ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน : 50110000-3299

สำนักงานเขตบางกะปิ : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นิภาพร 5790-1

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้มีนโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยมีเป้าหมายให้เพิ่มจำนวนห้องสมุดประชาชนให้ครบทุกพื้นที่ เพื่อส่งเสริมการอ่านและรู้จัดใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ของเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ซึ่งกรุงเทพมหานครได้พยายามส่งเสริมการเรียนรู้ให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับยุคสมัย ซึ่งทำให้เด็กได้เกิดการคิดและได้เรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น สร้างจินตนาการและทำให้เด็กเกิดความคิดสร้างสรรค์ โดยมีครูเป็นผู้ชี้นำแนวคิดให้ นอกจากนี้การค้นคว้างหาความรู้จากห้องสมุดก็เป็นอีกแหล่งความรู้หนึ่งที่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปสามารถใช้เป็นแหล่งความรู้ได้เป็นอย่างดี

50111000/50111000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาทักษะการค้นคว้าหาความรู้สร้างนิสัยรักการอ่านให้กับครอบครัวที่เข้าร่วมกิจกรรม 2. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวและลดช่องว่างระหว่างวัยของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 3. เพื่อเป็นการพัฒนากระบวนการเรียนรู้และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายตลอดจนนำความรู้ที่ได้รับไปใช้พัฒนาคุณภาพชีวิต 4. เพื่อเผยแพร่ แนะนำหนังสือ จุลสาร เอกสารใบความรู้ที่มีประโยชน์ให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 5. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชนสืบค้นข้อมูล หาความรู้จากหนังสือในบ้านหนังสืออย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 6. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์บ้านหนังสือหมู่บ้านสินธรและบ้านหนังสือสวนหย่อมหน้าเขตบางกะปิ ให้เป็นที่รู้จัก

เป้าหมายของโครงการ

1. จัดกิจกรรมเป้าหมาย - จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน บ้านหนังสือ 2 แห่ง ๆ ละ 5 ครั้ง รวมเป็น 10 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ครั้งละ 30 คน รวม 300 คน 2. กลุ่มเป้าหมาย - เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปในพื้นที่เขตบางกะปิ และพื้นที่ใกล้เคียงที่มาใช้บริการบ้านหนังสือ เข้าร่วมกิจกรรมตอบปัญหา และกิจกรรมนันทนาการของบ้านหนังสือ ทั้ง 2 แห่ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-04-20)

100.00

20/4/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว จัดกิจกรรมรักการอ่านครั้งที่ 5 เบิกค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเงินรางวัล จำนวน 8,500 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-03-20)

90.00

20/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดกิจกรรมรักการอ่านครั้งที่ 3 เบิกค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเงินรางวัล จำนวน 8,500 บาท , ครั้งที่ 4 เบิกค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเงินรางวัล จำนวน 8,500 บาท และจัดกิจกรรมรักการอ่านครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 14-15 มี.ค. 2563 อยู่ระหว่างเตรียมการเบิกจ่าย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-20)

30.00

20/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดกิจกรรมรักการอ่านครั้งที่ 2 เบิกค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเงินรางวัล จำนวน 8,500 บาท และจะจัดกิจกรรมรักการอ่านครั้งที่ 3 ในวันที่ 22-23 ก.พ. 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-20)

20.00

20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดกิจกรรมรักการอ่านครั้งที่ 2 ของบ้านหนังสือหมู่บ้านสินธร เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 2563 และบ้านหนังสือสวนหย่อมหน้าเขตบางกะปิ เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 2563 และในการจัดกิจกรรมรักการอ่านครั้งที่ 1 เบิกค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเงินรางวัล จำนวน 8,500 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-19)

15.00

19/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดซื้อวัสดุ จำนวน 37,500 บาท และจะจัดกิจกรรมครั้งที่ 1 ของบ้านหนังสือหมู่บ้านสินธร วันที่ 21 ธ.ค. 2562 บ้านหนังสือสวนหย่อมหน้าเขตบางกะปิ วันที่ 22 ธ.ค. 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-19)

10.00

19/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติเงินงวดแล้ว จะเริ่มจัดกิจกรรมในเดือนธ.ค.2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-21)

5.00

21/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:วางแผนจัดกิจกรรม จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามโครงการ และประสานงานผู้เกี่ยวข้อง
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามโครงการ ได้แก่ กิจกรรมตอบคำถามหมวดข่าวสารปัจจุบัน หมวดความรู้ทั่วไปฯ ของบ้านหนังสือ 2 แห่ง ๆ ละ 5 ครั้ง
:90%
เริ่มต้น :2019-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:สรุปโครงการและรายงานผล
:5%
เริ่มต้น :2020-05-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-05-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50110000-3299

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50110000-3299

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5011-0937

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **