ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำปลอดภัย : 50100000-3504

สำนักงานเขตพระโขนง

10.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10.00

ร.ร.พูนสิน ,ร.ร.บางจาก ,ร.ร.วัดธรรมมงคล ,ร.ร.วัดราษฏร์ฯ โทร 6526

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของประชาชนในการสัญจรทั้งทางบกและทางน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางน้ำ ซึ่งสถิติพบว่าในแต่ละปีมีเด็กจมน้ำตามเป็นอันดับหนึ่ง จากอุบัติเหตุและการบาดเจ็บต่างๆ จึงมีนโยบายให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาต้องว่ายน้ำเป็น

50100700/50100700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้นักเรียนสำนักงานเขตพระโขนงว่ายน้ำเป็น สามารถช่วยเหลือตนเองได้ 2. เพื่อให้นักเรียนสำนักงานเขตพระโขนงมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ 3. เพื่อให้นักเรียนสำนักงานเขตพระโขนง สนใจการเล่นกีฬา ห่างไกลจากยาเสพติด 4. เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายให้แก่นักเรียนสังกัดสำนักงานเขตพระโขนง

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพระโขนง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 , 4, 5 , 6 ที่ว่ายน้ำไม่เป็นทุกคนได้เรียนว่ายน้ำและสามารถช่วยเหลือตนเองได้

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ไม่ระบุ หรือ ไม่สนับสนุนแผนฯ ฉบับนี้... ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-27)

10.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2019-11-30)

7.00

30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-31)

5.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการและขออนุมัติเงิน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:โรงเรียนจัดจ้างตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
:50%
เริ่มต้น :2019-10-16
สิ้นสุด :2019-10-16
ขั้นตอน 3
:โรงเรียนนำนักเรียนไปว่ายน้ำตามหลักสูตร
:30%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 4
:โรงเรียนสรุปผลการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-16
สิ้นสุด :2019-10-16

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50100000-3504

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50100000-3504

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5010-0945

ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 25.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **