ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ปรับปรุงซอยรามคำแหง 32 แยก 4 จากถนนหัวหมากถึงสุดทางสาธารณะ : 50110000-3317

สำนักงานเขตบางกะปิ : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายดนุ ศุภรักษ์เกียรติ/5765

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่พักอาศัยอยู่บริเวณดังกล่าว ได้ใช้สอยเส้นทางได้อย่างสะดวกสบาย และช่วยให้การระบายน้ำมีความรวดเร็วขึ้นในกรณีที่เกิดฝนตกหนัก

50110300/50110300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังให้ระบายได้รวดเร็วขึ้น - เพื่อพัฒนาถนนให้ได้มาตรฐานและสะดวกในการเดินทางสัญจรไป-มา

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับประชาชนที่อยู่บริเวณดังกล่าว - เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรและลดระยะเวลาในการเดินทาง - แก้ไขปัญหาระบบการระบายน้ำอย่างยั่งยืน - ประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรมีความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้แก่ประชาชน โดยดำเนินการปรับปรุง ดังนี้ - สร้างท่อระบายน้ำชนิดกลมในผิวจราจร ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม.ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 255 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม. พร้อมฝารางวี ตามแบบ บป.-08/2562 จำนวน 19 บ่อ - สร้างท่อระบายน้ำชนิดกลมในผิวจราจร ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 117 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. พร้อมฝารางวี ตามแบบ บป.-03/2562 จำนวน 7 บ่อ - สร้างท่อระบายน้ำชนิดกลมในผิวจราจร ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 91 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. พร้อมฝารางวี ตามแบบ บป.-01/2562 จำนวน 6 บ่อ - สร้างท่อลอด ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 113 ม. - สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. พร้อมฝารางวีตามแบบ บป.-02/2562 จำนวน 32 บ่อ - สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 950 ม. - สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 2,995 ตร.ม. - สร้างผิวทาง ค.ส.ล.หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 กว้างประมาณ 5 ม. หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 2,520 ตร.ม. (ระยะเวลาดำเนินการ 200 วัน)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

2020-9-30 : กันเงินเหลื่อมปี

** ปัญหาของโครงการ :โรคระบาดและอุปสรรคสาธารณูปโภค

** อุปสรรคของโครงการ :โรคระบาดและอุปสรรคสาธารณูปโภค

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-08-27)

65.00

27/8/2563 : เบิกจ่ายงวด 1 แล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนการขุดวางท่อ สร้างบ่อพัก

** ปัญหาของโครงการ :อุปสรรคสาธารณูปโภค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-07-24)

60.00

24/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการของผู้รับจ้างและกันเงินเหลื่อมปีงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-06-30)

55.00

30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการของผู้รับจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-05-25)

50.00

25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการของผู้รับจ้าง และมีหนังสือ ที่ กท 500382974 ลว. 29 เม.ย. 63 เร่งรัดผู้รับจ้างเร่งดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-04-28)

45.00

28/4/2563 : สัญญาเลขที่ 20/2563 ลงนามสัญญาวันที่ 27 มี.ค. 63 เริ่มสัญญาวันที่ 28 มี.ค. 63 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 13 ต.ค. 63 ระยะเวลาดำเนินการ 200 วัน อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการของผู้รับจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-30)

40.00

30/3/2563 : บจก. ชื่นสุวรรณประมูลงานได้ อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-28)

30.00

28/2/2563 : แก้ไข FACTOR F แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างขั้นตอนประมูลงานจ้างเหมา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-29)

25.00

29/1/2563 : อยู่ระหว่างแก้ไข FACTOR F

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-23)

20.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรับฟังการวิจารณ์ และมีการแก้ไขค่า FACTOR F

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2019-11-22)

16.00

22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรับฟังคำวิจารณ์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-10-24)

15.00

24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนร่าง TOR

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนการปฏิบัติการ เตรียมการ
:10%
เริ่มต้น :2019-09-01
สิ้นสุด :2019-09-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการร่างขอบเขตงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ขอความเห็นชอบ E-BIDDING
:10%
เริ่มต้น :2019-10-15
สิ้นสุด :2019-10-15
ขั้นตอน 4
:กำหนดวันเสนอราคา
:10%
เริ่มต้น :2019-11-15
สิ้นสุด :2019-11-15
ขั้นตอน 5
:อนุมัติจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 6
:ร่างสัญญา, ลงนามสัญญา
:10%
เริ่มต้น :2019-12-15
สิ้นสุด :2019-12-15
ขั้นตอน 7
:ลงนามถึงสิ้นสุดสัญญา
:40%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50110000-3317

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50110000-3317

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5011-0940

ตัวชี้วัด : 13. ร้อยละของความสำเร็จในการปรับปรุง/ขยายถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
27.00

100 / 100
2
53.00

100 / 100
3
76.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **