำเนินงานด้านอาหารปลอดภัยให้มีความต่อเนื่อง เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนได้ตื่นตัว และตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยของอาหาร เป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์ งานด้านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร รวมไปถึงการจัดทำฐานข้อมูลจากสถานประกอบการ ทุกกลุ่มเป้าหมายจากทุกสำนักงานเขต เพื่อก่อประโยชน์ต่อประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร นักท่องเที่ยว รวมทั้งผู้ที่เข้ามาพักอาศัยจะได้รับการคุ้มครองสุขภาพจากการบริโภคอาหารปลอดภัย เพื่อให้การดำเนินงานตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร ในเรื่องอาหารปลอดภัยมีความต่อเนื่องบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล จึงได้จัดทำโครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัยขึ้นต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

50100400/50100400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนา ยกระดับมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารในสถานประกอบการอาหารในพื้นที่ 2. เพื่อตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในสถานประกอบการอาหารในพื้นที่ 3. เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค และสร้างความมั่นใจในการบริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัย 4. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ จิตสำนึก และความร่วมมือระหว่างองค์กร ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไปในเรื่องอาหารปลอดภัย

เป้าหมายของโครงการ

3.1สุ่มตรวจและเฝ้าระวังคุณภาพอาหารที่จำหน่าย ณ กลุ่มเป็าหมาย ได้แก่ ร้านอาหาร ตลาด มินิมาร์ท ซูเปอร์มาร์เก็ต อาหารริมบาทวิถี และโรงเรียนในพื้นที่เขตพระโขนง ได้ร้อยละ 100 ของตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนสารเคมี และร้อยละ 95 ของตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนเชื้อโรคเกินเกณฑ์คุณภาพทางจุลชีววิทยาของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3.2 ส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารปฏิบัติตามเกณฑโ์ด้านสุขลักษณะของกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 100 3.3 จัดการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายงานสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษาพื้นที่เขตพระโขนง เทอมละ 1 ครั้ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๕.๑ ควบคุม กำกับ ดูแล ให้สถานประกอบการอาหาร เตรียม ประกอบปรุง และจำหน่ายอาหารถูกสุขลักษณะ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-07-31)

95.00

31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหาร ให้แก่ผู้อบรม จำนวน 115 คน เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :การระบาดโควิต 19 ทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-06-29)

95.00

29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดซ์้อตัวอย่างอาหารวิเคราะห์สารเคมีปนเปื้อน เดือน ธันวาคม-เมษายน 2563 รวม 1,010ตัวอย่าง ผลตรวจไม่พบสารปนเปื้อน 2.ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตัวสุขาลักษณะและเผ้าระวังในสถานประกอบการอาหาร ระหว่างวันที่ 14 ม.ค.-25 ก.พ.63(20 วัน) 3.ปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ แผนค่าตอบแทนบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาะารณสุข เพื่อตรวจสอบปัญหาด้านสาธารณะสุขที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ระหว่างวันที่ 10-24 มี.ค. (4 ครั้ง)

** ปัญหาของโครงการ :สภาพอากาศฝนตกไม่สามารถออกปฏิบัติงานได้

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-05-26)

80.00

26/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดซื้อตัวอย่างอาหารตามแผนงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-04-30)

55.00

30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ออกตรวจประเมินสถานประกอบร้านอาหาร ตลาด มินิมาร์ท ติดตามใบอนุญาตรายต่อ ออกตรวจเหคุรำคาญของผ฿ู้ร้องเรียนเรื่องต่างๆ ออกประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการป้องกัน โรคโควิด 19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-25)

50.00

25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปฏิบัติงานนอกเวลา สุ่มเก็บตัวอย้างอาหารตรวจสารเคมีปนเปื้อนในเดือน มีนาคม 2563 จำนวน ทั้งสิ้น 200 ตัวอย่าง ผลการตรวจไม่พบสารเคมีไม่พบสารปนเปื้อน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-02-29)

45.00

29/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจวิเคาะห์คุณภาพอาหารในภาค สนาม ตรวจวิเคราะห์โดยใช้ชุดทดสอบเบื้องต้น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-01-31)

35.00

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจวิเคาะห์การปนเปื้นเชื้อโรคและสารพิษในอาหารและน้ำ ในสถานประกอบการเป้าหมาย ได้แก่ตลาด ร้านอาหาร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-26)

10.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการ/แผนปฏิบัติงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-25)

10.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารเพื่อมอบป้ายรับรองมาตรฐานฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-10-30)

20.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำแผนปฏิบัติงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนปฏิบัติงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินกิจกรรมตามแผนฯ
:80%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 3
:รายงานผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-03-01
สิ้นสุด :2020-03-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50100000-3478

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50100000-3478

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5010-0929

ตัวชี้วัด : 10. ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 80.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **