ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตราย : 50100000-3481

สำนักงานเขตพระโขนง : (2563)

380.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 380.00

นายวุฒิพงษ์ เพชรเพ็ง โทร. 6515

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100.0000

หลักการและเหตุผล

ตามแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง ประกอบนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้มีการดูแลสภาพแวดล้อมของเมือง ตามโครงการความปลอดภัยอุ่นใจทุกครอบครัวโดยให้มีการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพื้นที่เสี่ยงภัยต่าง ๆ ทั้งถนนตรอก ซอย พื้นที่สาธารณทุกเส้นทางให้มีความสว่างเพียงพอ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน สำนักงานเขตพระโขนงจึงได้จัดทำแผนติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ เพื่อสนองนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

50100300/50100300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อสำรวจ ถนน ตรอก ซอย พื้นที่สาธารณะ เป็นข้อมูลพิจารณาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง 2.เพื่อแจ้งประสานการไฟฟ้านครหลวงให้ทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างหรือซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างที่ชำรุด 3.เพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าอยู่ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

เป้าหมายของโครงการ

พื้นที่เสี่ยงภัยอาชญากรรมที่เป็นสาธารณะในพื้นที่เขตพระโขนง ได้รับการติดตั้งไฟฟ้าและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ รวม จำนวน 100 ดวง จำแนกเป็น - ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ จำนวน 80 ดวง - ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ในจุดเสี่ยง จำนวน 20 ดวง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 380.00 (2020-07-30)

380.00

30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนกรกฎาคม 2563 ติดตั้งไฟฟ้า จำนวน 2 ดวง / ซ่อมแซมไฟฟ้า จำนวน 36 ดวง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 370.00 (2020-06-28)

370.00

28/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ในเดือนมิถุนายน 2563 ติดตั้งไฟฟ้า จำนวน 0 ดวง/ซ่อมแซมไฟฟ้า จำนวน 20 ดวง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 350.00 (2020-05-29)

350.00

29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนพฤษภาคม 2563 ติดตั้งไฟฟ้า - ดวง / ซ่อมแซมไฟฟ้า จำนวน 43 ดวง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 327.00 (2020-04-28)

327.00

28/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ในเดือนเมษายน 2563 ติดตั้งไฟฟ้า จำนวน 0 ดวง / ซ่อมแซมไฟฟ้า จำนวน 20 ดวง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-03-29)

80.00

29/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.....ในเดือนมีนาคม 2563 ติดตั้งไฟฟ้า จำนวน 15 ดวง / ซ่อมแซมไฟฟ้า จำนวน 36 ดวง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2020-02-25)

0.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 มีการติดตั้งไฟฟ้า จำนวน 0 ดวง /ซ่อมแซมไฟฟ้า จำนวน 50 ดวง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-01-29)

70.00

29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนมกราคม 2563 ติดตั้งไฟฟ้า จำนวน 1 ดวง / ซ่อมแซมไฟฟ้า จำนวน 57 ดวง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2019-12-26)

65.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนธันวาคม 2562 ซ่อมแซมไฟฟ้า จำนวน 47 ดวง / ติดตั้งไฟฟ้า จำนวน 1 ดวง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-11-27)

60.00

เดือนพฤศจิกายน 2562 ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้า จำนวน 12 ดวง / ซ่อมแซมไฟฟ้าส่งสว่าง จำนวน 45 ดวง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-30)

10.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 35 ดวง , ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 2 ดวง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สำรวจ ถนน ตรอก ซอย ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงภัย
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำแผนผัง บริเวณที่เป็นจุดเสี่ยงภัย
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการติดตั้งซ่อมแซม
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:รายงานผลเดือนละ 1 ครั้ง
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50100000-3481

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50100000-3481

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5010-0923

ตัวชี้วัด : 04. ร้อยละของความสำเร็จในการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้า แสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตรายตามแผนที่กำหนด

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 90.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 80.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
60.00

100 / 100
2
80.00

100 / 100
3
90.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **