ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน : 50110000-3296

สำนักงานเขตบางกะปิ : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

แวซัยนู 5790-1

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

คณะกรรมการชุมชนเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนเพื่อให้ประชาชนในชุมชนเกิดความร่วมมือร่วมใจและสามัคคี ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเกี่ยวกับกิจกรรมการพัฒนาด้านต่างๆ ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม อนามัย และจิตใจ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนในพื้นที่เขตบางกะปิ ซึ่งเป็นชุมชนที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบกรุงเทพมหานคร จำนวน 29 ชุมชน เป็นไปอย่างประสิทธิภาพ จึงเห็นควรดำเนินการโครงการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาของชุมชน ให้สามารถใช้งบประมาณในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนดำเนินงานไปได้ ซึ่งคณะกรรมการชุมชนสามารถกำหนดแนวทางและการดำเนินงานด้านการพัฒนาชุมชนให้ได้ตรงตามเป้าหมาย และความต้องการของประชาชนในชุมชนอย่างแท้จริง ตลอดจนสามารถใช้ทรัพยากรทางการบริหารที่มีอยู่ในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

50111000/50111000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. คณะกรรมการชุมชนสามารถกำหนดแนวทางและการดำเนินงานด้านการพัฒนาชุมชนให้ตรงตามเป้าหมายและความต้องการของประชาชนในชุมชนอย่างแท้จริง 2. คณะกรรมการชุมชนสามารถใช้ทรัพยากรทางการบริหารที่มีอยู่ในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 3. เพื่อให้ประชาชนกรุงเทพมหานคร มีส่วนร่วมในการเสนอนโยบาย และตรวจสอบการทำงานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบงบประมาณแบบมีส่วนร่วม 4. เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่าน “สภาประชาชนกรุงเทพมหานคร”

เป้าหมายของโครงการ

1. ชุมชนในพื้นที่เขตบางกะปิ ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามระเบียบกรุงเทพมหานคร จำนวน 29 ชุมชน 2. ชุมชน จำนวน 29 ชุมชน สามารถเบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-21)

100.00

21/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ดำเนินการเบิกค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินการของคณะกรรมการชุมชน เดือนก.ค. 2563 จำนวน 22 ชุมชน เป็นเงิน 137,960 บาท , เดือนส.ค. 2563 จำนวน 22 ชุมชน เป็นเงิน 142,537.75 บาท , เดือนก.ย. 2563 จำนวน 18 ชุมชน เป็นเงิน 120,085 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 400,582.75 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-08-21)

80.00

21/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนมิ.ย. 2563 เบิกค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนคณะกรรมการชุมชน จำนวน 22 ชุมชน เป็นเงิน 143,250.25 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 66.00 (2020-07-21)

66.00

21/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนพ.ค. 2563 เบิกค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนคณะกรรมการชุมชน จำนวน 19 ชุมชน เป็นเงิน 123,514.50 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 58.00 (2020-06-22)

58.00

22/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนเม.ย.2563 เบิกค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนคณะกรรมการชุมชน จำนวน 19 ชุมชน เป็นเงิน 122,303 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-05-20)

50.00

20/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนมี.ค.2563 เบิกค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนคณะกรรมการชุมชน จำนวน 20 ชุมชน เป็นเงิน 128,971 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 44.00 (2020-04-20)

44.00

20/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนก.พ.2563 เบิกค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนคณะกรรมการชุมชน จำนวน 23 ชุมชน เป็นเงิน 151,200 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 36.00 (2020-03-20)

36.00

20/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนม.ค.2563 เบิกค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนคณะกรรมการชุมชน จำนวน 24 ชุมชน เป็นเงิน 158,248.97 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 28.00 (2020-02-20)

28.00

20/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนธ.ค.2562 เบิกค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนคณะกรรมการชุมชน จำนวน 21 ชุมชน เป็นเงิน 141,260 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-20)

20.00

20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนพ.ย.2562 เบิกค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนคณะกรรมการชุมชน จำนวน 22 ชุมชน เป็นเงิน 146,142 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2019-12-19)

12.00

19/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนคณะกรรมการชุมชน เดือนต.ค.2562 จำนวน 19 ชุมชน เป็นเงิน 121,540 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2019-11-19)

7.00

19/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างการเตรียมเอกสารเบิกค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน เดือนต.ค.2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-21)

5.00

21/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ชุมชนวางแผนการจัดกิจกรรมในแต่ละเดือน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ชุมชนจัดทำรายงานการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนและตั้งฎีกาเบิกจ่ายให้กับชุมชนที่ขอเบิก
:90%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:รายงานประจำปี
:5%
เริ่มต้น :2020-09-30 00:00:00
สิ้นสุด :2020-09-30 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50110000-3296

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50110000-3296

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5011-0937

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **