ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการตรวจสอบอาคารเสี่ยงภัยเพื่อป้องกันอัคคีภัยและอุบัติภัยตามที่กฎหมายกำหนด : 50100000-3486

สำนักงานเขตพระโขนง

25.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 25.00

นายสุรเจษฐ์ ฃุลีวรรณ์ โทร.6513

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตพระโขนงมีนโยบายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงได้มีการตรวจสอบอาคารเสี่ยงภัยให้มีระบบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยให้เป็นตามที่กฎหมายกำหนดโดยระบบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา เพื่อลดการสูญเสียของผู้อยู่อาศัยในอาคารในกรณีเกิดอัคคีภัยและสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตพระโขนง

50100300/50100300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2. เพื่อให้อาคารมีความปลอดภัยมีระบบป้องกันที่สมบูรณ์ในการป้องกันอัคคีภัย 3. เพื่อให้เจ้าของอาคารได้ปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดและมีการตรวจสอบอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี

เป้าหมายของโครงการ

จำนวนอาคารเสี่ยงภัยที่ได้รับการตรวจสอบและสั่งการให้มีระบบป้องกันอัคคีภัยเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดร้อยละ 80 ของอาคารเสี่ยงภัยที่ออกตรวจสอบทั้งหมด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ไม่ระบุ หรือ ไม่สนับสนุนแผนฯ ฉบับนี้... ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-26)

25.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำหนังสือถึงหน่วยงานภายนอกให้จัดทำมาตราการป้องกันอัคคีภัย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-27)

20.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจข้อมูลจำนวนอาคารประเภทเสี่ยงภัยตามที่กฏหมายกำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-30)

10.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ดเกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:สำรวจข้อมูลจำนวนอาคารประเภทเสี่ยงภัยตามที่กฏหมายกำหนด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ให้นายตรวจประจำพื้นที่ทำการตรวจสอบและรายงานผลทุก 30 วัน
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:หากพบอาคารใดไม่ปฏิบัติตามกฏหมายกำหนดจะแจ้งให้แก้ไขตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ อย่างเคร่งครัด
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50100000-3486

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50100000-3486

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5010-0945

ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 25.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **