ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่และหัวหน้ายุวกาชาด : 50100000-3495

สำนักงานเขตพระโขนง : (2563)

35.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 35.00

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม โทร. 6526

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100.0000

หลักการและเหตุผล

กิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาดเป็นกิจกรรมที่เน้นให้ลูกเสือและยุวกาชาด มีระเบียบวินัยและปฏิบัติงานเป็นหมูคณะ การปฏิบัติงานเป็นหมู่คณะจำเป็นจะต้องมีผู้นำนายหมูลูกเสือและหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด จึงถือเป็นผู้บังคับบัญชาที่ใกล้ชิดลูกเสือและยุวกาชาดมากที่สุด มีบทบาทในจการควบคุมและดูแลวางแผนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ภายในหมู่ ภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับและรองผู้กำกับลูกเสือและหัวหน้าหน่วยยุวกาชาดดังนั้นนายหมูลูกเสือและหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด จึงควรได้รับการฝึกอบรมให้มีความรู้ด้านวิชาการ ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเพื่อจะได้เป็นผู้นำที่ดี สำนักงานเขตพระโขนงจึงจัดโครงการอบรมนายหมู่ลูกเสือและหัวหน้าหน่วยยุวกาชาดของคณะลูกเสือแห่งชาติ

50100700/50100700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในการเป็นผู้นำลูกเสือและยุวกาชาดได้ดี 2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมรู้จักหน้าที่ ความรับผิดชอบและบทบาทของตนเอง ในฐานะเป็นผู้นำลูกเสือและยุวกาชาด 3. เพื่อปลูกฝังความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และศรัทธาการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งนำไปเป็นตัวอย่างที่ดีในภายหน้าแก่บุคคลอื่น

เป้าหมายของโครงการ

ส่งเสริมความรู้ความสามารถแก่ผู้เป็นนายหมู่ลูกเสือและหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด ได้รับความรู้ ประสบการณ์ ในการเป็นผู้นำที่ดี และมี ประสิทธิภาพ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-07-28)

35.00

28/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-06-19)

30.00

19/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-05-28)

30.00

28/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-04-24)

30.00

24/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-14)

30.00

14/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-19)

25.00

19/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-01-22)

15.00

22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-27)

10.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2019-11-30)

7.00

30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-31)

5.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและขออนุมัติเงิน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและขออนุมัติเงิน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ประชุมกำหนดขอบข่ายพร้อมแบ่งภาระกิจและหน้าที่รับผิดชอบ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ประชุมกำหนดขอบข่ายพร้อมแบ่งภาระกิจและหน้าที่รับผิดชอบ
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:ติดต่อสถานที่อบรม และจัดหายานภาหนะรับ - ส่ง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ติดต่อสถานที่อบรม และจัดหายานภาหนะรับ - ส่ง
:10%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 4
:ประสานโรงเรียนเพื่อขอรายชื่อจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและคำสั่งผู้เข้ารับการอบรม
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ประสานโรงเรียนเพื่อขอรายชื่อจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและคำสั่งผู้เข้ารับการอบรม
:15%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 5
:จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และจัดทำฐานกิจกรรม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และจัดทำฐานกิจกรรม
:10%
เริ่มต้น :2020-02-01
สิ้นสุด :2020-02-01
ขั้นตอน 6
:ประชุมวิทยากรและผู้บังคับบัญชาลูกเสือและยุวกาชาดที่จะดำเนินการสอน
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:ประชุมวิทยากรและผู้บังคับบัญชาลูกเสือและยุวกาชาดที่จะดำเนินการสอน
:15%
เริ่มต้น :2020-02-01
สิ้นสุด :2020-02-01
ขั้นตอน 7
:ดำเนินการฝึกอบรม
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:ดำเนินการฝึกอบรม
:20%
เริ่มต้น :2019-02-01
สิ้นสุด :2019-02-01
ขั้นตอน 8
:ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินโครงการฝึกอบรมให้ผู้บริหารเขตทราบ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 8
:ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินโครงการฝึกอบรมให้ผู้บริหารเขตทราบ
:10%
เริ่มต้น :2020-03-01
สิ้นสุด :2020-03-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50100000-3495

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50100000-3495

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5010-0937

ตัวชี้วัด : 16. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
6.88

100 / 100
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **