ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการคนกรุงเทพฯ ปลอดลูกน้ำยุงลาย : 50110000-3312

สำนักงานเขตบางกะปิ : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวอนุสรา เหนือคลอง

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

จากการวิเคราะห์สถานการณ์และการจัดลำดับความสำคัญของปัญหาโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พบว่าโรคไข้เลือดออกยังเป็นปัญหาที่สำคัญ มีการระบาดเป็นกลุ่มก้อน และยังมีผู้เสียชีวิต จำนวน 10 ราย คิดเป็นอัตราป่วยตาย ร้อยละ 0.13 ซึ่งการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกที่มีประสิทธิภาพคือ การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง เพื่อลดจำนวนยุงลายพาหะนำโรค ลดการแพร่ระบาดของโรค ทำให้ประชาชนปลอดภัย และเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

50110400/50110400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ เกิดความตระหนัก รวมทั้งเข้ามามีส่วนร่วมในการกำจัดลูกน้ำยุงลายและแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในอาคารบ้านพักอาศัย 2. เพื่อลดอัตราการเกิดของยุงลายที่เป็นพาหะของการเกิดโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตบางกะปิ

เป้าหมายของโครงการ

1. ชุมชนในพื้นที่เขตบางกะปิ จำนวน 2 แห่ง (ชุมชนจัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร 1 แห่ง และชุมชนเอกชน 1 แห่ง) 2. สถานศึกษาในพื้นที่เขตบางกะปิ จำนวน 8 แห่ง 3. สถานพยาบาลในพื้นที่เขตบางกะปิ จำนวน 4 แห่ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๖.๒ โรคติดต่อที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้ระบาดไปในวงกว้าง%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๒.๔ พัฒนาระบบกลไกการเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้เลือดออก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-25)

100.00

25/9/2563 : 1.จัดกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน และพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค โดยการให้ความรู้ แจกเอกสารแผ่นพับ มอบทรายทีมีฟอส โลชั่นตะไคร้หอมทากันยุง และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย 2. ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงตัวเต็มวัย กรณีพบผู้ป่วยไข้เลือดออกและโรคติดเชื้อไวรัสซิกา ตามแบบรายงานผู้ป่วย รง.506 3. ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-08-24)

60.00

24/8/2563 : 1. จัดกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน และพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค โดยการให้ความรู้ แจกเอกสารแผ่นพับ มอบทรายทีมีฟอส โลชั่นตะไคร้หอมทากันยุง และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย จำนวน 4 แห่ง 2. ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงตัวเต็มวัย กรณีพบผู้ป่วยไข้เลือดออกและโรคติดเชื้อไวรัสซิกา ตามแบบรายงานผู้ป่วย รง.506 จำนวน 31 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-29)

80.00

29/7/2563 : 1. จัดกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก โรคชิคุนกุนยา และโรคติดเชื้อไวรัสซิกาในชุมชน และพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค โดยการให้ความรู้ แจกเอกสารแผ่นพับ มอบทรายทีมีฟอส โลชั่นตะไคร้หอมทากันยุง และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย จำนวน 4 ชุมชน 2. ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงตัวเต็มวัย กรณีพบผู้ป่วยไข้เลือดออก โรคชิคุนกุนยา และโรคติดเชื้อไวรัสซิกา ตามแบบรายงานผู้ป่วย รง.506 จำนวน 16 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-30)

80.00

30/6/2563 : 1. จัดกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน และพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค โดยการให้ความรู้ แจกเอกสารแผ่นพับ มอบทรายทีมีฟอส โลชั่นตะไคร้หอมทากันยุง และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย 2. ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงตัวเต็มวัย กรณีพบผู้ป่วยไข้เลือดออกและโรคติดเชื้อไวรัสซิกา ตามแบบรายงานผู้ป่วย รง.506 จำนวน 8 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-26)

60.00

26/5/2563 : 1. จัดกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน และพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค โดยการให้ความรู้ แจกเอกสารแผ่นพับ มอบทรายทีมีฟอส โลชั่นตะไคร้หอมทากันยุง และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย 2 แห่ง 2. ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงตัวเต็มวัย กรณีพบผู้ป่วยไข้เลือดออกและโรคติดเชื้อไวรัสซิกา ตามแบบรายงานผู้ป่วย รง.506 จำนวน 1 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-22)

60.00

22/4/2563 : 1. อยู่ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) 2. ฉีดพ่นหมอกควันจำกัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย และมอบทรายอะเบต ตามแบบรายงาน รง.506 จำนวน 1 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-30)

60.00

30/3/2563 : 1. จัดกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน และพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค โดยการให้ความรู้ แจกเอกสารแผ่นพับ มอบทรายทีมีฟอส โลชั่นตะไคร้หอมทากันยุง และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย จำนวน 2 แห่ง 2. ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงตัวเต็มวัย กรณีพบผู้ป่วยไข้เลือดออกและโรคติดเชื้อไวรัสซิกา ตามแบบรายงานผู้ป่วย รง.506 จำนวน 11 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-26)

50.00

26/2/2563 : 1. จัดกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน และพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค โดยการให้ความรู้ แจกเอกสารแผ่นพับ มอบทรายทีมีฟอส โลชั่นตะไคร้หอมทากันยุง และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย จำนวน 10 แห่ง 2. ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงตัวเต็มวัย กรณีพบผู้ป่วยไข้เลือดออกและโรคติดเชื้อไวรัสซิกา ตามแบบรายงานผู้ป่วย รง.506 จำนวน 19 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-24)

40.00

24/1/2563 : 1. จัดกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน และพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค โดยการให้ความรู้ แจกเอกสารแผ่นพับ มอบทรายทีมีฟอส โลชั่นตะไคร้หอมทากันยุง และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย จำนวน 2 แห่ง 2. ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงตัวเต็มวัย กรณีพบผู้ป่วยไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา ตามแบบรายงานผู้ป่วย รง.506 จำนวน 23 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-20)

25.00

20/12/2562 : 1. จัดกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน และพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค โดยการให้ความรู้ แจกเอกสารแผ่นพับ มอบทรายทีมีฟอส โลชั่นตะไคร้หอมทากันยุง และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย จำนวน 4 แห่ง 2. ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงตัวเต็มวัย กรณีพบผู้ป่วยไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา ตามแบบรายงานผู้ป่วย รง.506 จำนวน 45 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-27)

20.00

27/11/2562 :1. จัดกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน และพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค โดยการให้ความรู้ แจกเอกสารแผ่นพับ มอบทรายทีมีฟอส โลชั่นตะไคร้หอมทากันยุง และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย จำนวน 6 แห่ง 2. ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงตัวเต็มวัย กรณีพบผู้ป่วยไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา ตามแบบรายงานผู้ป่วย รง.506 จำนวน 103 ราย 3. ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงตัวเต็มวัย ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2562 ในสถานศึกษาทั้งในและนอกสังกัด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-28)

10.00

28/10/2562 : 1. จัดทำแผนการดำเนินงานตามโครงการ 2. รณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลาย จำนวน 7 แห่ง 3. ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงตัวเต็มวัย กรณีมีรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออก (รง.506) ร้องเรียน 1555, ร้องขอ และก่อนเปิดภาคเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 129 ราย

** ปัญหาของโครงการ : ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและแผนการดำเนินงานโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก และโรคที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค ในชุมชน สถานศึกษา และสถานพยาบาล (ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก)
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงตัวเต็มวัย กรณีมีรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออก (รง.506) ร้องเรียน 1555, ร้องขอ และก่อนเปิดภาคเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ควบคุม ติดตามการดำเนินงาน การรายงานตัวชี้วัดของฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ และรายงานผ่านระบบ Daily Plan
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50110000-3312

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50110000-3312

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5011-0937

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **