ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการกำหนดตำแหน่งอาคารที่ได้รับอนุญาตให้มีการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร : 50100000-3482

สำนักงานเขตพระโขนง : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายชัยยุทธ วรรธนผล โทร. 6513

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครกำหนดให้การพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินของทุกพื้นที่เขตให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร โดยการกำหนดตำแหน่งอาคารที่ได้รับอนุญาตให้มีการก่อสร้าง, ดัดแปลง, รื้อถอน ให้สามารถรู้ตำแหน่งที่ตั้งของอาคารต่าง ๆ ในพื้นที่เขตในการนำไปเชื่อมโยงโครงข่ายสนับสนุนการขยายตัวของกรุงเทพมหานครได้

50100300/50100300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อให้สามารถรู้ตำแหน่งที่ตั้งของอาคารที่ได้รับอนุญาตก่อสร้าง ,ดัดแปลง ,รื้อถอน ในพื้นที่เขตพระโขนง 2.เพื่อให้การตรวจสอบการก่อสร้าง, ดัดแปลง รื้อถอนอาคารเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายของโครงการ

- ลงจุดตำแหน่งของอาคารที่ได้รับอนุญาตก่อสร้าง, ดัดแปลง, รื้อถอนในพื้นที่เขตพระโขนง ร้อยละ 100 ของอาคารที่ได้รับอนุญาตทั้งหมดในแผนที่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Gis)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม
๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ%
๔.๑.๑.๑ ส่งเสริมการขยายตัวในการใช้ประโยชน์ที่ดินเต็มประสิทธิภาพตามผังเมือง

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-29)

100.00

29/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-09-01)

95.00

1/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มีการขออนุญาตให้มีการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร จำนวน 10 ราย และอนุญาตให้มีการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร จำนวน 10 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 93.00 (2020-07-30)

93.00

30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มีการขออนุญาตให้มีการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร จำนวน 7 ราย และอนุญาตให้มีการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร จำนวน 7 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-06-28)

90.00

28/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ในเดือนมิถุนายน 2563 มีการกำหนดจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่ได้รับอนุญาตให้มีการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร จำนวน 12 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-05-29)

85.00

29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนพฤษภาคม 2563 มีการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่ได้รับอณุญาตให้มีการก่อสร้าง จำนวน 11 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-04-28)

80.00

28/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มีผู้มาขออนุญาติให้มีการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร จำนวน 12 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-03-29)

70.00

29/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....ในเดือนมีนาคม 2563 มีผู้มาขออนุญาติก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร จำนวน 16 ราย และมีการอนุญาติให้ก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร จำนน 16 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-02-25)

60.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มีผู้มาขออนุญาตก่อสร้างและลงจุดแสดงตำแหน่งอาคาร จำนวน 9 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-29)

40.00

29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ในเดือนมกราคม 2563 มีการลงจุดแสดงตำแหน่งในการขอใบอนุญาตก่อสร้าง จำนวน 13 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-26)

30.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงจุดตำแหน่งในแผนที่สารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานครอาคารที่ได้รับอนุญาตให้มีการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร จำนวน 9 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-27)

20.00

27/11/2562 : เดือนพฤศจิกายน 2562 มีผู้มาขออนุญาตปลูกสร้างอาคารจำนวน 4 ราย ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งที่อนุญาตให้มีการก่าอสร้างอาคารจำนวน 4 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-30)

10.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการดำเนินการ และมีการกำหนดตำแหน่งอาคารที่ได้รับอนุญาตให้มีการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร จำนวน 16 จุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ดเกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:สำรวจข้อมูลจำนวนอาคารประเภทเสี่ยงภัยตามที่กฏหมายกำหนด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ให้นายตรวจประจำพื้นที่ทำการตรวจสอบและรายงานผลทุก 30 วัน
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:หากพบอาคารใดไม่ปฏิบัติตามกฏหมายกำหนดจะแจ้งให้แก้ไขตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ อย่างเคร่งครัด
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50100000-3482

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50100000-3482

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5010-0940

ตัวชี้วัด : 19.1 ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
0.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **