ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี : 50110000-3298

สำนักงานเขตบางกะปิ : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นิภาพร 5790-1

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

วัฒนธรรม ประเพณี เป็นวิถีชีวิตของคนในสังคม เป็นแบบแผนการประพฤติหรือการแสดงออกซึ่งความรู้สึกนึกคิดในสถานการณ์ต่างๆ ที่สมาชิกในสังคมเดียวกันเข้าใจและมีความซาบซึ้งร่วมกัน วัฒนธรรมและประเพณี จึงเป็นวิถีชีวิตของมนุษย์ที่เกิดจากระบบความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ มนุษย์กับสังคม และมนุษย์กับธรรมชาติ ซึ่งได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาจนกลายเป็นวัฒนธรรม และประเพณีต่างๆขึ้น ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมประเพณีหลากหลายปฏิบัติสืบต่อกันมาแต่โบราณ บรรพบุรุษได้รักษาไว้เพื่อชนรุ่นหลัง วัฒนธรรมและประเพณีต่างๆเป็นการบอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตดั้งเดิม เช่นกิจกรรมวันลอยกระทรง กิจกรรมตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ กิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ ประเพณีถวายเทียนพรรษา กิจกรรมตัดบาตรเทโวเนื่องในวันออกพรรษา เป็นต้น ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายต้องร่วมกันอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ปฏิบัติต่อกันให้อยู่คู่สังคมตลอดไป

50111000/50111000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่ออนุรักษ์ สืบสานประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ให้ดำรงอยู่ต่อไป 2. เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดงานเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณี สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ 3. เพื่อพัฒนาทางด้านจิตใจของประชาชนในชุมชน ในอันที่จะทำให้เกิดการดำเนินงานด้านการพัฒนาชุมชนให้เป็นไปตามเป้าหมายของการพัฒนา และการเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ

เป้าหมายของโครงการ

จัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญและอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย ในพื้นที่เขตบางกะปิ ในปีงบประมาณ 2563 จำนวน 6 กิจกรรม ประกอบด้วย - กิจกรรม 5 ธันวา วันพ่อแห่งชาติ - กิจกรรมวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ - กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี - กิจกรรมหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา - กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชริราลงกรณฯ พระวชริเกล้าเจ้าอยู่หัว - กิจกรรม 12 สิงหา วันแม่แห่งชาติ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-07-21)

100.00

21/7/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ยกเลิกการจัดกิจกรรมหล่อเทียนเข้าพรรษา , กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 28 กรกฎาคม 2563 , กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า และคืนงบประมาณทั้งหมดแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-06-22)

50.00

22/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ยกเลิกการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ วันที่ 3 มิถุนายน 2563 เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า และอยู่ระหว่างขออนุม่ัติเงินงวดจัดกิจกรรมหล่อเทียนเข้าพรรษา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-05-20)

40.00

20/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมจัดกิจกรรมวันที่ 3 มิ.ย. 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-04-20)

35.00

20/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษารายละเอียดการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 3 มิ.ย. 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-20)

30.00

20/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติยกเลิกการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-20)

25.00

20/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ได้รับอนุมัติเงินงวด 2 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติกำหนดวันจัดกิจกรรมวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 23.00 (2020-01-20)

23.00

20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กิจกรรมวันพ่อ เบิกค่าภัตตาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 1,800 บาท และเบิกค่าวัสดุ จำนวน 38,200 บาท รวมเป็นเงิน 40,000 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-19)

20.00

2019-12-19 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 เบิกค่าวัสดุ 32,800 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-19)

15.00

19/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม และจัดซื้อซื้อวัสดุในการจัดกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2019-10-18)

7.00

18/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:วางแผนจัดกิจกรรม จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามโครงการ และประสานงานผู้เกี่ยวข้อง
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดกิจกรรม 5 ธันวา วันพ่อแห่งชาติ
:15%
เริ่มต้น :2019-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดกิจกรรมวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ
:15%
เริ่มต้น :2020-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-04-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
:15%
เริ่มต้น :2020-06-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-06-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:จัดกิจกรรมหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา
:15%
เริ่มต้น :2020-07-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-07-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ
:15%
เริ่มต้น :2020-07-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-07-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:จัดกิจกรรม 12 สิงหา วันแม่แห่งชาติ
:15%
เริ่มต้น :2020-08-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-08-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:สรุปผลโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2020-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50110000-3298

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50110000-3298

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5011-0942

ตัวชี้วัด : 15. จำนวนช่องทางการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านพหุวัฒนธรรมในกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ช่องทาง : 5

ผลงานที่ทำได้ ช่องทาง : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ช่องทาง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
50.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **