ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร : 50110000-3302

สำนักงานเขตบางกะปิ : (2563)

80.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 80.00

นพรัตน์ 5790-1

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100.0000

หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 ซึ่งมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ได้กำหนดแนวทางและปรับปรุงวิธีการในการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เหมาะสม และสอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน กำหนดให้มีสภาเด็กและเยาวชนเขต ตามความในมาตรา 24 และให้มีสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ตามความในมาตรา 27 , 28 และ 29 เพื่อมุ่งเน้นให้สภาเด็กและเยาวชนเป็นกลไกในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคม ตลอดจนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน

50111000/50111000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ รวมไปถึงการรวมกลุ่มของเด็กและเยาวชนให้มีการแสดงออกในแนวทางที่เหมาะสม และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านเยาวชนกรุงเทพมหานคร และตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 2. เพื่อสนับสนุนเครือข่ายผู้นำเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ ให้ครอบคลุมพื้นที่เขต และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านเยาวชนกรุงเทพมหานคร และพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560

เป้าหมายของโครงการ

จัดกิจกรรมด้านเยาวชน ดังนี้ 1. การจ้างอาสาสมัครสภาเด็กและเยาวชนเขต จำนวน 1 คน 2. การประชุมสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเขตบางกะปิ จำนวน 6 ครั้ง 3. กิจกรรม “Stop Teen Mom” จำนวน 2 ครั้ง 3. กิจกรรมอบรมการบริหารจัดการเงินของตนเอง จำนวน 1 ครั้ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City
มิติที่ ๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล
เป้าหมายที่ ๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง%
เป้าประสงค์ที่ ๕.๒.๑.๑ รับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่าน “สภาประชาชนกรุงเทพมหานคร”

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-21)

80.00

21/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนมิถุนายน 2563 เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครสภาเด็กและเยาวชน จำนวน 1 คน เป็นเงิน 7,200 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 76.00 (2020-06-22)

76.00

22/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนพฤษภาคม 2563 เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครสภาเด็กและเยาวชน จำนวน 1 คน เป็นเงิน 7,200 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 68.00 (2020-05-20)

68.00

20/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนเมษายน 2563 เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครสภาเด็กและเยาวชน จำนวน 1 คน เป็นเงิน 7,200 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-20)

60.00

20/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนมีนาคม 2563 เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครสภาเด็กและเยาวชน จำนวน 1 คน เป็นเงิน 7,200 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-03-20)

55.00

20/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครสภาเด็กและเยาวชน จำนวน 1 คน เป็นเงิน 7,200 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 51.00 (2020-02-20)

51.00

20/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนมกราคม 2563 เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครสภาเด็กและเยาวชน จำนวน 1 คน เป็นเงิน 7,200 บาท และจัดกิจกรรม Stop Teen Mom ครั้งที่ 1 แล้ว เบิกค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 13,250 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,450 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 28.00 (2020-01-20)

28.00

20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนธันวาคม 2562 เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครสภาเด็กและเยาวชน จำนวน 1 คน เป็นเงิน 7,200 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-19)

20.00

19/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครสภาเด็กและเยาวชน เดือนพ.ย.2562 จำนวน 1 คน เป็นเงิน 3,240 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-19)

10.00

19/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดประชุมสมาชิกสภาเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 25 ต.ค. 2562 และอยู่ระหว่างจ้างอาสาสมัครสภาเด็กและเยาวชน เดือนพ.ย.2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2019-10-18)

7.00

18/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว อยู่ระหว่างรับสมัครอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:การจ้างอาสาสมัคร
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:การประชุมคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน 6 ครั้ง
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดกิจกรรม Stop Teen Mom 2 ครั้ง
:30%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 4
:กิจกรรมอบรมการบริหารจัดการเงินของตนเอง
:10%
เริ่มต้น :2020-05-01
สิ้นสุด :2020-05-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50110000-3302

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50110000-3302

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5011-0944

ตัวชี้วัด : 17. จำนวนครั้งในการจัดเวทีให้ภาคประชาชนเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาพื้นที่เพื่อกำหนดนโยบายการพัฒนาเขต

ค่าเป้าหมาย ครั้ง : 6.0000

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง : 76.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
55.00

100 / 100
3
76.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **