ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม : 50110000-3303

สำนักงานเขตบางกะปิ : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

รุ่งระวี 5790-1

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

สืบเนื่องจากปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะปัญหาการกระทำความรุนแรงต่อเด็ก และสตรี การทอดทิ้งผู้สูงอายุ คนพิการ ฯลฯ แม้ว่าจะมีหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา แต่ก็ยังไม่สามารถปฏิบัติได้ดีเท่าที่ควร ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการขาดความร่วมมือหรือการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหา การขาดจิตสำนึกที่ตระหนักถึงความสำคัญ และความจำเป็นที่ต้องแก้ไขรวมทั้งไม่สามารถเข้าถึงแหล่งบริการและการช่วยเหลือของหน่วยงานต่างๆ ได้ ด้วยเหตุผลดังกล่าว กรุงเทพมหานครจึงได้ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครช่วยงานสังคมสงเคราะห์ เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน ได้เรียนรู้ถึงการเฝ้าระวังเพื่อป้องกันและร่วมมือแก้ไขปัญหาดังกล่าว ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตบางกะปิ ในฐานะหน่วยงานในพื้นที่ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน การจัดสวัสดิการสังคม การป้องกัน การบรรเทาปัญหาและการพัฒนาฟื้นฟูแก่ประชาชนผู้ประสบปัญหาดังกล่าว จึงจำเป็นต้องจัดหาอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม เขตบางกะปิ เพื่อให้บริการแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายทุกระดับ

50111000/50111000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านสังคมสงเคราะห์และการจัดสวัสดิการสังคม ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตบางกะปิ 2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนประชาชนในพื้นที่ในการจัดทำแผนชุมชนพึ่งตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3. สร้างเครือข่ายประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตบางกะปิ

เป้าหมายของโครงการ

1. สนับสนุนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม ประจำเขต จำนวน 4 คน ได้แก่ - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม จำนวน 2 คน - อาสาสมัครช่วยงานสังคมสงเคราะห์ จำนวน 2 คน 2. ผู้สูงอายุและผู้พิการที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับเงินเบี้ยยังชีพอย่างทั่วถึง ตามกำหนดเวลา

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
เป้าหมายที่ ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๑.๒.๑ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-21)

100.00

21/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ดำเนินการเบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครด้านพัฒนาสังคม 4 คน เดือนส.ค.2563 จำนวน 46,550 บาท , เดือนก.ย.2563 จำนวน 45,888 บาท รวมทั้งสิ้น 92,438 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-21)

90.00

21/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนกรกฎาคม 2563 เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครด้านพัฒนาสังคม 4 คน จำนวน 45,226 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-21)

80.00

21/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนมิถุนายน 2563 เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครด้านพัฒนาสังคม 4 คน จำนวน 46,550 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 66.00 (2020-06-22)

66.00

22/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนพฤษภาคม 2563 เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครด้านพัฒนาสังคม 4 คน จำนวน 45,226 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 58.00 (2020-05-20)

58.00

20/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนเมษายน 2563 เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครด้านพัฒนาสังคม 4 คน จำนวน 47,212 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-20)

50.00

20/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนมีนาคม 2563 เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครด้านพัฒนาสังคม 4 คน จำนวน 47,212 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 44.00 (2020-03-20)

44.00

20/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครด้านพัฒนาสังคม 4 คน จำนวน 45,226 บาท และตกเบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ 2 คน จำนวน 312 บาท รวมเป็นเงิน 45,538 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 36.00 (2020-02-20)

36.00

20/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนมกราคม 2563 เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครด้านพัฒนาสังคม 4 คน จำนวน 46,416.13 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 28.00 (2020-01-20)

28.00

20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนธันวาคม 2562 เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครด้านพัฒนาสังคม 4 คน จำนวน 44,300 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-19)

20.00

19/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนพฤศจิกายน 2562 เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครด้านพัฒนาสังคม 4 คน จำนวน 45,600 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2019-11-19)

12.00

19/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนตุลาคม 2562 เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครด้านพัฒนาสังคม 4 คน จำนวน 46,250 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-21)

5.00

21/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำคำสั่งจ้าง
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร
:90%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประเมินผลการปฏิบัติงาน
:5%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50110000-3303

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50110000-3303

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5011-0937

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **