ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง : 50110000-3301

สำนักงานเขตบางกะปิ : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

ทวีศักดิ์ 5790-1

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มีพระราชดำริให้พสกนิกรชาวไทยยึดถือแนวทางการดำรงชีวิตตามหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยคำนึงถึงความพอดี และความพอประมาณอย่างมีเหตุผล เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยให้อยู่ดีมีสุข กรุงเทพมหานครได้น้อมนำแนวพระราชดำริดังกล่าวมากำหนดเป็นนโยบายด้านเศรษฐกิจ โดยมีเป้าหมายให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองแห่งโอกาส ประชาชนทุกคนตั้งตัวและเติบโตได้ และได้กำหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวขึ้น เพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะนำประชาชนให้รู้จักการบริหารจัดการรายได้ของตนเองหรือครอบครัว ส่งเสริมวินัยในการออม แนะนำช่องทางการเพิ่มคุณค่าของเงินออม

50111000/50111000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนรู้จักเก็บออมเงิน มีวินัยทางการเงินโดยมีการเก็บออมเงินของครอบครัวเพิ่มขึ้น อันเป็นการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของตนเองและครอบครัว เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสามารถบริหารเงินออม มีการจัดสรรเงินออมและใช้เงินออมเป็นทุนในการประกอบอาชีพ หรือนำไปลงทุนในช่องทางต่างๆ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว 2. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมของศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 3. เพื่อให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินในครัวเรือน

เป้าหมายของโครงการ

จัดกิจกรรมหน่วยเคลื่อนที่รณรงค์เคลื่อนที่ด้านการออม เพื่อให้ความรู้ด้านการบริหารเงินออมและแก้ไขปัญหาหนี้สิน เป็นการให้บริการแก่ประชาชนในเชิงรุกให้เข้าถึงประชาชนตามกลุ่มเป้าหมายและสถานที่ต่างๆ เช่น ชุมชน สถานศึกษา บริษัท ห้าง ร้าน โรงงาน ในพื้นที่เขต โดยกำหนดจัดชุดหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่ จำนวน 8 ครั้ง โดยมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม ครั้งละประมาณ 100 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-03-20)

100.00

20/3/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว เบิกค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 20,000 บาท , เบิกค่าวัสดุ จำนวน 20,000 บาท รวม 40,000 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-20)

50.00

20/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติเงินงวดแล้ว จัดกิจกรรมออกหน่วยเคลื่อนที่จำนวน 8 ครั้งแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-20)

20.00

20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินงวด 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-19)

15.00

19/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินงวดที่ 2 ซึ่งจะจัดกิจกรรมในเดือนม.ค.2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-19)

10.00

19/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติเงินงวดที่ 1 แล้ว อยู่ระหว่างเตรียมขออนุมัติเงินงวดที่ 2 ซึ่งจะจัดกิจกรรมในเดือนม.ค.2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-21)

5.00

21/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:วางแผนจัดกิจกรรม จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามโครงการ และประสานงานผู้เกี่ยวข้อง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ 8 ครั้ง
:80%
เริ่มต้น :2020-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:สรุปโครงการและรายงานผล
:10%
เริ่มต้น :2020-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50110000-3301

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50110000-3301

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5011-0937

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **