ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการสถานประกอบการปลอดภัยยาเสพติด : 50110000-3314

สำนักงานเขตบางกะปิ : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวกุลธิดา นาบำรุง

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

จากสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานครยังมีแนวโน้มแพร่ระบาดในประชากรกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานในสถานประกอบการ เพราะหากแรงงานเหล่านี้เข้าไปเกี่ยวข้องยาเสพติด ย่อมส่งผลให้ผลผลิตลดลง เกิดอุบัติเหตุในการทำงานต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายในการชดเชยค่าเสียหาย เพิ่มภาระค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาล ฯลฯ ทั้้งนี้ ยังอาจส่งผลต่อภาพรวมทางสภาพเศรษฐกิจและสังคมของกรุงเทพมหานคร ดังนั้น เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการและผู้ใช้แรงงาน จึงต้องมีการระดมสรรพกำลังจากทุกหน่วยงาน/องค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อให้เกิดการมีส่วร่วมและเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการในพื้นที่เขตบางกะปิ

50110400/50110400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้สถานประกอบการต้นแบบและขยายการดำเนินงานสถานประกอบการปลอดภัยยาเสพติด ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 2. เพื่อป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการพื้นที่เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

1. สถานประกอบการต้นแบบและขยายการดำเนินงานสถานประกอบการสดใส ไร้ยาเสพติด มีการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และผ่านเกณฑ์มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) จำนวน 1 แห่ง 2. สถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) มีการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE เพิ่มขึ้น

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
เป้าหมายที่ ๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๒.๒.๑ เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังยาเสพติด

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-25)

100.00

25/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-08-24)

60.00

24/8/2563 : 1. ดำเนินการสุ่มตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานเขตบางกะปิ 2. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-07-29)

60.00

29/7/2563 : 1.ดำเนินการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับยาเสพติด การตรวจหาสารเสพติด และการเข้ารับการบำบัด 2. สุ่มตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะพนักงาน บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) และ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-30)

60.00

30/6/2563 :ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-26)

60.00

26/5/2563 : สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-22)

60.00

2020-4-22 : อยู่ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-30)

60.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินงาน เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :ดำเนินการไม่ได้ เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-02-26)

60.00

26/2/2563 : ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-01-24)

60.00

24/1/2563 : ประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ปัญหาสารเสพติดในสถานประกอบการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-12-20)

60.00

20/12/2562 : 1.ดำเนินการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดให้แก่ลูกจ้างในสถานประกอบการพื้นที่เขตบางกะปิ จำนวน 6 แห่ง 2. ประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ปัญหาสารเสพติดในสถานประกอบการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-26)

10.00

26/11/2562 : 1.ดำเนินการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดให้แก่ลูกจ้างสังกัดสำนักงานเขตบางกะปิ จำนวน 60 คน 2. ประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ปัญหาสารเสพติดในสถานประกอบการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-28)

5.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอแนวทางและอนุมัติเงินงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ : ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและแผนการดำเนินงานโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์การป้องกันสารเสพติด
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ตรวจปัสสาวะของพนักงานในสถานประกอบการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50110000-3314

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50110000-3314

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5011-0937

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **