ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร : 50110000-3306

สำนักงานเขตบางกะปิ : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

รุ่งระวี 5790-1

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ประเทศไทยมีขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมในการให้ความเคารพพ่อ แม่ บรรพบุรุษ ของตนเองมาตั้งแต่อดีตกาล รัฐบาลปัจจุบันให้ความสำคัญกับพลเมืองอาวุโสของชาติเป็นอย่างมาก ผู้สูงอายุจึงถือเป็นพลเมืองอาวุโสที่สำคัญของประเทศ เป็นบุคคลที่ทุกคนในครอบครัวจะต้องให้ความเคารพนับถือ ให้ความสำคัญ ถึงแม้ว่าสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง มีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ยุคแห่งการพัฒนาด้วยเทคโนโลยีใดๆ ก็ตาม ดังนั้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างคุณค่าและคุณประโยชน์ของผู้สูงอายุที่มีศักยภาพและมีความสามารถ สำนักงานเขตบางกะปิจึงได้จัดทำโครงการ/กิจกรรมคัดเลือกภูมิปัญญาผู้สูงอายุ เขตบางกะปิขึ้น เพื่อเผยแพร่ผลงานและสร้างความตระหนักในคุณค่าและคุณประโยชน์ที่ผู้สูงอายุมีต่อสังคมโดยส่วนรวมให้เกิดความเคารพยกย่องและเป็นการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น

50111000/50111000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสืบทอดผลงานสร้างสรรค์ของภูมิปัญญาผู้สูงอายุเขตบางกะปิ 2. เพื่อให้ผู้สูงอายุได้นำความรู้และประสบการณ์มาทำประโยชน์ต่อสังคมและเผยแพร่ผลงานต่อสาธารณชน 3. เพื่อสร้างความตระหนักในคุณค่าและคุณประโยชน์ที่ผู้สูงอายุมีต่อสังคมโดยส่วนรวม และให้เกิดความเคารพยกย่องในผู้สูงอายุ

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการสืบค้นคัดเลือกภูมิปัญญาผู้สูงอายุประจำปี 2563 จำนวน 1 ภูมิปัญญา

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี%
๓.๑.๒.๑ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-06-22)

100.00

22/6/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว จัดซื้อวัสดุเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-20)

70.00

20/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างจัดซื้อวัสดุ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-20)

60.00

20/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมจัดซื้อวัสดุเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-20)

50.00

20/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมจัดซื้อวัสดุสำหรับทำประชาสัมพันธ์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-20)

30.00

20/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติเงินงวดแล้ว จะดำเนินการในเดือนเมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-20)

20.00

20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จะดำเนินการในเดือนเมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-19)

15.00

19/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว จะเริ่มดำเนินการเดือนมกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-19)

10.00

19/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จะเริ่มกิจกรรมในเดือนม.ค.2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-18)

5.00

18/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดซื้อวัสดุสำหรับใช้ในโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ประชาสัมพันธ์และรับสมัครภูมิปัญญาผู้สูงอายุ
:40%
เริ่มต้น :2020-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:คัดเลือกภูมิปัญญาผู้สูงอายุ
:20%
เริ่มต้น :2020-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานภูมิปัญญาผู้สูงอายุ
:30%
เริ่มต้น :2020-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-04-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ประเมินผลกิจกรรม
:10%
เริ่มต้น :2020-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50110000-3306

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50110000-3306

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5011-0941

ตัวชี้วัด : 14. จำนวนภูมิปัญญาจากผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย ภูมิปัญญา : 1

ผลงานที่ทำได้ ภูมิปัญญา : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ภูมิปัญญา)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **