ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย : 50110000-3305

สำนักงานเขตบางกะปิ : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

ณัฏฐพรรณญ์ 5790-1

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ตามแผนแม่บทเพื่อพัฒนาการกีฬากรุงเทพหานครระบุว่า กีฬาและการออกกำลังกายเป็นกิจกรรมที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาประชาชนของประเทศ ทั้งในด้านการสร้างเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต ตลอดจนการป้องกันปัญหาสังคม ดังคำกล่าวที่ว่า “กีฬาสร้างคน คนสร้างชาติ” ข้อมูลจากการสำรวจพฤติกรรมการเล่นกีฬาและออกกำลังกายของประชาชนกรุงเทพมหานครพบว่า กลุ่มตัวอย่างเพศชายนิยมกิจกรรมวิ่ง เดิน ฟุตบอล ฟุตซอล เป็นหลัก และมีตะกร้อ แบตมินตัน แอโรบิคเป็นกรรมทางเลือก ส่วนกลุ่มตัวอย่างเพศหญิงนิยมกิจกรรมวิ่ง เดิน แอโรบิก ว่ายน้ำเป็นหลัก และมีกิจกรรมจักรยาน แบตมินตันเป็นกิจกรรมทางเลือก ส่วนกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุนิยมกิจกรรมวิ่ง เดิน และแอโรบิก เป็นต้น สำนักงานเขตบางกะปิ พิจารณาแล้วเห็นว่า กิจกรรมแอโรบิกเป็นกิจกรรมการออกกำลังกายทางเลือกที่สามารถเข้าร่วมได้ทุกกลุ่มเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นเพศชาย เพศหญิงและผู้สูงอายุ อีกทั้งในพื้นที่เขตบางกะปิได้มีการจัดตั้งชมรมแอโรบิกและดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงได้จัดทำโครงการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย

50111000/50111000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการออกกำลังกายให้กับประชาชนในพื้นที่ 2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

เป้าหมายของโครงการ

ชมรมแอโรบิกในพื้นที่เขตบางกะปิ จำนวน 21 ชมรม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-21)

100.00

21/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ดำเนินการเบิกค่าตอบแทนวิทยากรแอโรบิค เดือนส.ค.2563 จำนวน 65,750 บาท , เดือนก.ย.2563 จำนวน 62,500 บาท รวมทั้งสิ้น 128,250 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-21)

90.00

21/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนกรกฎาคม 2563 เบิกค่าตอบแทนวิทยากรแอโรบิค จำนวน 50,250 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-21)

80.00

21/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เปิดชมรมแอโรบิคในเดือนกรกฎาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 66.00 (2020-06-22)

66.00

22/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนพ.ค.-มิ.ย. 2563 ปิดชมรมแอโรบิคเนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 58.00 (2020-05-20)

58.00

20/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนเมษายน 2563 ปิดชมรมแอโรบิค เนื่องจากมีการแพร่เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-20)

50.00

2020-4-20 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนมีนาคม 2563 เบิกค่าตอบแทนวิทยากรแอโรบิค จำนวน 48,000 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 44.00 (2020-03-20)

44.00

20/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เบิกค่าตอบแทนวิทยากรแอโรบิค จำนวน 70,500 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 36.00 (2020-02-20)

36.00

20/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนมกราคม 2563 เบิกค่าตอบแทนวิทยากรแอโรบิค จำนวน 75,250 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 28.00 (2020-01-20)

28.00

20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนธันวาคม 2562 เบิกค่าตอบแทนวิทยากรแอโรบิค จำนวน 75,000 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-19)

20.00

19/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนพฤศจิกายน 2562 เบิกค่าตอบแทนวิทยากรแอโรบิค จำนวน 69,250 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2019-11-19)

12.00

19/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนตุลาคม 2562 เบิกค่าตอบแทนวิทยากรแอโรบิค จำนวน 70,250 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-21)

5.00

21/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สำรวจความต้องการจัดกิจกรรมออกกำลังกายแอโรบิค
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จ้างและแต่งตั้งวิทยากรแอโรบิค
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดกิจกรรมออกกำลังกายแอโรบิคและเบิกค่าตอบแทนวิทยากรแอโรบิค
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50110000-3305

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50110000-3305

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5011-0937

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **