ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการพัฒนาคลองบางจากควบคู่สังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดี : 50100000-3518

สำนักงานเขตพระโขนง : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายปํณณพัฒน์ ธนกานต์พิชญกูล โทร. 6541

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

คลองบางจากเป็นคลองหลัก คลอง/หนึ่งของเขตพระโขนงที่มีความสำคัญในการระบายน้ำ ในพื้นที่เขตพระโขนงลงสู่คลองสายหลักทั้ง 2 ด้าน คือด้านบนระบายน้ำลงสู่คลองพระโขนง ด้านล่างระบายน้ำลงสู่คลองเจ๊ก โดยทั้ง 2 คลอง เป็นคลองสายหลักที่ดูแลโดยสำนักการระบายน้ำ ซึ่งระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ผ่านสถานีสูบน้ำคลองพระโขนงและสถานีสูบน้ำคลองเจ๊ก สภาพปัจจุบันบางช่วงของคลองบางจากมีสภาพตื้นเขิน มีขยะวัชพืช มีสิ่งรุกล้ำในคลอง และภูมิทัศน์ริมคลองยังไม่มีการพัฒนาให้เกิดความร่มรื่น สวยงามเท่าที่ควร สำนักงานเขตพระโขนง ตระหนักถึงความสำคัญของการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาดังกล่าว จึงจัดทำโครงการพัฒนาคลองบางจากควบคู่สังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยการสร้างเครือข่ายบูรณาการ ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษา และประชาชนที่พักอาศัยบริเวณใกล้เคียง คลองบางจาก ร่วมกันพัฒนาให้คลองบางจากมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด ภูมิทัศน์ริมคลองสวยงาม ลดปัญหามลพิษทางน้ำ เสริมสร้างจิตสำนึกรักษ์คลอง และร่วมกันรักษาพัฒนาให้ยั่งยืนสืบไป

50100100/50100100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.๑ เพื่อแก้ไขปัญหาความตื้นเขิน การทิ้งขยะ คุณภาพน้ำ และการรุกล้ำพื้นที่สาธารณะบริเวณคลองบางจาก โดยให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา ๒.๒ เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้สะอาด ร่มรื่น มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนบริเวณริมคลองบางจาก ให้ชุมชนมีความน่าอยู่อาศัยและมีภูมิทัศน์สวยงามให้เป็นจุดที่น่าสนใจ ๒.๓ เพื่อสร้าง Landmark แห่งใหม่ให้ประชาชนได้มีพื้นที่พบปะสังสรรค์และทำกิจกรรมร่วมกัน (Public Space) เป็นพื้นที่ของทุกคนที่เป็นเจ้าของร่วมกัน

เป้าหมายของโครงการ

๓.๑ ปัญหาความตื้นเขิน ปัญหาขยะ คุณภาพน้ำ การรุกล้ำพื้นที่สาธารณะได้รับการแก้ไขในทันทีโดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ๓.๒ ชุมชนโดยรอบคลองบางจากมีความน่าอยู่ และปรับภูมิทัศน์บริเวณริมแนวคลองบางจากให้สวยงาม ร่มรื่นเป็น Landmark ให้มีจุด Check-in ที่น่าสนใจ ๓.๓ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่รอบคลองบางจากมีความภาคภูมิใจเพราะรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของและมีส่วนร่วมในการดูแล รักษา พัฒนาคลองบางจากอย่างยั่งยืน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-09-01)

80.00

1/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-07-31)

70.00

31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-30)

60.00

30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-05-31)

50.00

31/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-04-30)

40.00

30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-31)

40.00

31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-29)

30.00

29/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-31)

25.00

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-31)

20.00

31/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-30)

15.00

30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-31)

10.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50100000-3518

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50100000-3518

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5010-0951

ตัวชี้วัด : 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **