ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม : 50100000-3512

สำนักงานเขตพระโขนง : (2563)

81.06

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 81.06

นางสาวพรรณวดี แก้วสีเคน โทร. 5429

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

หน่วยงานสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวม 5 หมวดรายการ ได้แก่ 1. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 2. หมวดค่าสาธารณูปโภค 3. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งต่อสร้าง 4. หมวดเงินอุดหนุน 5. หมวดรายจ่ายอื่น รวมทั้งงบกลางทุกประเภทที่ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563

50100800/50100800

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบกลางทุกประเภทที่ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณรวมถึงบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน

เป้าหมายของโครงการ

สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ 100 ของงบประมาณหลังปรับโอน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
๗.๔.๑.๔ ปรับปรุงมาตรฐานและแนวปฏิบัติด้านการเงินการบัญชี และการตรวจสอบ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 81.06 (2020-09-28)

81.06

9/28/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.82 (2020-08-26)

65.82

26/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 62.00 (2020-07-31)

62.00

31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.19 (2020-06-26)

55.19

26/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 48.33 (2020-05-26)

48.33

26/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 41.10 (2020-04-23)

41.10

23/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การเบิกจ่ายเงิน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 33.86 (2020-03-26)

33.86

26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 24.88 (2020-02-25)

24.88

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 18.40 (2020-01-23)

18.40

23/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การเร่งรัดเบิกจ่ายเงิน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.25 (2019-12-25)

12.25

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.49 (2019-11-25)

5.49

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การเบิกจ่ายเงิน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-31)

5.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายเงิน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:แผน สงม.1 และ สงม.2
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:อนุมัติเงินประจำงวดและจัดสรรเงิน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:อนุมัติดำเนินการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ลงนามในสัญญา/ก้อหนี้ผูกพัน
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50100000-3512

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50100000-3512

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5010-0947

ตัวชี้วัด : 2.1 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 82

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
12.25

100 / 100
2
33.86

100 / 100
3
41.10

100 / 100
4
82.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **