ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา : 50110000-3307

สำนักงานเขตบางกะปิ : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

ณัฏฐพรรณญ์ 5790-1

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ปัญหายาเสพติดในประเทศไทยมีการขยายตัวรุนแรงมากขึ้น จากผลการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี แม้ว่าจะมีการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่องก็ตาม กรุงเทพมหานครเล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนซึ่งจะต้องเติบโตเป็นผู้ใหญ่ และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป จึงได้กำหนดนโยบายการจัดตั้งลานกีฬากรุงเทพมหานครขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้ออกกำลังกาย โดยการพัฒนาพื้นที่ว่างทั้งของหน่วยงานราชการ เอกชน และที่สาธารณะเพื่อจัดตั้งเป็นลานกีฬา และสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่องในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย การเล่นกีฬา และการจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ซึ่งการดำเนินนโยบายด้านลานกีฬากรุงเทพมหานครนี้จำเป็นต้องใช้การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสโมสรกีฬา คณะกรมการลานกีฬาและชมรมกีฬา รวมทั้งอาสาสมัครลานกีฬากรุงเทพมหานคร ในการส่งเสริมและพัฒนาการเล่นกีฬาให้เกิดประโยชน์สูงสุด ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม พิจารณาแล้ว เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายด้านการส่งเสริมกีฬาให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา

50111000/50111000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นค่าตอบแทนสำหรับอาสาสมัครลานกีฬากรุงเทพมหานคร (เขตบางกะปิ) 2. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสโมสรกีฬาบางกะปิ 3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากีฬาพื้นฐานภายในลานกีฬา

เป้าหมายของโครงการ

1. จ้างอาสาสมัครลานกีฬากรุงเทพมหานคร (เขตบางกะปิ) จำนวน 8 คน 2. จัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนด้านกีฬาและนันทนาการร่วมกับสโมสรกีฬาบางกะปิ กิจกรรมแข่งขันกีฬาฟุตซอล “บางกะปิฟุตซอลลีก” ครั้งที่ 4 3. จัดกิจกรรมพัฒนากีฬาพื้นฐานในลานกีฬา 3.1 กิจกรรมอบรมการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ 3.2 จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาพื้นฐานในลานกีฬา

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๖.๓ พัฒนาบริการและจัดกิจกรรมให้มีความหลากหลายและตรงกับความต้องการของประชาชน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-21)

100.00

21/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ดำเนินการเบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา 8 คน เดือนส.ค.2563 จำนวน 89,280 บาท , เดือนก.ย.2563 จำนวน 86,400 บาท รวมทั้งสิ้น 175,680 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-21)

90.00

21/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนกรกฎาคม 2563 เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา 8 คน จำนวน 89,280 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-21)

80.00

21/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนมิถุนายน 2563 เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา 8 คน จำนวน 88,400 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-22)

70.00

22/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนมิถุนายน 2563 เปิดลานกีฬาแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 58.00 (2020-05-20)

58.00

20/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนเมษายน 2563 ปิดลานกีฬา เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-20)

50.00

20/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนมีนาคม 2563 เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา 8 คน จำนวน 89,280 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 44.00 (2020-03-20)

44.00

20/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา 7 คน จำนวน 70,560 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 36.00 (2020-02-20)

36.00

20/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนมกราคม 2563 เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา 7 คน จำนวน 75,600 บาท และจะจัดแข่งกีฬาฟุตซอล วันที่ 22-23 , 29 ก.พ. 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 28.00 (2020-01-20)

28.00

20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนธันวาคม 2562 เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา 8 คน จำนวน 79,560 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-19)

20.00

19/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนพฤศจิกายน 2562 เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา 8 คน จำนวน 86,400 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2019-11-19)

12.00

19/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนตุลาคม 2562 เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา 8 คน จำนวน 89,280 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-21)

5.00

21/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬากรุงเทพมหานคร
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดกิจกรรมแข่งขันฟุตซอล "บางกะปิฟุตซอลลีก" ครั้งที่ 4
:30%
เริ่มต้น :2020-02-01
สิ้นสุด :2020-02-01
ขั้นตอน 3
:จัดกิจกรรมอบรมการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ
:20%
เริ่มต้น :2020-06-01
สิ้นสุด :2020-06-01
ขั้นตอน 4
:จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาพื้นฐานในลานกีฬา
:10%
เริ่มต้น :2020-07-01
สิ้นสุด :2020-07-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50110000-3307

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50110000-3307

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5011-0937

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **