ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการกำหนดตำแหน่งอาคารที่ได้รับอนุญาตให้มีการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร : 50100000-3482

สำนักงานเขตพระโขนง

30.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 30.00

นายชัยยุทธ วรรธนผล โทร. 6513

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครกำหนดให้การพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินของทุกพื้นที่เขตให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร โดยการกำหนดตำแหน่งอาคารที่ได้รับอนุญาตให้มีการก่อสร้าง, ดัดแปลง, รื้อถอน ให้สามารถรู้ตำแหน่งที่ตั้งของอาคารต่าง ๆ ในพื้นที่เขตในการนำไปเชื่อมโยงโครงข่ายสนับสนุนการขยายตัวของกรุงเทพมหานครได้

50100300/50100300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อให้สามารถรู้ตำแหน่งที่ตั้งของอาคารที่ได้รับอนุญาตก่อสร้าง ,ดัดแปลง ,รื้อถอน ในพื้นที่เขตพระโขนง 2.เพื่อให้การตรวจสอบการก่อสร้าง, ดัดแปลง รื้อถอนอาคารเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายของโครงการ

- ลงจุดตำแหน่งของอาคารที่ได้รับอนุญาตก่อสร้าง, ดัดแปลง, รื้อถอนในพื้นที่เขตพระโขนง ร้อยละ 100 ของอาคารที่ได้รับอนุญาตทั้งหมดในแผนที่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Gis)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
มิติที่ ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม
เป้าหมายที่ ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ %
เป้าประสงค์ที่ ๔.๑.๑.๑ ส่งเสริมการขยายตัวในการใช้ประโยชน์ที่ดินเต็มประสิทธิภาพตามผังเมือง

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-26)

30.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงจุดตำแหน่งในแผนที่สารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานครอาคารที่ได้รับอนุญาตให้มีการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร จำนวน 9 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-27)

20.00

27/11/2562 : เดือนพฤศจิกายน 2562 มีผู้มาขออนุญาตปลูกสร้างอาคารจำนวน 4 ราย ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งที่อนุญาตให้มีการก่าอสร้างอาคารจำนวน 4 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-30)

10.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการดำเนินการ และมีการกำหนดตำแหน่งอาคารที่ได้รับอนุญาตให้มีการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร จำนวน 16 จุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ดเกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:สำรวจข้อมูลจำนวนอาคารประเภทเสี่ยงภัยตามที่กฏหมายกำหนด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ให้นายตรวจประจำพื้นที่ทำการตรวจสอบและรายงานผลทุก 30 วัน
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:หากพบอาคารใดไม่ปฏิบัติตามกฏหมายกำหนดจะแจ้งให้แก้ไขตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ อย่างเคร่งครัด
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50100000-3482

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50100000-3482

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5010-0940

ตัวชี้วัด : 19.1 ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **